Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2020, štvrtok
 

Združenia obcí

      Združenie obcí je právnická osoba, ktorú si zriaďujú obce zmluvou o zriadení združenia obcí. 

      Predmetom činnosti združenia obcí je najmä oblasť sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie /predovšetkým zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho odpadu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd/, miestna doprava, oblasť školstva, kultúry a miestny cestovný ruch, svojou činnosťou združenie obcí napomáha vytvárať podmienky na plnenie úloh obcí, ako aj úloh vyššieho územného celku.

  Okresný  úrad  Trnava,  odbor  všeobecnej  vnútornej správy  vydáva   rozhodnutia:

-       o odmietnutí registrácie združenia obcí

-       o rozpustení združenia obcí

 

Okresný úrad Trnava vykoná do 30 dní od začatia konania  registráciu združenia obcí  a vyznačí deň registrácie na stanovách združenia obcí.

Združenie obcí vzniká dňom registrácie v registri združení obcí okresným úradom v sídle kraja.

 

Prehľad predpisov, podľa ktorých okresný úrad koná:

-      § 20b - § 20f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

-      zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

-      zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  v znení neskorších predpisov

 

Doklady potrebné k registrácii združenia obcí:

 

a) návrh na registráciu združenia obcí

b/ zmluva o zriadení združenia obcí podpísaná starostami všetkých obcí, ktoré sa stávajú členmi združenia obcí, s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla, adresy trvalého pobytu funkcie a názvu   obce

c/ uznesenia o schválení zmluvy obcami, ktoré sú jej účastníkmi

d/ oznámenie o tom, kto je splnomocnencom oprávneným konať v mene združenia obcí

e) stanovy združenia – 2x,  v ktorých sa uvádza:

    1. názov združenia  obcí

    2. sídlo

    3. predmet činnosti

    4. orgány združenia obcí, spôsob ich ustanovenia, určenie orgánov oprávnených konať v mene združenia obcí

    5. zásady hospodárenia

    6. spôsob zrušenia, naloženia s majetkom a vyporiadania všetkých záväzkov združenia obcí

f/ meno, priezvisko a adresa osoby splnomocnenej na podanie návrhu na registráciu združenia

   obcí

 

      Názov združenia obcí sa musí líšiť od názvu právnickej osoby, ktorá už vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky a musí obsahovať slová „združenie obcí“.

      Ak návrh na registráciu nemá vyššie uvedené náležitosti alebo ak údaje v ňom sú neúplne  alebo nepresné, okresný úrad v sídle kraja určí lehotu najviac 10 dní na odstránenie nedostatkov návrhu a konanie preruší. Ak navrhovateľ nedostatky návrhu na registráciu  neodstráni v určenej lehote, okresný úrad v sídle kraja konanie  zastaví.

 

Združenie obcí sa zrušuje:

a) dobrovoľným  rozpustením alebo zlúčením s iným združením obcí

b) právoplatným rozhodnutím okresného úradu v sídle kraja o jeho rozpustení.

 

     Združenie obcí sa zrušuje s likvidáciou okrem zrušenia združenia obcí zlúčením s iným združením obcí. Na likvidáciu združenia obcí sa primerane vzťahuje osobitný predpis, ktorým je Obchodný zákonník (§ 70-§75a).

     Pri zrušení združenia obcí dobrovoľným rozpustením  alebo zlúčením s iným združením obcí jeho štatutárny orgán oznámi zrušenie združenia do 15 dní príslušnému okresnému úradu v sídle kraja.

     Združenie obcí zaniká dňom jeho výmazu z registra združení obcí okresným úradom v sídle kraja.

     Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, registrácia združenia obcí,  zmeny údajov zapísaných do registra združení obcí  ako i zmeny stanov združenia obcí , nie sú spoplatnené.