Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

zmluvy

                                                    

 

 

- Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 6/2008 uzavretý na základe zákona č. 116/1990 Zb.

   o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších právnych predpisov - text (PDF, 59 kB), scan (PDF, 88 kB)

- Zmluva č.A 2011/11553 o dielo na upratovanie, uzavretá

  podľa § 563 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. z 5. novembra 1991 - text (PDF, 122 kB), scan (PDF, 379 kB)

- Dodatok č.5 k Zmluve o dielo č. 084/2008 na upratovanie, uzavretej podľa § 563 a násl.

   Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. z 5. novembra 1991 -  text (PDF, 107 kB) , scan  (PDF, 59 kB)

Zmluvy o vypožičke čerpadiel medzi Obvodným úradom Trebišov a obcami okresu

   Borša (PDF, 165 kB), Ladmovce (PDF, 165 kB), Zemplínska Teplica (PDF, 166 kB), Vojka (PDF, 166 kB), Sirník (PDF, 165 kB), Zemplínska Nová Ves (PDF, 166 kB), Veľký Horeš (PDF, 164 kB), Streda nad Bodrogom (PDF, 166 kB), Hriadky (PDF, 164 kB), Nižný Žipov (PDF, 164 kB), Stanča (PDF, 164 kB), Brehov (PDF, 165 kB), Somotor (PDF, 164 kB), Zemplín (PDF, 165 kB), Hrčel (PDF, 163 kB), Michaľany (PDF, 166 kB), Bačkov (PDF, 160 kB), Malé Trakany (PDF, 166 kB), Čelovce (PDF, 166 kB), Rad (PDF, 167 kB), Stražné (PDF, 167 kB), Kuzmice (PDF, 166 kB), Nový Ruskov (PDF, 167 kB), Malý Horeš (PDF, 167 kB), Boľ (PDF, 165 kB), Parchovany (PDF, 169 kB), Trebišov (PDF, 169 kB), Slivník (PDF, 164 kB), Vojčice (PDF, 167 kB), Zemplínske Hradište (PDF, 166 kB), Veľaty (PDF, 167 kB), Sečovce (PDF, 164 kB), Dvorianky (PDF, 168 kB), Plechotice (PDF, 164 kB), Hraň (PDF, 164 kB), Čerhov (PDF, 166 kB), Viničky (PDF, 166 kB), Slovenské Nové Mesto (PDF, 170 kB)