Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavnej príčiny za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Trnavský kraj

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa príčin, 10 najpočetnejších podľa 1. úrovne
Trnavský krajTrn01020304050607
Celkom nehôd29283525332243315
porušenie povinnosti vodiča12533204311972
Tj %42,839,838,581,134,437,521,213,3
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke21010000
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke1043116396642
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám10001000
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov10001000
- požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla10010000
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča210654240
- vedenie vozidla po užití inej návykovej látky v takom čase, keď sa iná návyková látka nachádza v organizme vodiča10100000
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou42100010
- nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní11000000
- náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky10100000
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov51011200
nedovolená rýchlosť jazdy621912810562
Tj %21,222,923,115,131,320,818,213,3
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam4015637342
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam101401220
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky103241000
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať10001000
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vzdialenosti, na ktorú má vodič rozhľad10010000
- prekročenie dovolenej rýchlosti v obci10010000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti44110119715
Tj %15,113,3020,828,129,2333,3
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody3580117414
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti93002301
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky34120501115
Tj %11,614,509,404,233,333,3
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa1911030113
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke70010042
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke10010000
- neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam51000040
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia20000020
nesprávna jazda cez križovatku298573231
Tj %9,99,69,613,29,48,39,16,7
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste215443221
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste62030010
- zastavenie vozidla na príkaz dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde! na mieste, odkiaľ nie je na križovatku náležitý rozhľad31110000
nesprávny spôsob jazdy258473120
Tj %8,69,67,713,29,44,26,10
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky258473120
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami173320432
Tj %5,83,65,83,8016,79,113,3
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu163320422
- od vozidla jazdiaceho vpredu pre bezpečné zaradenie predchádzajúceho vozidlá10000010
nesprávne otáčanie a cúvanie174213511
Tj %5,84,83,81,99,420,836,7
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní40101110
- nebezpečné cúvanie103112201
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby31000200
nesprávne odbočovanie143431030
Tj %4,83,67,75,73,109,10
- neopatrné odbočovanie21000010
- nesprávne vyhýbanie sa protiidúcich vozidiel odbočujúcich vľavo10100000
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo112331020
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch123222111
Tj %4,13,63,83,86,34,236,7
- pohyb chodca mimo chodník po nesprávnej strane vozovky10001000
- nesprávny pohyb chodca po krajnici alebo po vozovke31020000
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo10100000
- nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)20001100
- nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva10000001
- neoblečenie reflexného bezpečnostného odevu vedúcim útvaru chodcov alebo chodcami idúcimi v poslednom rade v smere chôdze mimo obce za zníženej viditeľnosti20101000
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo32000010