Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavnej príčiny za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Banskobystrický kraj

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa príčin, 10 najpočetnejších podľa 1. úrovne
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
Celkom nehôd31152721161738892314463030
porušenie povinnosti vodiča1382901211618341242577
Tj %44,455,8057,168,835,347,437,544,452,228,654,323,323,3
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke31000011000000
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke10824011851523922054
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám11000000000000
- požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla10000000001000
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča366023260141533
- vedenie vozidla po užití inej návykovej látky v takom čase, keď sa iná návyková látka nachádza v organizme vodiča10000010000000
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou10000000010000
- používanie telefónneho prístroja počas vedenia vozidla alebo vykonávať inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla10000000000100
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov94000010110200
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti76192453156073822
Tj %24,436,528,61931,317,639,575030,421,417,46,76,7
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody63132342145073721
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti146011111000201
nedovolená rýchlosť jazdy6973535843137137
Tj %22,213,542,923,818,829,421,15033,34,321,415,243,323,3
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam4751414532134104
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam80001010000222
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky121211021100111
- prekročenie dovolenej rýchlosti v obci21000100000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky312101011051856
Tj %103,814,306,302,612,5021,77,117,416,720
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa150100010001543
- neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty30000000030000
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke10000000000001
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke70001000020301
- neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam10000000000010
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia21000000000001
- neuposlúchnutie pokynu, výzvy, príkazu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke21000001000000
nesprávny spôsob jazdy282200054042423
Tj %93,828,600013,250017,414,38,76,710
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky272200054042323
- jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania10000000000100
nesprávne otáčanie a cúvanie232221330010333
Tj %7,43,828,69,56,317,67,9004,306,51010
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní60011110000110
- nebezpečné cúvanie51000200010010
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby10100000000000
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby111110020000213
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami144002110010311
Tj %4,57,70012,55,92,6004,306,53,33,3
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu144002110010311
nesprávne predchádzanie121020220110012
Tj %3,91,909,5011,85,3011,14,3003,36,7
- predchádzanie po nesprávnej strane vpravo20010010000000
- nesprávne vybočenie zo smeru jazdy pri predchádzaní20010010000000
- nesprávne zaradenie sa pred predchádzané vozidlo21000000000010
- nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní10000000000001
- predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky10000000100000
- predchádzanie vľavo odbočujúceho vozidla vľavo30000100010001
- predchádzanie pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky20000200000000
nesprávna jazda cez križovatku103000130011100
Tj %3,25,80005,97,9004,37,12,200
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste93000030011100
- zastavenie vozidla na príkaz dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde! na mieste, odkiaľ nie je na križovatku náležitý rozhľad10000100000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch71011000120010
Tj %2,31,904,86,300011,18,7003,30
- nesprávny pohyb chodca po krajnici alebo po vozovke20010000000010
- nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva41001000110000
- prechádzanie cez cestu mimo priechodu pre chodcov, nadchodu alebo podchodu ak sa nachádzajú v blízkosti11000000000000
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo20000000110000