Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavnej príčiny za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Košický kraj

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa príčin, 10 najpočetnejších podľa 1. úrovne
Košický krajKoš0102030405060708
Celkom nehôd3561085011644063839
porušenie povinnosti vodiča15652144301921817
Tj %43,848,12836,446,947,533,347,443,6
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke411000011
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke1154610420141119
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám301010010
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča539611281610
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou210010000
- neodstránenie chyby vozidla alebo nákladu, ktorý nespĺňa ustanovené podmienky110000000
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov620011020
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti99351222590610
Tj %27,832,42418,239,122,5015,825,6
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody632162193057
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti36146066013
nedovolená rýchlosť jazdy817132191421212
Tj %22,86,52618,229,73533,331,630,8
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam64511216911010
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu101000000
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam401011001
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky1213024101
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať100000010
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vzdialenosti, na ktorú má vodič rozhľad100000010
- prekročenie dovolenej rýchlosti v obci110000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky471411007087
Tj %13,213220017,5021,117,9
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa1935001064
- neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty1052003000
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke402001001
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke612000003
- neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam201001000
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia860000020
- neuposlúchnutie pokynu, výzvy, príkazu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke100001000
nesprávne otáčanie a cúvanie33521162034
Tj %9,34,649,125507,910,3
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní401030000
- nebezpečné cúvanie22411101023
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby310020000
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby500012011
- cúvanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach100010000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch32101314157
Tj %99,3227,31,61016,713,217,9
- pohyb chodca mimo chodník po nesprávnej strane vozovky300100011
- nesprávny pohyb chodca po krajnici alebo po vozovke500101111
- vstúpenie na vozovku alebo neopustenie vozovky, ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy101000000
- nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)640000002
- nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva1060011020
- bezdôvodné zdržanie sa lebo zastavenie sa vo vozovke100000001
- prechádzanie cez cestu mimo priechodu pre chodcov, nadchodu alebo podchodu ak sa nachádzajú v blízkosti420001010
- vstúpenie na vozovku alebo neopustenie vozovky, ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy110000000
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo1461102022
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami1781061001
Tj %4,87,4209,42,5002,6
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu1681051001
- od vozidla jazdiaceho vpredu pre bezpečné zaradenie predchádzajúceho vozidlá100010000
nesprávna jazda cez križovatku1753024012
Tj %4,84,6603,11002,65,1
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste1122023011
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste521001001
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava110000000
nesprávny spôsob jazdy1625000117
Tj %4,51,91000016,72,617,9
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky1525000116
- jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania100000001
nesprávne odbočovanie1271010111
Tj %3,46,5201,6016,72,62,6
- neopatrné odbočovanie410010101
- nesprávne vyhýbanie sa protiidúcich vozidiel odbočujúcich vľavo110000000
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo751000010