Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavnej príčiny za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Slovensko

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa príčin, 10 najpočetnejších podľa 1. úrovne
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Celkom nehôd3071574292283354407311494356
porušenie povinnosti vodiča1241179125104159148138232156
Tj %40,431,242,836,744,936,444,44743,8
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke36520311384
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke99713310486130118108203115
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám1111102123
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov101000000
- požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla811031110
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča2382521242819363253
- vedenie vozidla po užití inej návykovej látky v takom čase, keď sa iná návyková látka nachádza v organizme vodiča511000120
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená užitím liekov200020000
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou2174401122
- nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní501022000
- náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky201000010
- používanie telefónneho prístroja počas vedenia vozidla alebo vykonávať inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla100000100
- nezníženie rýchlosti jazdy alebo nezastavenie vozidlo idúceho rovnakým smerom ako zastaví vozidlo ktoré zastavilo pred priechodom pre chodcov alebo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom alebo cyklistom100000010
- neodstránenie chyby vozidla alebo nákladu, ktorý nespĺňa ustanovené podmienky620000031
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov69245098986
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti812209447677987613399
Tj %26,436,415,126,921,824,124,426,927,8
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody60514935516980639563
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti21262926819143836
nedovolená rýchlosť jazdy62875628273636912381
Tj %20,413,121,22920,615,522,224,922,8
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam4235440455138478464
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu1810322091
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam85710145148234
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky1241310221213123012
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať901100061
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vzdialenosti, na ktorú má vodič rozhľad601030011
- prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti pre autobus, motorové vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg100010000
- prekročenie dovolenej rýchlosti v obci701010221
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky33322342017143311947
Tj %10,83,811,67,14,835,1103,813,2
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa1638191157815819
- neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty350010203110
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke39273020124
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke2701237716
- neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam22051210112
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia46924612238
- neuposlúchnutie pokynu, výzvy, príkazu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke1530113241
nesprávny spôsob jazdy211925134426285016
Tj %6,91,68,64,612,46,4910,14,5
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky197925133624274815
- jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania1400082121
nesprávne otáčanie a cúvanie1893417201618232833
Tj %6,25,95,87,14,54,47,45,79,3
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní2784103614
- nebezpečné cúvanie962110951051422
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby2020414153
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby472361021185
- otáčanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach110000000
- cúvanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach200000011
nesprávna jazda cez križovatku1804529152319102217
Tj %5,97,89,95,36,54,73,24,54,8
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste129302112161591511
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste33126243015
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava1330131041
- zastavenie vozidla na križovatke, pretože situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde210000010
- zastavenie vozidla na príkaz dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde! na mieste, odkiaľ nie je na križovatku náležitý rozhľad503000110
- nedanie prednosti vozidlu vchádzajúcemu na kruhový objazd100000010
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch15125122762371932
Tj %4,94,44,19,51,75,72,33,89
- pohyb chodca mimo chodník po nesprávnej strane vozovky1311313013
- nesprávny pohyb chodca po krajnici alebo po vozovke1613202215
- vstúpenie na vozovku alebo neopustenie vozovky, ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy200001001
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo211000000
- nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)2242603016
- nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva499110354710
- bezdôvodné zdržanie sa lebo zastavenie sa vo vozovke500111011
- neoblečenie reflexného bezpečnostného odevu vedúcim útvaru chodcov alebo chodcami idúcimi v poslednom rade v smere chôdze mimo obce za zníženej viditeľnosti302001000
- neoprávnené použitie chodníka iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom100000010
- prechádzanie cez cestu mimo priechodu pre chodcov, nadchodu alebo podchodu ak sa nachádzajú v blízkosti2050305124
- vstúpenie na vozovku alebo neopustenie vozovky, ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy200001001
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo5673122112514
- používanie priechodu pre chodcov iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom110000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami136281761224141817
Tj %4,44,95,82,13,45,94,53,64,8
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu134281661224141816
- od vozidla jazdiaceho vpredu pre bezpečné zaradenie predchádzajúceho vozidlá201000001
nesprávne odbočovanie821914610151512
Tj %2,73,34,82,12,80,21,633,4
- odbočovanie bez znamenia o zmene smeru jazdy320000010
- neopatrné odbočovanie1732030054
- odbočenie bez pomoci spôsobilej a náležite poučenej osoby100000010
- nesprávne zaradenie sa pred odbočením vpravo100000100
- nesprávne vyhýbanie sa protiidúcich vozidiel odbočujúcich vľavo201000001
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo541311671367
- nedanie prednosti chodcom prechádzajúcim cez vozovku pri odbočovaní vľavo310000110
- nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno vodičom odbočujúcim vpravo100000010