Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavnej príčiny za obdobie od 01.01. do 31.03.2012, zavinené vodičom motorového vozidla. Kraj: Prešovský kraj

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa príčin, 10 najpočetnejších podľa 1. úrovne
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
Celkom nehôd4341053517401739613122982336
porušenie povinnosti vodiča231561112269253591271316
Tj %53,253,331,470,66552,966,755,238,57541,487,556,544,4
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke83000002100101
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke2035181124924746961214
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám20000001000010
- požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla10000001000000
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča323233116044023
- vedenie vozidla po užití inej návykovej látky v takom čase, keď sa iná návyková látka nachádza v organizme vodiča21000000010000
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou20001000001000
- náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky10100000000000
- nezníženie rýchlosti jazdy alebo nezastavenie vozidlo idúceho rovnakým smerom ako zastaví vozidlo ktoré zastavilo pred priechodom pre chodcov alebo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom alebo cyklistom11000000000000
- neodstránenie chyby vozidla alebo nákladu, ktorý nespĺňa ustanovené podmienky30001000000110
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov72110002000001
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti13331162143139125478
Tj %30,629,545,711,83517,633,340,67,716,717,25030,422,2
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody952282141126012378
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti3898002013113100
nedovolená rýchlosť jazdy123268418302154123712
Tj %28,324,822,923,54517,6021,938,533,341,437,530,433,3
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam84134410201624101711
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu90000000000270
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam235102104101170
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky3010304001201261
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať60000000000150
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vzdialenosti, na ktorú má vodič rozhľad11000000000000
- prekročenie dovolenej rýchlosti v obci20002000000000
nesprávny spôsob jazdy5063252116123054
Tj %11,55,78,611,812,511,833,316,77,716,710,3021,711,1
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky4863252115122054
- jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania20000001001000
nesprávne otáčanie a cúvanie2859111010001000
Tj %6,54,825,75,92,55,9010,4003,4000
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní11000000000000
- nebezpečné cúvanie144111006001000
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby50400001000000
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby80300104000000
- cúvanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach10100000000000
nesprávna jazda cez križovatku229201105300001
Tj %5,18,65,702,55,905,223,100002,8
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste157100104100001
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste10000000100000
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava41001001100000
- zastavenie vozidla na križovatke, pretože situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde11000000000000
- zastavenie vozidla na príkaz dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde! na mieste, odkiaľ nie je na križovatku náležitý rozhľad10000001000000
- nedanie prednosti vozidlu vchádzajúcemu na kruhový objazd10100000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami188002202111100
Tj %4,17,600511,802,17,78,33,412,500
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu188002202111100
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky169002001100120
Tj %3,78,60050017,70012,58,70
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa54000000000010
- neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty10000000000100
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke21000000000010
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke10000000100000
- neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam11000000000000
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia20001001000000
- neuposlúchnutie pokynu, výzvy, príkazu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke43001000000000
nesprávne odbočovanie147002002011001
Tj %3,26,7005002,108,33,4002,8
- odbočovanie bez znamenia o zmene smeru jazdy10001000000000
- neopatrné odbočovanie52001002000000
- odbočenie bez pomoci spôsobilej a náležite poučenej osoby10000000001000
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo64000000010001
- nedanie prednosti chodcom prechádzajúcim cez vozovku pri odbočovaní vľavo11000000000000
nesprávne predchádzanie122101203001011
Tj %2,81,92,902,511,803,1003,404,32,8
- nesprávne vybočenie zo smeru jazdy pri predchádzaní21001000000000
- nesprávne zaradenie sa pred predchádzané vozidlo10000001000000
- nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní20000001001000
- predchádzanie pri nedostatočnom rozhľade pred sebe10000100000000
- predchádzanie bez možnosti bezpečného zaradenia pred predchádzané vozidlo20000001000001
- predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky21000000000010
- predchádzanie vľavo odbočujúceho vozidla vľavo10000100000000
- predchádzanie pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky20100100000000