Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavnej príčiny za obdobie od 01.01. do 31.03.2012, zavinené vodičom motorového vozidla. Slovensko

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa príčin, 10 najpočetnejších podľa 1. úrovne
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Celkom nehôd2717497264241322358290434311
porušenie povinnosti vodiča1187162117103148144133231149
Tj %43,732,644,342,74640,245,953,247,9
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke36520311384
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke9801339885126116108203111
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám1111102123
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov101000000
- požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla811031110
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča2292416242719353252
- vedenie vozidla po užití inej návykovej látky v takom čase, keď sa iná návyková látka nachádza v organizme vodiča511000120
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená užitím liekov200020000
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou2174401122
- nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní501022000
- náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky201000010
- používanie telefónneho prístroja počas vedenia vozidla alebo vykonávať inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla100000100
- nezníženie rýchlosti jazdy alebo nezastavenie vozidlo idúceho rovnakým smerom ako zastaví vozidlo ktoré zastavilo pred priechodom pre chodcov alebo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom alebo cyklistom100000010
- neodstránenie chyby vozidla alebo nákladu, ktorý nespĺňa ustanovené podmienky620000031
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov3584026573
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti804207437576967613398
Tj %29,641,616,331,123,626,826,230,631,5
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody60014834516879639562
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti20961925818143836
nedovolená rýchlosť jazdy62574628073636912381
Tj %2314,923,533,222,717,623,828,326
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam4205340435138478464
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu1810322091
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam85710145148234
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky1241310221213123012
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať901100061
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vzdialenosti, na ktorú má vodič rozhľad601030011
- prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti pre autobus, motorové vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg100010000
- prekročenie dovolenej rýchlosti v obci701010221
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky29414301014136301644
Tj %10,82,811,44,14,33810,33,714,1
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa138516427614516
- neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty350010203110
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke33070019124
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke2701237716
- neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam1904128112
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia40623611228
- neuposlúchnutie pokynu, výzvy, príkazu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke1330012241
nesprávny spôsob jazdy209923134426285016
Tj %7,71,88,75,413,77,39,711,55,1
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky195923133624274815
- jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania1400082121
nesprávne otáčanie a cúvanie1883417201617232833
Tj %6,96,86,48,354,77,96,510,6
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní2784103614
- nebezpečné cúvanie962110951051422
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby1920413153
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby472361021185
- otáčanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach110000000
- cúvanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach200000011
nesprávna jazda cez križovatku1764526142319102217
Tj %6,59,19,85,87,15,33,45,15,5
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste126301911161591511
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste32125243015
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava1330131041
- zastavenie vozidla na križovatke, pretože situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde210000010
- zastavenie vozidla na príkaz dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde! na mieste, odkiaľ nie je na križovatku náležitý rozhľad503000110
- nedanie prednosti vozidlu vchádzajúcemu na kruhový objazd100000010
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami135281751224141817
Tj %55,66,42,13,76,74,84,15,5
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu133281651224141816
- od vozidla jazdiaceho vpredu pre bezpečné zaradenie predchádzajúceho vozidlá201000001
nesprávne odbočovanie78181369151412
Tj %2,93,64,92,52,80,31,73,23,9
- odbočovanie bez znamenia o zmene smeru jazdy210000010
- neopatrné odbočovanie1632020054
- odbočenie bez pomoci spôsobilej a náležite poučenej osoby100000010
- nesprávne zaradenie sa pred odbočením vpravo100000100
- nesprávne vyhýbanie sa protiidúcich vozidiel odbočujúcich vľavo201000001
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo531310671367
- nedanie prednosti chodcom prechádzajúcim cez vozovku pri odbočovaní vľavo310000110
nesprávne predchádzanie708987712127
Tj %2,61,63,43,32,224,12,82,3
- predchádzanie po nesprávnej strane vpravo501110200
- nesprávne vybočenie zo smeru jazdy pri predchádzaní601001220
- nesprávne zaradenie sa pred predchádzané vozidlo911102211
- nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní1221131121
- predchádzanie pri nedostatočnom rozhľade pred sebe731101010
- predchádzanie bez možnosti bezpečného zaradenia pred predchádzané vozidlo810112021
- predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky1612222124
- predchádzanie vľavo odbočujúceho vozidla vľavo701100311
- predchádzanie cez pripájací alebo odbočovací jazdný pruh200002000
- predchádzanie pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky812001220
- predchádzanie na priechode pre chodcov, priechode pre cyklistov alebo bezprostredne pred nimi110000000