Tabuľka č.: 24 - Prehľad nehôd podľa hlavnej príčiny (10 najčastejších hlavných príčin) za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Slovensko

Prehľad nehôd. Podľa hlavnej príčiny
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Celkom3071574292283354407311494356
porušenie povinnosti vodiča9601628079126120115166112
Tj %31,328,227,427,935,629,53733,631,5
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke1701037141
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke745117627297948614077
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám701002112
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov101000000
- požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla500030110
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča93127311915927
- vedenie vozidla po užití inej návykovej látky v takom čase, keď sa iná návyková látka nachádza v organizme vodiča110000000
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená užitím liekov100010000
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou1974400121
- nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní400022000
- náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky201000010
- používanie telefónneho prístroja počas vedenia vozidla alebo vykonávať inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla100000100
- nezníženie rýchlosti jazdy alebo nezastavenie vozidlo idúceho rovnakým smerom ako zastaví vozidlo ktoré zastavilo pred priechodom pre chodcov alebo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom alebo cyklistom100000010
- neodstránenie chyby vozidla alebo nákladu, ktorý nespĺňa ustanovené podmienky620000031
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov57233096943
nedovolená rýchlosť jazdy54069547760546110857
Tj %17,61218,527,216,913,319,621,916
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam3424933394129426643
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu610221000
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam65610143127112
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky1141310211112122411
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať601100040
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vzdialenosti, na ktorú má vodič rozhľad400020011
- prekročenie dovolenej rýchlosti v obci300010020
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky2161824699827529
Tj %73,18,22,12,524,18,718,1
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa104613225813010
- neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty24001015305
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke23260010113
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke1801114614
- neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam1404125101
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia2770146126
- neuposlúchnutie pokynu, výzvy, príkazu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke630000210
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti2071071515255111613
Tj %6,718,65,15,37,11,23,53,23,7
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody16076111125310159
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti47314402114
nesprávna jazda cez križovatku1734429152216102116
Tj %5,67,79,95,36,23,93,24,34,5
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste123282112151391510
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste32126242015
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava1230131031
- zastavenie vozidla na križovatke, pretože situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde210000010
- zastavenie vozidla na príkaz dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde! na mieste, odkiaľ nie je na križovatku náležitý rozhľad302000100
- nedanie prednosti vozidlu vchádzajúcemu na kruhový objazd100000010
nesprávne otáčanie a cúvanie1602913181417162528
Tj %5,25,14,56,444,25,15,17,9
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní2483103513
- nebezpečné cúvanie79171075941017
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby1810413153
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby3620682684
- otáčanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach110000000
- cúvanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach200000011
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch14224112362171931
Tj %4,64,23,88,11,75,22,33,88,7
- pohyb chodca mimo chodník po nesprávnej strane vozovky810111013
- nesprávny pohyb chodca po krajnici alebo po vozovke1413101215
- vstúpenie na vozovku alebo neopustenie vozovky, ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy100001000
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo101000000
- nesprávne prechádzanie cez vozovku mimo priechodu pre chodcov (v blízkosti miesta nie je priechod, podchod alebo nadchod)1432401013
- nepresvedčenie sa pred vstupom na vozovku, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva3771733376
- bezdôvodné zdržanie sa lebo zastavenie sa vo vozovke400101011
- neoblečenie reflexného bezpečnostného odevu vedúcim útvaru chodcov alebo chodcami idúcimi v poslednom rade v smere chôdze mimo obce za zníženej viditeľnosti101000000
- neoprávnené použitie chodníka iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom100000010
- prechádzanie cez cestu mimo priechodu pre chodcov, nadchodu alebo podchodu ak sa nachádzajú v blízkosti1040003021
- vstúpenie na vozovku alebo neopustenie vozovky, ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy100000001
- vstup chodca bezprostredne pred prichádzajúce vozidlo497392102511
- používanie priechodu pre chodcov iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom110000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami124251641222131715
Tj %44,45,51,43,45,44,23,44,2
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu122251541222131714
- od vozidla jazdiaceho vpredu pre bezpečné zaradenie predchádzajúceho vozidlá201000001
nesprávny spôsob jazdy12281363113172212
Tj %41,44,52,18,83,25,54,53,4
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky11481362711172111
- jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania800042011
nesprávne odbočovanie731814410041310
Tj %2,43,14,81,42,801,32,62,8
- odbočovanie bez znamenia o zmene smeru jazdy220000000
- neopatrné odbočovanie1422030043
- odbočenie bez pomoci spôsobilej a náležite poučenej osoby100000010
- nesprávne vyhýbanie sa protiidúcich vozidiel odbočujúcich vľavo201000001
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo501311470366
- nedanie prednosti chodcom prechádzajúcim cez vozovku pri odbočovaní vľavo310000110
- nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno vodičom odbočujúcim vpravo100000010