Uznesenie PR/2016/040

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán sa oboznámila so žiadosťou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a v súlade s § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov mu predlžuje lehotu na vydanie rozhodnutia v konaní o uložení pokuty č. SVS-OVR-2016/019277 o 30 dní.

Uznesenie PR/2016/041

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán sa oboznámila so žiadosťou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a v súlade s § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov mu predlžuje lehotu na vydanie rozhodnutia v konaní o uložení pokuty č. SVS-OVR-2016/019275 o 30 dní.

Uznesenie PR/2016/042

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán v súlade s § 17 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, predlžuje lehotu na vybavenie žiadosti pána Adriána Lukáčika o sprístupnenie informácie o 8 pracovných dní.