3. zasadnutie Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán
pre VII. volebné obdobie

11. júl 2016

PROGRAM ROKOVANIA:

1.  Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania a schválenie zápisnice z 2. zasadnutia

2.  Informácie

3.  Informácia a predloženie záznamu z hlasovania per rollam

4.  Výročné správy politických strán za rok 2015

5.  Správne konania za nepredloženie výročnej správy politickej strany za rok 2015

6.  Odvolanie občianskeho zduženia Aliancia za rodinu voči rozhodnutiu o uložení pokuty

7.  Rôzne

8.  Ukončenie zasadnutia