4. zasadnutie Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán
pre VII. volebné obdobie

8. august 2016

PROGRAM ROKOVANIA:

1.  Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania a schválenie zápisnice z 3. zasadnutia

2.  Informácie

3.  Informácia a predloženie záznamov z hlasovaní per rollam

4.  Výročné správy politických strán za rok 2015

5.  Správne konania za nepredloženie výročnej správy za rok 2015

6.  Správne konania za neodstránenie nedostatkov vo výročných správach za rok 2015

7.  Odvolanie občianskeho združenia Aliancia za rodinu voči rozhodnutiu o uložení pokuty

8.  Rôzne

9.  Ukončenie zasadnutia