5. zasadnutie Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán
pre VII. volebné obdobie

23. august 2016

PROGRAM ROKOVANIA:

1.  Otvorenie zasadnutia, schválenie programu rokovania a schválenie zápisnice zo 4. zasadnutia

2.  Informácie

3.  Informácia o výročných správach politických strán a politických hnutí za rok 2015 predkladaná Národnej rade Slovenskej republiky

4.  Správne konania za neodstránenie nedostatkov vo výročných správach za rok 2015

5.  Správne konania za prijatie daru alebo iného bezodplatného plnenia v rozpore so zákonom o politických stranách

6.  Odvolanie občianskeho združenia Aliancia za rodinu voči rozhodnutiu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uložení pokuty

7.  Rôzne

8.  Ukončenie zasadnutia