Prehľad

právnych predpisov, pokynov, inštrukcií a stanovísk na základe ktorých obvodné úrady  konajú a rozhodujú, alebo upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb.

 

(§5 ods.1 písm. e) zákona NR SR č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám)

 

 

Právne predpisy, pokyny, inštrukcie a stanoviská upravujúce činnosť krajských úradov a obvodných úradov

 

·        úsek štátneho občianstva a matrík

-         Zákon č. 154/1994 Z. z. o  matrikách v znení zákona č.222/1996 Z. z., zákona č.416/2001 Z. z., zákona č. 198/2002 Z. z., zákona č.515/2003 Z. z.

-         Zákon  č. 94/1963 Zb. o  rodine v znení zákona č.132/1982 Zb., zákona č.234/1992 Zb., zákona č.195/1998 Z. z., zákona č. 72/2002 Z. z., zákona č.127/2002 Z. z., zákona č. 198/2002 Z. z., zákona č.245/2002 Z. z.,   

          zákona č. 515/2003 Z. z.

-         Zákon č. 300/1993 Z. z. o  mene a priezvisku v znení zákona č. 154/1994 Z. z., zákona č. 198/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z.

-         Zákon č. 40/1993 Z. z. o  štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č.515/2003 Z. z.

 

·        úsek volieb a referenda

-         Zákon SNR č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov

-         Zákon  NR SR č. 46/1997 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta SR, o ľudovom hlasovaní, o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

-         Zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

-         Zákon NR SR č. 546/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov

·        úsek priestupkový

-         Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.

-         Ústavný zákon  č. 244/1998 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.

-         Ústavný zákon  č. 9/1999 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.

-         Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

-         Vyhláška MV SR č. 393/1990 Zb., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupkoch

-         Opatrenia na zabezpečenie účinnejšieho vybavovania a postihu majetkových priestupkov (uverejnené 31. 3.       2000 v Operatívnych pokynoch pre krajské úrady a okresné úrady č. 203/302-2000/03246)

-         Usmernenie k aplikácii § 42 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (uverejnené 14. 12. 2000 v Operatívnych pokynoch pre krajské úrady a okresné úrady č. 203-2000/10776)

 

·        úsek registrácie

-         Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok ) v znení neskorších predpisov

-         Zákon č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona NR SR č.207/1996 Z.z.

-         Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby

-         Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (§ 20f - § 20j)

-         Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

-         Zákon NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

 

·        úsek územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania obyvateľov

-         Zákon NR SR č, 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení zákona č. 389/1999 Z.z.

-         Vyhláška MV SR č. 347/1997 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb

-         Zákon NR SR č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov

-         Zákon SNR č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení zákona č. 194/1990 Zb.

-         Vyhláška MV SR č. 64/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona SNR č.  63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách

 

·        úsek osobných evidencií a dokladov

-          zákon NR SR č. 315/1996 Z. z. o  premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

 

·        úsek  živnostenského podnikania a ochrany spotrebiteľa

 

Základné právne predpisy

-         zákon č. 455/1991 Zb. o  živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v  znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona č. 132/1994 Z.z., zákona  č. 200/1995 Z.z., zákona č. 216/1995 Z.z., zákona č. 233/1995 Z.z., zákona č. 123/1996 Z.z., zákona č. 164/1996 Z.z., zákona č. 222/1996 Z.z., zákona č. 289/1996 Z.z., zákona č. 290/1996 Z.z., zákona č. 288/1997 Z.z., zákona č. 379/1997 Z.z., zákona č. 70/1998 Z.z., zákona č. 76/1998 Z.z., zákona č. 126/1998 Z.z., zákona č. 129/1998 Z.z., zákona č. 140/1998 Z.z., zákona č. 143/1998 Z.z., zákona č. 144/1998 Z.z., zákona č. 161/1998 Z.z., zákona č. 178/1998 Z.z., zákona č. 179/1998 Z.z., zákona č. 194/1998 Z.z., zákona č. 263/1999 Z.z., zákona č. 264/1999 Z.z., zákona č. 119/2000 Z.z., zákona č. 142/2000 Z.z., zákona č. 236/2000 Z.z., zákona č. 238/2000 Z.z., zákona č. 268/2000 Z.z.,  zákona č. 338/2000 Z.z., zákona č. 223/2001 Z.z.,  zákona č. 279/2001 Z.z. zákona č. 488/2001 Z.z.,  zákona č. 554/2001 Z.z., zákona č. 261/2002 Z.z.,   zákona č. 284/2002 Z.z.,  zákona č. 506/2002 Z.z.,  zákona č. 190/2003 Z.z.,   zákona č. 219/2003 Z.z. zákona č. 245/2003 Z.z., zákona č. 423/2003 Z.z., zákona č. 515/2003 Z.z., zákona č. 586/2003 Z.z.,  zákona č. 602/2003 Z.z.

-         zákon č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

 

Dotknuté právne predpisy

-         vyplývajúce z jednotlivých ustanovení živnostenského zákona

-         zákon č. 222/1946 Zb. o pošte (poštový zákon)

-         zákon  č.  527/1990  Zb.  o vynálezoch,  priemyselných vzoroch   a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov

-         zákon č. 383/1997 Z.z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov v znení

-         zákon  NR SR  č. 199/1994 Z.z.   o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov

-         zákon  č. 337/1998 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 70/2000 Z.z.

-         zákon č. 194/1998 Z.z.  o plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o  živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

-         zákon SNR č. 132/1990 Zb. o advokácii v znení zákona č. 302/1999 Z.z.

-         zákon  Slovenskej národnej  rady  č.  323/1992 Zb.  o notároch  a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov

-         zákon č. 237/1991 Zb. o patentových zástupcoch v znení zákona č. 90/1993 Z.z.

-         zákon  NR SR  č. 233/1995 Z.z.  o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)  a o zmene a  doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

-         zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z.z.

-         zákon SNR č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov.

-         zákon č. 600/1992 Zb. o  cenných papieroch v znení neskorších predpisov.

-         zákon č. 385/1999 Z.z. o  kolektívnom investovaní v znení zákona č. 329/2000 Z.z.

-         zákon č. 330/2000 Z.z. o  burze cenných papierov

-         zákon č.  2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní. v znení neskorších predpisov

-         zákon  NR SR  č. 216/1995 Z.z.  o Komore geodetov a kartografov.

-         zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov

-         zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov

-         zákon č. 510/2002 Z.z. o  platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-         zákon SNR č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov

-         zákon  Národnej rady  Slovenskej republiky  č. 123/1996  Z.z.   o doplnkovom  dôchodkovom  poistení  zamestnancov  a  o zmene   a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 409/2000 Z.z.

-         zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z.z. Devízový zákona a  zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o  priestupkoch v znení neskorších predpisov, v  znení zákona č. 602/2003 Z.z.

-         zákon SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov

-         zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb.  o  banskej  činnosti,  výbušninách a o štátnej banskej  správe v znení neskorších predpisov

-         zákon   č. 70/1998 Z.z.  o   energetike  a   o  zmene   zákona  č. 455/1991 Zb. o  živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)  v znení neskorších predpisov

-         zákon č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov

-         zákon  č.  435/2000 Z.z.  o  námornej  plavbe

-         zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-         zákon  NR SR  č. 258/1993 Z.z.  o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

-         zákon  NR SR  č. 164/1996 Z.z. o dráhach  a o  zmene zákona  č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v  znení neskorších predpisov

-         zákon č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov

-         zákon č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 Z.z.

-         zákon č. 219/2003 Z.z. o  zaobchádzaní s chemickými látkami, ktoré možno zneužiť na nezákonnú výrobu omamných látok a  psychotropných látok a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o  živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v  znení neskorších predpisov

-         zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.168/1996 Z. z. o cestnej doprave v  znení neskorších predpisov

-         zákon SNR  č. 138/1992   Zb. o autorizovaných  architektoch  a  autorizovaných  stavebných  inžinieroch v znení neskorších predpisov

-         zákon č. 313/1999 Z.z.  o geologických   prácach  a  o štátnej geologickej správe (geologický zákon)

-         zákona č. 130/1998 Z.z. o  mierovom využívaní jadrovej energie a  o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o  štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v  znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994  Z.z. v znení zákona č. 470/2000 Z.z.

-         zákon č. 379/1997   Z.z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, zmene a  doplnení zákona  č. 455/1991 Zb. o  živnostenskom podnikaní  (živnostenský zákon) v znení  neskorších predpisov a o doplnení   zákona č. 65/1965  Zb.  Zákonníka  práce  v znení neskorších   predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) v znení  neskorších predpisov

-         zákon  č. 143/1998 Z.z. o  civilnom letectve  (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-         zákon č. 195/1998 Z.z. o  sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov

-         zákon č. 5/2004 Z.z. o  službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-         zákon č. 283/1997 Z.z. o  kolektívnej správe práv podľa autorského zákona o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 234/2000 Z.z.

-         zákon č. 277/1994 Z.z. o  zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

-         zákona č. 315/1996 Z.z. o  premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

-         vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a  telekomunikácií Slovenskej republiky č. 265/1996 Z.z.  o  emisných kontrolách cestných motorových vozidiel v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a  telekomunikácií Slovenskej republiky č. 307/1999 Z.z.

-         zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o  ovzduší) v znení neskorších predpisov

-         zákona č. 76/1998 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení  neskorších predpisov

-         vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a  výživy Slovenskej republiky č. 155/1992 Zb., ktorou sa určujú podmienky  oprávnenia na projektové práce v   odbore pozemkových úprav

-         zákona č. 261/2002 Z.z. o  prevencii závažných priemyselných havárií a  o zmene a doplnení niektorých zákonov

-         zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

-         zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov

-         zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z.z. o nadáciách v znení zákona č. 147/1997 Z.z.

-         zákon č. 135/1982 Zb. o  hlásení a evidencii pobytu občanov

-         zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z.z. o  pobyte cudzincov na  území Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

-         zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 283/1995 Z.z. o  utečencoch v  znení   zákona č. 309/2000 Z.z. ,

-         zákon  č. 70/1997 Z.z. o zahraničných Slovákoch v znení neskorších predpisov

-         zákon č. 328/1991  Zb. o konkurze  a vyrovnaní v  znení neskorších predpisov

-         zákon SNR  č. 372/1990 Zb.  o priestupkoch v znení neskorších predpisov

-         vyhlášky Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti

-         zákon č. 50/1976 Zb. o  územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

-         nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o  technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov

-         zákona  č.  227/1859  r.z.  živnostenský poriadok   v znení neskorších predpisov

-         zákona č. 259/1924 Zb. živnostenský zákon pre   územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi

-         vládneho  nariadenia  č.  186/1949 Zb. o dočasnej   úprave výcviku učňov

-         vládneho nariadenia č. 22/1952  Zb. o novej úprave  učňovských skúšok

-         zákona č.  89/1958  Zb.  o výchove dorastu  na povolanie  v učebnom pomere (Učňovský zákon)

-         vyhláška   Ministerstva    školstva   ČSR   č.    5/1981   Zb.   o záverečných  učňovských   skúškach  v učebných  a študijných odboroch

-         vyhláška   Ministerstva   školstva    SSR   č.   16/1981   Zb.  o záverečných  učňovských   skúškach  v učebných  a študijných  odboroch

-         vyhláška   Ministerstva   školstva    Č SR   č.   31/1987   Zb.   o ukončovaní   štúdia  na   stredných  školách  a o ukončovaní prípravy v osobitných odborných učilištiach

-         vyhláška   Ministerstva   školstva    SSR   č.   38/1987   Zb.   o ukončovaní   štúdia  na   stredných  školách  a o ukončovaní   prípravy v osobitných odborných učilištiach

-         vyhlášky  Ministerstva  školstva,  mládeže  a  športu SR   č. 102/1991  Zb.  o  ukončovaní  štúdia  na  stredných školách   a ukončovaní prípravy v odborných učilištiach a učilištiach

-         zákon  č. 29/1984 Zb.,   o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení  neskorších predpisov

-         zákon č. 386/1997 Z.z. o  ďalšom vzdelávaní a  zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z.z. o  zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z.z. v  znení zákona č. 567/2001 Z.z.

-         zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  a  o zmene a doplnení niektorých zákonov

-         zákon NR SR č. 221/1996 Z.z. o  územnom   a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení zákona č. 389/1999 Z.z.

-         zákon č. 108/2000 Z.z. o  ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji  a  zásielkovom predaji

-         zákon č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení zákona č. 5/2004 Z.z.

-         zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z.z. o  zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a  o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a  občianskych zdravotných poisťovní v  znení neskorších predpisov

-         zákon č. 211/2000 Z.z. o  slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

-         zákon č. 52/1998  Z.z.  o   ochrane  osobných  údajov   v informačných systémoch v znení zákona č. 241/2001 Z.z.

-         zmluva medzi Belgickým kráľovstvom, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemeckom, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Írskom, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Fínskou republikou, Švédskym kráľovstvom, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (členskými štátmi Európskej únie) a Českou republikou, Estónskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Maďarskou republikou, Maltskou republikou, Poľskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii

-         zákon č. 477/2002 Z.  z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.  z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

-         zákon  č.  83/1990  Zb.  o združovaní  občanov  v znení neskorších predpisov

-         zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov

 

Právne predpisy vyplývajúce z príloh živnostenského zákona

-         zákon č. 539/1992 Zb. o puncovníctve a skúša drahých kovov (puncový zákon)

-         vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.  718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení

-         vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a  ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti v znení vyhl. č. 485/1990 Zb.

-         vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a  Slovenského banského úradu č. 24/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené zdvíhacie zariadenia a  ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti v  znení vyhl. č. 486/1990 Zb.

-         vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a  Slovenského banského úradu č. 26/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a  ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti v  znení vyhl. č. 488/1990 Zb.

-         vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a  Slovenského banského úradu č. 51/1978 o  odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

-         vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a  Slovenského banského úradu č. 374/1990 Zb. o  bezpečnosti práce a  technických zariadení pri stavebných prácach

-         zákon č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v  znení zák. č. 264/1999 Z.z.

-         zákon č.  95/2000 Z.z. o inšpekcii práce a o  zmene a doplnení niektorých zákonov

-         zákon č. 288/1997 Z.z. o  telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

-         vyhl. Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 257/1998 Z.z. o  podmienkach získavania odbornej spôsobilosti na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry

-         zákon SNR č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona NR SR č. 99/1995 Z.z.

-         vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 82/1996 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona SNR o požiarnej ochrane v oblasti prevencie v znení vyhl. č. 86/1997 Z.z.

-         zákon č. 161/1998 Z.z. o  Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

-         zákon NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a  kartografii

-         vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o  požiadavkách na kvalifikáciu a o  overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a  činnosti vykonávanej banským spôsobom

-         vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 78/1993.Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe a  spracúvaní výbušnín

-         vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 79/1993 Z.z. o získaní odbornej spôsobilosti odpaľovačov ohňostrojov a  pyrotechnikov

-         vyhláška Slovenského banského úradu č. 536/1991 Zb. o  pyrotechnických výrobkoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/1999 Z.z.

-         zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-         zákon č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-         zákon č. 223/2001 Z.z.  o odpadoch

-         zákon č. 330/1996 Z.z. o  bezpečnosti a  ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

-         zákon č. 245/2003 Z.z. o  integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a  o zmene a doplnení niektorých zákonov

-         vyhláška  Ministerstva zdravotníctva SSR č. 46/1985 Zb. o postupe pri úmrtí  a o  pohrebníctve

-         zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi

 

·        úsek krízového riadenia

-         Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v  čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov,

-         Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v  krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v  znení neskorších predpisov,

-         Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v  znení neskorších predpisov,

-         Zákon č. 320/2002 Z. z. o  brannej povinnosti v znení zákona č. 545/2003 Z. z. v  znení neskorších predpisov a  doplnení niektorých zákonov,

-         Zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii v  znení neskorších predpisov,

-         Zákon NR SR č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

-         Smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo SVS-202-2004/00758 z  18. februára 2004, ktorou sa určuje vnútorná organizácia krajského úradu a  obvodného úradu,

-         Smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo SVS-202-2004/00759 z  18. februára 2004, ktorou sa vydáva Vzorový organizačný poriadok krajského úradu a príloha k smernici – „Vzorová náplň činnosti krajského úradu“,

-         Smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo SVS-202-2004/00760 z  18. februára 2004, ktorou sa vydáva Vzorový organizačný poriadok obvodného úradu a príloha k smernici – Vzorová náplň činnosti obvodného úradu“,

 

krízové plánovanie

-         Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. v  znení ústavného zákona č. 113/2004 Z. z.,

-         Zákon č. 319/2002 Z. z. o  obrane SR,

-         Zákon č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti,

-         Zákon č. 387/2002 Z. z. o  riadení štátu v  krízových situáciách mimo času vojny a  vojnového stavu,

-         Zákon č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách,

 

hospodárska mobilizácia

-          Zákon NR SR č. 414/2002 Z. z. o  hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona NR SR č. 274/1993 Z. z. o  vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v  znení neskorších  predpisov,

-          Metodický pokyn MH SR pre jednotný informačný systém hospodárskej mobilizácie – JIS HM číslo  26-01/1999),

 

ochrana utajovaných skutočností

-         Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

-         pripravované vyhlášky NBÚ v  oblasti administratívnej bezpečnosti, personálnej bezpečnosti, priemyselnej bezpečnosti, fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti,

-         Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov,

-         Vyhláška  MV SR č. 628/2002 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov,

 

civilná ochrana obyvateľstva

-         Zákon Národnej rady  Slovenskej  republiky  č. 42/1994 Z.z. o civilnej  ochrane obyvateľstva v  znení  zákona  Národnej  rady Slovenskej republiky č. 117/1998 Z.z.

-         Zákon č. 129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme

-         Zákon č. 544/2002 Z.z. o horskej záchrannej službe

-         Vyhláška MV SR č. 201/2002 Z.z. o zabezpečovaní organizovania jednotiek civilnej ochrany a o zabezpečovaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prác

-         Vyhláška MV SR č. 557/2002 Z.z. o výdavkoch na civilnú ochranu z prostriedkov štátneho rozpočtu

-         Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 130/1994 Z.z. o jednorazovom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou pri plnení úloh civilnej ochrany obyvateľstva

-         Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 166/1994 Z.z. o kategorizácii územia Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 25/1997 Z.z.

-         Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 297/1994 Z.z. o stavebnotechnických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 349/1998 Z.z.

-         Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 75/1995 Z.z. o zabezpečovaní evakuácie v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 269/1998 Z.z. .

-         Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 348/1998 Z.z. o zabezpečovaní technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany

-         Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 300/1996 Z.z. o zabezpečovaní ochrany obyvateľstva pri výrobe, preprave, skladovaní a manipulácii s nebezpečnými škodlivinami v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 347/1998 Z.z.

-         Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 303/1996 Z.z. o zabezpečovaní prípravy na civilnú ochranu v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 384/1998 Z.z.

-         Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 314/1998 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany

-         Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.: CO-2068/5 zo dňa 15. apríla 1999 pre utváranie zmlúv krajskými úradmi o vzájomnej spolupráci a poskytovaní pomoci pri mimoriadnych udalostiach (uverejnené vo Vestníku vlády Slovenskej republiky roč. 9, čiastka 3 z 19.5.1999)

-         Zameranie činnosti krajského úradu pri plnení úloh civilnej ochrany v roku 2001 č. p.: CO-5005/1

 

Operatívne pokyny pre krajské úrady a okresné úrady:

ročník 1999

-         XXV/1 Pokyny Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na minimálne zabezpečenie výjazdových skupín okresných úradov materiálom a technikou

-         XXV/2 Pokyny Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na zabezpečenie kontrol skladovania materiálu civilnej ochrany

-         Usmernenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky k údržbe a prevádzke stálych úkrytov a havarijných úkrytov

 

ročník 2000

-         Pokyny Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na uplatňovanie náhrad výdavkov v súvislosti so záchrannými, lokalizačnými a likvidačnými prácami

-         Pokyny Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na odmeňovanie skladníkov prostriedkov individuálnej ochrany pre obyvateľov obce

-         Pokyny Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s neupotrebiteľným ostatným materiálom civilnej ochrany

-         XXV/1 čiastka 3 z 22.7.2002 – Usmernenie MV SR pre zabezpečenie plnenia úloh krajských úradov vyplývajúcich zo zákona č. 129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme a zriaďovanie koordinačného strediska integrovaného záchranného systému

 

ročník 2001

-         Zameranie činnosti krajského úradu pri plnení úloh civilnej ochrany v roku 2001 č. p.: CO-5005/1

 

ročník 2004

-         XXV/1 čiastka 2 zo 4.2.2004 Pokyny MV SR na odmeňovanie skladníkov materiálu civilnej ochrany pre obyvateľov obce

 

·        úsek financií, cien a správy majetku štátu

-         Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov

-         Výnos ministerstva financií SR č. 41/59/1996 z 27. februára 1996, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov

-         Výnos Ministerstva financií SR č. 41/928/1995 z 21. decembra 1995 o postupe a spôsobe otvárania rozpočtových limitov výdavkov a o tvorbe a použití fondu reprodukcie a použití rezervného fondu v znení neskorších predpisov

-         Opatrenie Ministerstva financií SR, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia na príslušný rozpočtový rok

-         Zákon č. 563/1991 Zb. o  účtovníctve

-         Zákon č. 515/2003 Z. z. o  krajských a obvodných úradoch

-         Zákon č. 154/1994 Z. z. o  matrikách v znení neskorších predpisov

-         Zákon č. 80/1990 Zb. o  voľbách do Slovenskej národnej rady v  znení neskorších predpisov

-         Zákon č. 346/1990 Zb. o  voľbách do orgánov samosprávy obcí v  znení neskorších predpisov

-         Zákon č. 46/1999 Z. z. o  spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o  ľudovom hlasovaní o  jeho odvolaní v znení neskorších predpisov

-         Zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v  znení neskorších predpisov

-         Zákon č. 564/1992 Zb. o  spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov

-         Zákon č. 42/1994 Z. z. o  civilnej ochrane obyvateľstva v  znení neskorších predpisov

-         Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v  krízových situáciách mimo času vojny a  vojnového stavu v znení neskorších predpisov

-         Zákon č. 129/2002 Z. z. o  integrovanom záchrannom systéme

-         Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

-         Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov

-         Zákon č. 87/1991 zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov

-         Zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

-         Vyhláška Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z. v znení vyhlášky č. 375/1999 Z. z. a výmeru Ministerstva financií SR č. R – 1/1996 o cenách v znení neskorších predpisov

-         Zákon č. 320/1992 Zb. o  správnych poplatkoch

-         Zákon č. 372/1990 Zb. o  priestupkoch v znení neskorších predpisov

-         Zákon č. 381/2001 Z. z. o  povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel.

 

 

 

·        úsek personalistiky,  PaM a vzdelávania

-         Zákon č. 312/2001 Z. z. o  štátnej službe

-         Zákon č. 552/2003 Z. z. o  výkone práce vo verejnom záujme

-         Zákon č. 553/2003 Z. z. o  odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene doplnení niektorých zákonov

-         Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

-         Zákon č. 461/2003 Z. z. o  sociálnom poistení

-         Zákon č. 71/2001 o  doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-         Zákon č. 600/2003 Z. z. o  prídavku na dieťa a  o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o   sociálnom poistení

-         Zákon č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v  znení zákona č. 346/1999 Z. z.

-         Nariadenie vlády č. 400/2003 Z. z. , ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy

-         Kolektívna dohoda vo verejnej službe

-         Kolektívna dohoda v štátnej službe

 

-         úsek správy registratúry

-         zákon NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-         vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých predpisov,

-         zákon NR SR č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

-         smernica MV SR č. SVS-204-2003/00662, ktorou sa vydáva vzorový registratúrny poriadok a registratúrny plán krajských úradov a obvodných úradov,

-         metodický pokyn  MV SR  č. SVS-204-2003/00567 pre krajské úrady a obvodné úrady na ďalšiu správu registratúrnych záznamov vzniknutých z činnosti krajských úradov a okresných úradov v rokoch 1996 až 2003.

 

·        úsek medzinárodnej spolupráce

-         § 4 ods. 4 zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

·        úsek správy vnútornej prevádzky

bezpečnosť a  ochrana zdravia pri práci

-         Zákon č. 272/1994  Z. z. o  ochrane zdravia ľudí v  znení zákona č. 596/2002 Z. z.

-         Zákon č. 330/1996 Z. z. o  bezpečnosti a  ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 367/2001 Z. z.

-         Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

-         Nariadenie vlády  SR č. 2001/2001 Z. z. o  minimálnych bezpečnostných požiadavkách na pracovisko

-         Nariadenie vlády SR č. 204/2001Z. z.  o minimálnych bezpečnostných a  zdravotných požiadavkách pri práci s  bremenami

-         Nariadenie vlády SR č. 247/2001 Z. z.  o minimálnych bezpečnostných a  zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami

-         Nariadenie vlády SR č. 571/2001  Z. z. , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o  technických požiadavkách a  postupoch posudzovania zhody na výťahy

-         Nariadenie vlády SR č. 504/2002 o  podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkoch

-         Vyhláška MPSVaR SR č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti  a  ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení

-         Vyhláška SÚ BP č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v  nízkotlakových kotolniach v znení vyhlášky č. 75/1996 Z. z.

-         Vyhláška č. 59/1982 Zb. , ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení  v znení vyhlášky č. 484/1990 Zb. /najmä §§ 155,196,205,232/.

-         Vyhláška č. 374/1990 Zb. /1984 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach /najmä § 14/

-         Vyhláška SÚ BP č. 111/1975 Zb. o  evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd /havárií/ a porúch technických zariadení v znení vyhlášky č. 483/1990 Zb.

-         STN 26 9030 skladovanie /kontrola regálov/

-         STN 33 1600 kontrola el. ručného náradia

 

ochrana pred požiarmi

-         Zákon č. 314/2001 Z. z. o  ochrane pred požiarmi /najmä §§ 4,5,6,8/

-         Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o  požiarnej prevencii

-         Vyhláška MV SR č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosnýcch HP a  pojazdných HP

-         Vyhláška MV SR č/2002  Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti EPS, podmienky jej prevádzkovania a  zabezpečenia jej pravidelnej kontroly

-         Vyhláška MV SR č. 285/2001 Z. z., ktorou sa určujú vlastnosti požiarnych uzáverov, podmienky ich prevádzkovania a  zabezpečenia ich pravidelnej kontroly

-         Vyhláška MV SR č. 246/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o  archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov /§22/

-         Vyhláška MV SR č. 79/2004 Z. z. o  vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti pri prevádzkovaní elektrických zariadení

-         Vyhláška MV SR č. 79/2004 Z. z. o  vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti pri prevádzkovaní elektrických zariadení

-         Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

-         Vyhláška MV SR č. 95/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky

-         protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii a  prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov

-         Vyhláška MV SR č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov

 

verejné obstarávanie

-         Zákon č.  523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001  o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

-         Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  (stavebný zákon)

-         Vyhláška č. 575/2003 Z. z. Úradu pre verejné obstarávanie o obsahu a vzoroch oznámení používaných vo verejnom obstarávaní

-         Zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach

-         Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu

 

autoprevádzka

-         Zákon č. 121/2004 Z. z. o pracovnom čase a dobe odpočinku v doprave a o zmene a  doplnení niektorých zákonov

-         Vyhláška  č. 132/2004 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 327/1997 Z. z. o kontrolách technického stavu vozidiel

-         Zákon č. 524/2003 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

-         Vyhláška  č. 558/2003 Z. z. Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle

-         Zákon č. 510/2003 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o  priestupkoch v znení neskorších predpisov

-         Vyhláška č. 225/2004 Z. z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky , ktorou sa vykonávajú niektoré opatrenia zákona NR SR o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

-         Zákon č. 450/2003 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v  znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych v znení neskorších predpisov

-         Zákon č. 430/2003 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z.z. o  povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-         Vyhláška č. 90/2003 Z. z. Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o emisných kontrolách cestných motorových vozidiel

-         Vyhláška č. 164/1997 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla