Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. júl 2020, streda
 

1. rokovanie Bezpečnostnej rady kraja Kosice [07. 03. 2019]

Dňa 7. marca 2019 sa uskutočnilo v zrkadlovej zasadačke Okresného úradu Košice 1. rokovanie Bezpečnostnej rady kraja Košice (ďalej len „BRK Košice“).

Rokovanie otvoril a viedol prednosta Okresného úradu Košice Ing. Jozef Lazár, LL.M predseda BRK Košice. Úvodom privítal všetkých prítomných a predložil program 1. rokovania na schválenie.

Po schválení programu rokovania členovia BRK Košice oboznámili prítomných s celkovou bezpečnostnou situáciou v Košickom kraji a zhodnotili obdobie december 2018 až február 2019. Informovali prítomných o celkovej bezpečnostnej situácii za svoje úseky a bezpečnostnú situáciu v Košickom kraji  vyhodnotili ako stabilizovanú.

V 3. poradí bol schválený presun termínu prerokovania ,,Správy o pripravenosti Okresného úradu Trebišov...ˮ na 3. rokovanie BRK Košice.

V 4. poradí bola prerokovaná a schválená Správa o pripravenosti subjektu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na realizáciu opatrení zameraných na obranu štátu, zachovanie jeho bezpečnosti, na ochranu života a zdravia osôb a na ochranu majetku v súlade s ústavným zákonom č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu a podľa ďalších právnych noriem pre oblasť krízového riadenia, obrany SR, hospodárskej mobilizácie a civilnej ochrany obyvateľstva.

V 5. poradí členovia BRK Košice prerokovali a schválili „Správu o bezpečnosti kraja za rok 2018“ potom, ako ju v stručnosti odprezentoval Ing. Ján Plačko, vedúci oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania Okresného úradu Košice.

Záverom rokovania predseda BRK Košice Ing. Jozef Lazár poďakoval všetkým prítomným za ich aktívnu účasť a rokovanie ukončil.

Ing. Katarína Mikitová
V Košiciach, dňa 7. marca 2019