Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

1. rokovanie Bezpečnostnej rady okresu Kosice [05. 02. 2020]

Dňa 5. februára 2020 sa uskutočnilo v zrkadlovej zasadačke Okresného úradu Košice 1. rokovanie Bezpečnostnej rady okresu Košice (ďalej len „BRO Košice“).

Rokovanie otvoril a viedol prednosta Okresného úradu Košice Ing. Jozef Lazár, LL.M, predseda BRO Košice, podľa schváleného programu.

V prvom bode rokovania členovia BRO Košice oboznámili prítomných s bezpečnostnou situáciou v územnom obvode Košice za svoje úseky. Predseda BRO Košice na základe prednesených príspevkov členov BRO skonštatoval, že bezpečnostná situácia v územnom obvode je stabilizovaná a neboli zaznamenané žiadne negatívne vplyvy, ktoré by mali negatívny dopad na bezpečnosť obyvateľstva a orgánov verejnej moci.

V druhom bode rokovania vykonala vedúca sekretariátu BRO PhDr. Henrieta Michalčová kontrolu plnenia úloh a uznesení z predchádzajúcich rokovaní. Úlohy z úrovne vlády SR, BR SR a BRK Košice neboli uložené a úlohy vyplývajúce z uznesení BRO Košice boli v stanovenom rozsahu a termínoch splnené.

V treťom bode bola prerokovaná „Správa MČ Košice – Dargovských hrdinov o pripravenosti na realizáciu opatrení zameraných na obranu štátu podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z.Z.“, ktorú stručne odprezentoval starosta MČ Mgr. Jozef Andrejčák.

Vo štvrtom bode bola prerokovaná „Správa MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce o pripravenosti na realizáciu opatrení zameraných na obranu štátu podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z.Z.“, ktorú stručne odprezentoval starosta MČ Mgr. Ing. Miloš Ihnát.

Posledným bodom rokovania bolo prerokovanie a schválenie podkladu do „Správy o bezpečnosti na území kraja za rok 2019“, ktorý predložil Ing. Dávid Mrukvia, vedúci odboru KR OÚ Košice. Materiál bol bez pripomienok schválený.

Záverom rokovania predseda BRO Košice Ing. Jozef Lazár, LL.M poďakoval všetkým prítomným za ich aktívnu účasť a 1. rokovanie BRO Košice ukončil.

Bc. Iveta Misáková
V Košiciach, dňa 5. februára 2020