Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. jún 2020, utorok
 

1. rokovanie Bezpečnostnej rady okresu Kosice [28. 02. 2019]

Dňa 28. februára 2019 sa uskutočnilo v zrkadlovej zasadačke Okresného úradu Košice 1. rokovanie Bezpečnostnej rady okresu Košice (ďalej len „BRO“).

Rokovanie otvoril a viedol prednosta Okresného úradu Košice Ing. Jozef Lazár, LL.M predseda BRO. Úvodom privítal všetkých členov BRO a prizvaných a na základe požiadavky starostu MČ Košice – Dargovských hrdinov bol podaný návrh na preloženie termínu predkladania „Správy MČ Košice – Dargovských hrdinov...“ na 3. rokovanie BRO v mesiaci august 2019. K predloženému návrhu na zmenu programu 1. rokovania BRO nikto z prítomných nemal pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy. Predložený návrh bol hlasovaním prítomných členov BRO jednomyseľne schválený.

V prvom bode rokovania vystúpili členovia BRO plk. Ing. Oto Molnár, riaditeľ OR PZ v Košiciach, riaditeľ OR HaZZ mjr. Ing. Tomáš Berzétei a zástupca OS SR mjr. Ing. Jozef Horváth, ktorí oboznámili členov BRO o bezpečnostnej situácii v územnom obvode Košice za svoje úseky. Predseda BRO na základe prednesených príspevkov členov BRO konštatoval, že bezpečnostná situácia v územnom obvode je stabilizovaná a neboli zaznamenané žiadne negatívne vplyvy, ktoré by mali negatívny dopad na bezpečnosť obyvateľstva a orgánov verejnej moci.

V ďalšom bode rokovania vykonal kontrolu plnenia úloh a uznesení vedúci sekretariátu BRO Ing. Ján Plačko. Úlohy z úrovne vlády SR, BR SR a BRK Košice neboli uložené a úlohy vyplývajúce z uznesení BRO Košice boli v stanovenom rozsahu a termínoch splnené.

Ďalej riaditeľ Ing. Roman Ivančo, PhD. stručne odprezentoval predloženú „Správu subjektu Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Košice o pripravenosti na realizáciu opatrení podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. a ďalších právnych noriem pre oblasť krízového riadenia, obrany štátu, hospodárskej mobilizácie a civilnej ochrany“.

Posledným bodom programu bolo prerokovanie podkladov do „Správy o bezpečnosti na území Košického kraja za rok 2018“, ktoré predložil Ing. Dávid Mrukvia, vedúci odboru KR OÚ Košice. V stručnosti zhrnul a zhodnotil všetky body správy a dodal, že napriek prevažne pozitívnym hodnoteniam podmienok pre činnosť všetkých zložiek podieľajúcich sa na riešení bezpečnostnej situácie v územnom obvode Košice stále pretrvávajú problematické a kritické miesta, ktoré opätovne odporúča v navrhovaných opatreniach postupne riešiť tak, aby viedli k zvyšovaniu bezpečnostnej situácie občana a územného obvodu Košice.

Záverom rokovania predseda BRO Košice Ing. Jozef Lazár, LL.M poďakoval všetkým prítomným za ich aktívnu účasť a 1. rokovanie BRO ukončil.

Ing. Ivan Uhliarik
V Košiciach, dňa 15. marca 2019

foto 1.BRO_28 02 2019 (1)
foto 1.BRO_28 02 2019 (1)
foto 1.BRO_28 02 2019 (2)
foto 1.BRO_28 02 2019 (2)
foto 1.BRO_28 02 2019 (3)
foto 1.BRO_28 02 2019 (3)