Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. november 2019, štvrtok
 

§ 115

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto

a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou [§ 13 písm. a)],
b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná nádoba určená [§ 81 ods. 6 písm. a)],
c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore s týmto zákonom [§ 13 písm. b)],
d) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2,
e) koná v rozpore s § 33 písm. b),
f) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72,
g) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4,
h) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b),
i) koná v rozpore s § 81 ods. 9,
j) koná v rozpore s § 81 ods. 13,
k) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17,
l) nakladá s iným ako komunálnym odpadom v rozpore s § 12 ods. 6,
m) nesplní povinnosť zhodnotiť alebo zneškodniť odpad podľa § 15 ods. 13,
n) koná v rozpore s § 14 ods. 6,
o) nakladá s nebezpečným odpadom v rozpore s § 25,
p) nakladá s elektroodpadom v rozpore s § 38 ods. 1,
q) nakladá s použitými batériami a akumulátormi v rozpore s § 49,
r) nesplní povinnosť podľa § 63 ods. 1, § 67 ods. 1,
s) nakladá s odpadovými olejmi v rozpore s § 76 ods. 9,
t) vykoná cezhraničný pohyb odpadov v rozpore so siedmou časťou zákona (§ 84 až 88).

(2) Za priestupok podľa

a) odseku 1 písm. a) až k) možno uložiť pokutu do 1 500 eur,
b) odseku 1 písm. l) až t) možno uložiť pokutu do 2 500 eur.

(3) Priestupky podľa

a) odseku 1 písm. a) až k) prejednáva obec,
b) odseku 1 písm. l) až t) prejednáva okresný úrad.

(4) Orgán oprávnený podľa odseku 3 na prejednávanie priestupkov môže osobe zodpovednej za priestupok podľa odseku 1 nariadiť prepadnutie veci, ktorou je odpad, ktorý je možné zhodnotiť; postup podľa odseku 3 týmto nie je dotknutý. Prepadnutá vec sa stáva majetkom štátu alebo obce podľa toho, či o prepadnutí veci rozhodol okresný úrad alebo obec.

(5) Orgán, ktorý nariadil prepadnutie veci podľa odseku 4, bezodkladne odovzdá prepadnutú vec, ktorou je odpad, osobe oprávnenej na nakladanie s ním podľa tohto zákona; finančné prostriedky získané za odovzdanie odpadu sú príjmom rozpočtu, z ktorého je financovaný orgán, ktorý rozhodol o prepadnutí veci.

(6) Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o prejednávaní priestupkov.149)

(7) Výnosy pokút uložených za priestupky podľa odseku 1 a prejednaných podľa

a) odseku 3 písm. a) sú príjmom rozpočtu obce,
b) odseku 3 písm. b) sú príjmom Environmentálneho fondu.