Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2020, pondelok
 

2. rokovanie Bezpečnostnej rady kraja Kosice [04. 06. 2019]

Dňa 4. júna 2019 sa uskutočnilo v zrkadlovej zasadačke Okresného úradu Košice 2. rokovanie Bezpečnostnej rady kraja Košice (ďalej len „BRK Košice“).

Rokovanie otvoril a viedol prednosta Okresného úradu Košice Ing. Jozef Lazár, LL.M predseda BRK Košice. Úvodom privítal všetkých prítomných a predložil program 2. rokovania na schválenie.

Po schválení programu rokovania členovia BRK Košice oboznámili prítomných s celkovou bezpečnostnou situáciou v Košickom kraji a zhodnotili obdobie marec 2019 až máj 2019. Informovali prítomných o celkovej bezpečnostnej situácii za svoje úseky a bezpečnostnú situáciu v Košickom kraji  vyhodnotili ako stabilizovanú.

V 3. a 4. poradí bola schválená a prerokovaná ,,Správa o pripravenosti Okresného úradu Košice - okolie...ˮ a Správa o pripravenosti subjektu ÚVTOS Košice - Šaca na realizáciu opatrení zameraných na obranu štátu, zachovanie jeho bezpečnosti, na ochranu života a zdravia osôb a na ochranu majetku v súlade s ústavným zákonom č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu a podľa ďalších právnych noriem pre oblasť krízového riadenia, obrany SR, hospodárskej mobilizácie a civilnej ochrany obyvateľstva.

Záverom rokovania predseda BRK Košice Ing. Jozef Lazár, LL.M  poďakoval všetkým prítomným za ich aktívnu účasť a rokovanie ukončil.

 

Ing. Katarína Mikitová

V Košiciach, dňa 4. júna 2019