Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. jún 2020, utorok
 

2. rokovanie Bezpečnostnej rady okresu Košice [30.05.2019]

Dňa 30. mája 2019 sa uskutočnilo v zrkadlovej zasadačke Okresného úradu Košice 2. rokovanie Bezpečnostnej rady okresu Košice (ďalej len „BRO Košice“).

Rokovanie otvoril a viedol prednosta Okresného úradu Košice Ing. Jozef Lazár, LL.M, predseda BRO Košice. Úvodom privítal všetkých prítomných a predložil program 2. rokovania na schválenie.

Po schválení programu rokovania členovia BRO Košice oboznámili prítomných s celkovou bezpečnostnou situáciou v územnom obvode Košice a zhodnotili obdobie marec 2019 až máj 2019. Informovali prítomných o celkovej bezpečnostnej situácii za svoje úseky a bezpečnostnú situáciu v územnom obvode Košice vyhodnotili ako stabilizovanú.

V 3. a 4. poradí bola schválená a prerokovaná ,,Správa o pripravenosti MČ Košice – Košická Nová Ves...ˮ a Správa o pripravenosti MČ Košice - Lorinčík na realizáciu opatrení zameraných na obranu štátu, zachovanie jeho bezpečnosti, na ochranu života a zdravia osôb a na ochranu majetku v súlade s ústavným zákonom č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu a podľa ďalších právnych noriem pre oblasť krízového riadenia, obrany SR, hospodárskej mobilizácie a civilnej ochrany obyvateľstva.

Záverom rokovania predseda BRO Košice Ing. Jozef Lazár, LL.M poďakoval všetkým prítomným za ich aktívnu účasť a rokovanie ukončil.

Ing. Ivan Uhliarik
V Košiciach, dňa 12. júna 2019