Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

2. rokovanie Bezpečnostnej rady okresu Košice [28.05.2020]

Dňa 28. mája 2020 sa uskutočnilo v zrkadlovej zasadačke Okresného úradu Košice 2. rokovanie Bezpečnostnej rady okresu Košice (ďalej len „BRO Košice“).

Rokovanie otvoril a viedol prednosta Okresného úradu Košice Ing. Jozef Lazár, LL.M, predseda BRO Košice, podľa schváleného programu.

V prvom bode rokovania členovia BRO Košice oboznámili prítomných s bezpečnostnou situáciou v územnom obvode Košice za svoje úseky a zhodnotili obdobie marec až máj 2020. Predseda BRO Košice na základe príspevkov členov BRO skonštatoval, že bezpečnostná situácia v územnom obvode je stabilizovaná a neboli zaznamenané žiadne negatívne vplyvy, ktoré by mali negatívny dopad na bezpečnosť obyvateľstva a orgánov verejnej moci.

V druhom bode rokovania vykonala vedúca sekretariátu BRO PhDr. Henrieta Michalčová kontrolu plnenia úloh a uznesení z predchádzajúcich rokovaní. Úlohy z úrovne vlády SR, BR SR a BRK Košice neboli uložené a úlohy vyplývajúce z uznesení BRO Košice boli v stanovenom rozsahu a termínoch splnené.

V treťom bode rokovania bola prerokovaná ,,Správa MČ Košice – Juh o pripravenosti na realizáciu opatrení zameraných na obranu štátu podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z.z.“, ktorú odprezentoval starosta MČ JUDr. Jaroslav Hlinka.

Vo štvrtom bode rokovania bola prerokovaná ,,Správa subjektu Nemocnica Košice-Šaca a.s., 1. súkromná nemocnica o pripravenosti na realizáciu opatrení zameraných na obranu štátu podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z.z.“, ktorú odprezentoval poverený zamestnanec subjektu Ing. Ján Slávik.

Na záver predseda BRO Košice Ing. Jozef Lazár, LL.M  poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

Bc. Iveta Misáková
V Košiciach, dňa 28. mája 2020