Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. december 2022, streda
 

3. OZNÁMENIE o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. pre obce mimo zoznamu 150 z Atlasu rómskych komunít 2013

3. OZNÁMENIE

 

o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do  národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. 

pre obce mimo zoznamu 150  z Atlasu rómskych komunít 2013 

(ďalej len „Oznámenie“)

 

Názov projektu:  Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.

Operačný program:  Ľudské zdroje (OP ĽZ)

Prioritná os:   5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita prioritnej osi 5.1:  Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia

Špecifický cieľ 5.1.2:  Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

ITMS2014+: 312051Z511

Dátum zverejnenia oznámenia:  15.06.2020

Dátum uzavretia hodnotiaceho kola:   jednotlivé hodnotiace kolá sa uzatvárajú vždy v posledný deň kalendárneho mesiaca

 

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NÁRODNOM PROJEKTE

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky/Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity (ďalej len „MV SR/ÚSVRK“) je prijímateľom NFP v národnom projekte Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.(ďalej len „NP TSP a TP II.“), z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len „OP ĽZ“), Prioritná os 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít.

Hlavným cieľom NP TSP a TP II. je poskytovanie kvalitných služieb klientom z marginalizovaných rómskych komunít, ktorí patria medzi najviac vylúčené skupiny alebo skupiny ohrozené sociálnym vylúčením a chudobou. Prostredníctvom terénnej sociálnej práce sa v národnom projekte plánuje dosiahnuť začlenenie osôb žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách do spoločnosti, zlepšiť resp. zmierniť ich nepriaznivé životné situácie tak, aby mali dôstojné podmienky a reálne možnosti na zmenu týchto nepriaznivých životných situácií.

 

2. OPRÁVNENÉ ÚZEMIE PRE ZAPOJENIE SA DO NÁRODNÉHO PROJEKTU 

Pre toto Oznámenie je oprávneným miestom realizácie NP TSP a TP II. územie obcí oprávnených žiadateľov, a to obcí zaradených do Zoznamu obcí Atlasu rómskych komunít 2013   v zmysle prílohy č. 1b) Sprievodcu, ktoré majú počet obyvateľov MRK od 50 do 250. 

Upozornenie: Na území jednej obce/mesta môže byť podporený len 1 žiadateľ.

 

3. OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA PRE ZAPOJENIE SA DO NÁRODNÉHO PROJEKTU (NA ZÁKLADE TOHTO OZNÁMENIA)

 Do NP TSP a TP II. sú na základe tohto Oznámenia oprávnení zapojiť sa:

a)     obce nachádzajúce sa v Atlase rómskych komunít 2013, podľa prílohy č. 1b Sprievodcu – indikatívne 44 obcí (ktoré majú počet obyvateľov MRK od 50 do 250) a 

b)     Neverejné subjekty oprávnené vykonávať terénnu sociálnu prácu a terénnu prácu pre účely NP TSP a TP II. v obciach podľa bodu a).

Právna forma oprávnených žiadateľov:

-        obce a mestá/mestské časti v súlade so zákonom č. 401/1990 Zb. o meste Košice, v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

-        právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou,

-        právnická osoba zriadená vyšším územným celkom alebo založená vyšším územným celkom,

-        neziskové organizácie, založené v súlade so zákonom NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov,

-        cirkevné organizácie zriadené v zmysle Zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností § 6, ods. 1, písm. h), k),

-        občianske združenia (zriadené na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov).

 

4. ŽIADATELIA NEOPRÁVNENÍ ZAPOJIŤ SA DO NÁRODNÉHO PROJEKTU 

a)     dlžníci na daniach,

b)     dlžníci poistného na zdravotnom poistení,

c)     dlžníci poistného na sociálnom poistení,

d)     žiadateľ, ktorý porušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za obdobie piatich rokov  predchádzajúcich podaniu Žiadosti,

e)     žiadateľ, voči ktorému sa nárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia EK, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,

f)      žiadateľ (resp. jeho štatutárny orgán resp. zástupca, pokiaľ žiadateľa zastupuje pri podávaní žiadosti o zapojenie), ktorý je právoplatne odsúdený za trestné činy - korupcia, poškodzovanie finančných záujmovEurópskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe (nerelevantné pre obce),

g)     žiadateľ, voči ktorému je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, je v konkurze alebo v reštrukturalizácii (relevantné pre neverejné subjekty),

h)     žiadateľ, nad ktorým je zavedená nútená správa (relevantné pre obce), pokiaľ nie je uvedené inak. Obec, nad ktorou je zavedená nútená správa, môže byť zapojená do NP TSP a TP II., za podmienky, že spolu so žiadosťou o zapojenie a potom kedykoľvek na požiadanie MV SR/ÚSVRK/ÚSVRK, predloží:

-        kópiu rozhodnutia Ministerstva financií SR o zavedení nútenej správy (podľa § 19 ods. 10 zákona č. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov)  a o vymenovaní núteného správcu (podľa § 19 ods. 13 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov),

-        písomný súhlas núteného správcu s uzavretím zmluvy o spolupráci pre NP TSP a TP II. a s použitím peňažných prostriedkov obce na úhradu záväzkov obce vyplývajúcich s pracovno-právnych vzťahov uzavretých so zamestnancami v rámci NP KS MRK, resp. súvisiacich s týmito vzťahmi (súhlas núteného správcu podľa § 19 ods. 18 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov),

prípadne ďalšie dokumenty požadované MV SR/ÚSVRK/ÚSVRK (napr. výpis z osobitného účtu nútenej správy, stav hospodárenia obce, program konsolidácie rozpočtového hospodárenia vrátane časového harmonogramu splácania záväzkov,  aktuálny  krízový rozpočet),

i)      Žiadateľ, ktorý je zapojený do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce implementovaného Implementačnou agentúrou MPSVR SR

 

4. OPRÁVNENÁ CIEĽOVÁ SKUPINA NÁRODNÉHO PROJEKTU

Cieľovou skupinou v zmysle OP ĽZ sú  príslušníci  a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít 

 

5. HLAVNÁ AKTIVITA NÁRODNÉHO PROJEKTU 

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej podpornej aktivity (riadenie projektu) a jednej hlavnej aktivity Podpora dostupnosti terénnej sociálnej práce a terénnej práce, ktorá bude trvať 36 mesiacov.

 

Hlavná aktivita projektu bude realizovaná prostredníctvom podaktivít:

1. Koordinácia a metodické usmerňovanie terénnej sociálnej práce a terénnej práce.

2. Výkon terénnej sociálnej práce a terénnej práce v obciach s prítomnosťou MRK.

3. Podpora zvyšovania kvality a profesionality ľudských zdrojov.

4. Monitorovanie aktivít projektu.

 

6. FINANČNÉ PROSTRIEDKY POSKYTOVANÉ OPRÁVNENÝM UŽÍVATEĽOM  V RÁMCI NÁRODNÉHO PROJEKTU                        

MV SR/ÚSVRK/ÚSVRK poskytuje  užívateľom zapojeným do NP TSP a TP II.  finančné prostriedky na výkon práce:

1)     terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov (mzdové výdavky) a

2)     platbu paušálnej sumy na pokrytie ostatných nákladov:

a)     kancelárske potreby, telekomunikačné služby, cestovné náklady, ochranné pomôcky, pre TSP a TP,

b)     náklady na realizáciu senzibilizačných, preventívnych a vyhľadávacích aktivít.  

Systém financovania  a podmienky pre úhradu finančných prostriedkov definuje Sprievodca pre užívateľov  zapojených do národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II., ktorý tvorí prílohu č. 7 Oznámenia  (ďalej len „Sprievodca“)  v časti 5.2.

 

7. OBSADZOVANIE PRACOVNÝCH POZÍCIÍ ZAMESTNANCOV  V RÁMCI NÁRODNÉHO PROJEKTU 

V rámci NP TSP a TP II. sa budú u zapojených užívateľov  na základe tohto Oznámenia podporovať nasledovné pracovné pozície: Terénny sociálny pracovník

 

Počet pracovných pozícii bude určený nasledovne:

V prípade žiadateľov podľa prílohy Sprievodcu 1b) prijímateľ NP TSP a TP II. podporí jedno miesto pracovnej pozície - Terénny sociálny pracovník. 

Žiadateľ  je povinný pri obsadzovaní vyššie uvedenej pracovnej pozície postupovať v zmysle prílohy č. 2 Sprievodcu.   

 

 

8. ČASOVÝ RÁMEC REALIZÁCIE AKTIVÍT V RÁMCI NÁRODNÉHO PROJEKTU

Časový rámec realizovania činností terénnej sociálnej práce a terénnej práce podľa tohto Oznámenia je  najskôr od účinnosti Zmluvy o spolupráci a najdlhšie do 31.10. 2022.     

 

9. POSTUP ZAPOJENIA OPRÁVNENÉHO ŽIADATEĽA DO NÁRODNÉHO PROJEKTU[1]

Žiadatelia, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v časti 2 až 4 tohto Oznámenia, sa môžu zapojiť do NP TSP a TP II.  nižšie uvedeným spôsobom:

1.Žiadateľ vyplní formulár žiadosti o zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. (ďalej aj „žiadosť), ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Oznámenia. Žiadosť vyplní žiadateľ úplne, pravdivo, jednoznačne a zrozumiteľne 

2. Po vyplnení žiadateľ žiadosť  vrátane povinných príloh doručí:

a)     na nižšie uvedenú adresu v listinnej podobe, zabezpečenú  podpisom štatutárneho orgánu alebo jeho zástupcu, potvrdenú odtlačkom pečiatky alebo

b)     elektronicky do elektronickej schránky MV SR/ÚSVRK prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom, kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou.  Vzhľadom na všeobecné podmienky Ústredného portálu verejnej správy obmedzujúce veľkosť doručovaných správ objemom dát 55 MB odporúčame žiadateľom predkladanie žiadosti a príloh v listinnej podobe.

 

Žiadateľ môže žiadosť predkladať priebežne do času zverejnenia informácie o uzavretí tohto Oznámenia na webovej stránke http://www.minv.sk/?NPTSP_uvod

 

Žiadateľ so žiadosťou doručí nasledovné povinné prílohy: 

a)     Zakladacia listina a štatút (relevantné pre neziskové organizácie) resp. stanovy (relevantné pre občianske združenia), resp. iný doklad preukazujúci založenie/zriadenie/vznik neverejného subjektu a doklad o registrácii v príslušnom registri - kópia,

b)     Zmluva o účte v banke, na ktorý bude MV SR/ÚSVRK poukazovať finančný transfer, resp. potvrdenie o bankovom účte - kópia, 

c)     Čestné vyhlásenie obce o splnení kritérií pre zapojenie sa (príloha č. 2)

d)     Čestné vyhlásenie  neverejného subjektu o splnení kritéria pre zapojenie sa (príloha č. 3)

e)     Čestné vyhlásenie a podpisový vzor osôb oprávnených konať v mene žiadateľa (spolu s originálom alebo úradne overenou kópiou plnomocenstva zástupcu/ov – ak relevantné), príloha č. 4 Oznámenia.

 

Žiadosť a jej prílohy, ako aj všetky ostatné dokumenty vyžiadané MV SR/ÚSVRK v listinnej podobe   zasiela alebo doručuje žiadateľ na adresu: 

 

Ministerstvo vnútra SR/ÚSVRK

Pribinova 2

814 55 Bratislava

 

Na obálke musí byť označenie : “NP TSP a TP II. - Neotvárať!“

Za zaslanie žiadosti sa považuje preukázateľné odovzdanie žiadosti s prílohami, na prepravu poštovému podniku, poskytujúcemu poštové služby na základe všeobecného povolenia alebo licencie, na vyššie uvedenú adresu. 

Za doručenie žiadosti sa považuje osobné doručenie žiadosti na podateľňu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Podateľňa Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prijíma zásielky v pracovných dňoch od 8.00 do 15.30 hod. 

Pri podaní žiadosti na prepravu poštovému podniku, lehota  ostáva zachovaná, ak posledný deň lehoty pripadá na deň podania žiadosti na prepravu. Dokladom o odovzdaní žiadosti na prepravu je označenie dátumu podania na obale zásielky. Ak na obale zásielky s obsahom žiadosti, bez zavinenia žiadateľa nie je uvedený dátum odovzdania žiadosti na prepravu, dokladom o odovzdaní žiadosti na prepravu je doklad vydaný poštovým podnikom, ktorý poskytol poštovú službu.

Dokladom o doručení žiadosti je vyznačenie dátumu na žiadosti, alebo obale žiadosti, vykonané podateľňou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. To sa vzťahuje aj na doručenie na kanceláriu splnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. 

Záväzný charakter má až riadne a včasné podanie kompletnej žiadosti vrátane povinných príloh buď v listinnej podobe  alebo elektronicky do elektronickej schránky MV SR/ÚSVRK prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.    

Riadne a včas podaná kompletná žiadosť s prílohami bude podkladom k vyhotoveniu Zmluvy o spolupráci. 

Predložením žiadosti žiadateľ potvrdzuje, že sa dôkladne oboznámil so všetkými podmienkami zapojenia sa do NP TSP a TP II.  uvedenými v Oznámení a vyhlasuje, že tieto podmienky spĺňa. Zároveň potvrdzuje správnosť uvedených údajov.

 

11. HODNOTENIE A VÝBER PREDLOŽENÝCH ŽIADOSTÍ

 

11.1 Formálna kontrola  žiadosti a jej príloh

MV SR/ÚSVRK skontroluje, či žiadosť obsahuje všetky náležitosti vrátane všetkých jej príloh.

V  prípade, že žiadosť nie je kompletná,  MV SR/ÚSVRK elektronicky prostredníctvom e-mailu uvedeného v žiadosti vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich príloh. V prípade, ak žiadateľ na základe výzvy nedoplní chýbajúcu dokumentáciu, žiadosť nebude považovaná za kompletnú. Nekompletné žiadosti budú považované za nepredložené.  

Ak  kompletná žiadosť s prílohami nebude doručená resp. zaslaná v lehote Oznámenia, resp. v termíne po komunikácii so zástupcami MV SR/ÚSVRK,  bude zo strany MV SR/ÚSVRK považovaná za nepredloženú a nebude s týmto žiadateľom uzatvorená Zmluva o spolupráci.

 

11.2 Posúdenie splnenia podmienok pre zapojenie   

MV SR/ÚSVRK  posúdi kompletnú žiadosť najmä z hľadiska vecnej, formálnej a obsahovej správnosti a úplnosti údajov  v Žiadosti a v jej prílohách.

MV SR/ÚSVRK overuje splnenie  podmienok uvedených v bode 3. písm. a) až d)  prostredníctvom informácií z informačných systémov verejnej správy. Z dôvodu využitia údajov z informačných systémov verejnej správy žiadatelia nepredkladajú potvrdenia, že nie sú evidovaní v: 

  • zozname daňových dlžníkov
  • v príslušných zoznamoch vedených zdravotnými poisťovňami poskytujúcimi verejné zdravotné poistenie v Slovenskej republike, ktoré sú verejne dostupné v elektronickej podobe
  • v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne, ktorý je verejne dostupný v elektronickej podobe
  • v zozname fyzických osôb a právnických osôb, ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania verejne dostupnom v elektronickej podobe.

 

Upozorňujeme Žiadateľov aby si pred predložením Žiadosti  overili správnosť údajov  vo vyššie uvedených registroch a v prípade nesprávnych údajov zabezpečili ich úpravu so skutočným stavom pred predložením Žiadosti.

Ak po overení správnosti údajov vo vyššie uvedených registroch zistí MV SR/ÚSVRK nesplnenie niektorého kritéria  uvedeného v  písm. a) až d), oznámi to žiadateľovi   a vyzve ho na predloženie:

-  potvrdenia miestne príslušného daňového úradu nie staršieho ako 3 mesiace, že nie je dlžníkom na daniach (originál alebo úradne overená kópia), a/alebo

- potvrdenia 3 zdravotných poisťovní  nie starších ako 3 mesiace,  že nie je dlžníkom na zdravotnom poistení (originál alebo úradne overená kópia),  a/alebo

- potvrdenia  Sociálnej poisťovne, resp. miestne príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne nie staršieho ako 3 mesiace, že nie je dlžníkom na sociálnom poistení (originál alebo úradne overená kópia), a/alebo 

- potvrdenia  miestne príslušného inšpektorátu práce nie staršieho ako 3 mesiace o tom, že neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za obdobie piatich rokov  predchádzajúcich podaniu Žiadosti (originál alebo úradne overená kópia).

 

MV SR/ÚSVRK  môže aj v prípade akýchkoľvek pochybností vyzvať žiadateľa  na predloženie vyššie uvedených potvrdení na preukázanie splnenia kritérií uvedených v bode 3.  písm. a) až d).

S oprávneným žiadateľom, ktorý splnil podmienky a v oprávnenom území je jediným oprávneným žiadateľom, ktorý sa uchádza o zapojenie do NP TSP a TP II. v  príslušnom kalendárnom mesiaci, bude uzatvorená Zmluva o spolupráci s MV SR/ÚSVRK a bude tým zapojený do predmetného národného projektu.  

V prípade, že sa pre oprávnené územie prihlási viac žiadateľov v príslušnom kalendárnom mesiaci (napr. obec i neverejný subjekt) rozhodne o výbere žiadateľa tzv. expertná skupina pri NP TSP a TP II. 

Následne MV SR/ÚSVRK vypracuje návrh Zmluvy o spolupráci (príloha č. 5), ktorý doručí žiadateľovi.  Po podpísaní Zmluvy o spolupráci štatutárnym orgánom žiadateľa alebo jeho zástupcom, žiadateľ bezodkladne zašle dva rovnopisy Zmluvy o spolupráci MV SR/ÚSVRK, jeden rovnopis Zmluvy o spolupráci si ponechá. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia.

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,  zabezpečuje zverejnenie Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.

 

12. POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ K NP TSP a TP II.   

V prípade akýchkoľvek otázok, súvisiacich so zapojením sa do NP TSP a TP II., resp. s podmienkami zapojenia sa do tohto projektu, je možné využiť nasledovné kontakty:

e-mail: TA.13G4@DAKD3@, telefón: +421 2 509 44 968 

 

Korešpondenčná adresa:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity

Pribinova 2

812 72 Bratislava

 

13. ZMENA A ZRUŠENIE OZNÁMENIA

V nevyhnutných prípadoch, kedy nie je možné konať o žiadostiach predložených na základe pôvodne vyhláseného Oznámenie, alebo je zmena potrebná za účelom jej optimalizácie, resp. vhodnejšieho nastavenia, je MV SR/ÚSVRK oprávnené za podmienok stanovených v Sprievodcovi Oznámenie zmeniť alebo zrušiť.

 

MV SR/ÚSVRK zmenu Oznámenia realizuje prostredníctvom usmernenia k Oznámeniu, ktoré zverejní na webovom sídle http://www.minv.sk/?NPTSP_uvod V tomto usmernení, resp. informácii o zrušení v Oznámenia MV SR/ÚSVRK jednoznačným, zrozumiteľným a jasným spôsobom zadefinuje rozsah zmien, resp. dôvod zrušenia. Zároveň predmetné zmeny vyznačí formou sledovania zmien.

MV SR/ÚSVRK Oznámenie zruší prostredníctvom informácie o zrušení Oznámenia, ktorú zverejní na webovom sídle. MV SR/ÚSVRK v usmernení/informácii zároveň definuje, na aké žiadosti sa zmena vzťahuje, resp. či o žiadostiach predložených do zrušenia Oznámenia rozhodne podľa podmienok platných ku dňu predloženia žiadosti alebo ich vráti žiadateľovi.

Zmena Oznámenia, resp. zrušenie Oznámenia je účinné v súlade s informáciou uvedenou v usmernení/informácii o zrušení Oznámenia, najskôr však dňom zverejnenia na webovom sídle http://www.minv.sk/?NPTSP_uvod. 

 

Prílohy

Príloha č. 1 Formulár žiadosti o zapojenie sa do NPTSP a TP II WORD (DOC, 119 kB) PDF (PDF, 451 kB)

Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie obce o splnení kritérií pre zapojenie sa WORD (DOC, 80 kB) PDF (PDF, 146 kB)

Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie neverejného subjektu o splnení kritérií pre zapojenie sa WORD (DOC, 82 kB) PDF (PDF, 156 kB)

Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie a podpisový vzor osôb oprávnených konať v mene žiadateľa WORD (DOC, 84 kB) PDF (PDF, 158 kB)

Príloha č. 5 vzor Zmluvy o spolupráci WORD (DOC, 327 kB) PDF (PDF, 328 kB)

Príloha č. 6 Prehľad hodnotiacich kritérií pri zapájaní sa tretích subjektov do národného projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. PDF (PDF, 139 kB)

Príloha č. 7 Sprievodca pre užívateľov zapojených do národného projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. “  (PDF, 542 kB)

 [1] v zmysle kapitoly 3 . POSTUP ZAPOJENIA SA SUBJEKTOV DO NP TSP a TP II. Sprievodcu pre užívateľov zapojených do národného projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“, ktorý tvorí prílohu č. 7 tohto Oznámenia.