Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2020, pondelok
 

3. rokovanie Bezpečnostnej rady kraja Kosice [02. 09. 2019]

Dňa 2. septembra 2019 sa uskutočnilo v zrkadlovej zasadačke Okresného úradu Košice 3. rokovanie Bezpečnostnej rady kraja Košice (ďalej len „BRK Košice“).

Rokovanie otvoril a viedol prednosta Okresného úradu Košice Ing. Jozef Lazár, LL.M, predseda BRK Košice. Úvodom privítal všetkých prítomných a predložil program 3. rokovania na schválenie.

Po schválení programu rokovania členovia BRK Košice oboznámili prítomných s celkovou bezpečnostnou situáciou v Košickom kraji a zhodnotili obdobie jún 2019 až august 2019. Informovali prítomných o celkovej bezpečnostnej situácii za svoje úseky a bezpečnostnú situáciu v Košickom kraji  vyhodnotili ako stabilizovanú.

V 3. a 4. poradí bola schválená a prerokovaná ,,Správa o pripravenosti Okresného úradu Trebišov...ˮ a „Správa o pripravenosti subjektu TEKO, a. s. na realizáciu opatrení zameraných na obranu štátu, zachovanie jeho bezpečnosti, na ochranu života a zdravia osôb a na ochranu majetku“ v súlade s ústavným zákonom č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu a podľa ďalších právnych noriem pre oblasť krízového riadenia, obrany SR, hospodárskej mobilizácie a civilnej ochrany obyvateľstva.

Záverom rokovania predseda BRK Košice Ing. Jozef Lazár, LL.M  poďakoval všetkým prítomným za ich aktívnu účasť a rokovanie ukončil.

Ing. Katarína Mikitová
V Košiciach, dňa 3. septembra 2019