Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. október 2020, sobota
 

3. rokovanie Bezpečnostnej rady okresu Košice [22. 08. 2019]

Dňa 22. augusta 2019 sa uskutočnilo v zrkadlovej zasadačke Okresného úradu Košice 3. rokovanie Bezpečnostnej rady okresu Košice (ďalej len „BRO“).

Rokovanie otvoril a viedol prednosta Okresného úradu Košice Ing. Jozef Lazár, LL.M, predseda BRO Košice. Úvodom privítal všetkých prítomných a predložil program 3. rokovania na schválenie.

Po schválení programu rokovania členovia BRO Košice oboznámili prítomných s celkovou bezpečnostnou situáciou v územnom obvode Košice a samostatne zhodnotili obdobie jún až august 2019. Informovali prítomných podrobnejšie o celkovej bezpečnostnej situácii za svoje úseky a bezpečnostnú situáciu v územnom obvode Košice vyhodnotili ako stabilizovanú.

V 3. a 4. poradí bola prerokovaná a schválená ,,Správa o pripravenosti MČ Košice - Sídlisko KVP ...ˮ a „Správa o pripravenosti subjektu COLAS Slovakia na realizáciu opatrení zameraných na obranu štátu, zachovanie jeho bezpečnosti, na ochranu života a zdravia osôb a na ochranu majetku“ v súlade s ústavným zákonom č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu a podľa ďalších právnych noriem pre oblasť krízového riadenia, obrany SR, hospodárskej mobilizácie a civilnej ochrany obyvateľstva.

Záverom rokovania predseda BRO Košice Ing. Jozef Lazár, LL.M  poďakoval všetkým prítomným za ich aktívnu účasť a rokovanie ukončil.

Ing. Ivan Uhliarik
V Košiciach, dňa 30. augusta 2019