Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

4. rokovanie Bezpečnostnej rady kraja Košice [03. 12. 2019]

Dňa 3. decembra 2019 sa uskutočnilo v zrkadlovej zasadačke Okresného úradu Košice 4. rokovanie Bezpečnostnej rady kraja Košice (ďalej len „BRK Košice“).

Rokovanie otvoril a viedol prednosta Okresného úradu Košice Ing. Jozef Lazár, LL.M, predseda BRK Košice. Úvodom privítal všetkých prítomných a predložil program 4. rokovania na schválenie.

Po schválení programu rokovania členovia BRK Košice oboznámili prítomných s celkovou bezpečnostnou situáciou v Košickom kraji a zhodnotili obdobie september 2019 až november 2019. Informovali prítomných o celkovej bezpečnostnej situácii za svoje úseky a bezpečnostnú situáciu v Košickom kraji  vyhodnotili ako stabilizovanú.

V 3. poradí bola schválená a prerokovaná ,,Správa o pripravenosti Okresného úradu Gelnica...ˮ na realizáciu opatrení zameraných na obranu štátu, zachovanie jeho bezpečnosti, na ochranu života a zdravia osôb a na ochranu majetku“ v súlade s ústavným zákonom č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu a podľa ďalších právnych noriem pre oblasť krízového riadenia, obrany SR, hospodárskej mobilizácie a civilnej ochrany obyvateľstva.

Členovia BRK Košice v ďalšom poradí prerokovali a schválili „Plán práce Bezpečnostnej rady kraja Košice na rok 2020“ a „Prehľad určenia účasti členov BRK Košice na rokovaniach bezpečnostných rád okresov v Košickom kraji na rok 2020“. Zároveň bol prerokovaný a schválený „Pokyn pre okresné úrady Košického kraja, KR PZ v Košiciach a KR HaZZ v Košiciach na vypracovanie podkladov do Správy o bezpečnosti kraja za rok 2019“.

Záverom rokovania predseda BRK Košice Ing. Jozef Lazár poďakoval všetkým prítomným za ich aktívnu účasť na rokovaniach BRK Košice v roku 2019, poprial všetkým prítomným veľa osobných a pracovných úspechov v roku 2020 a rokovanie ukončil.

Ing. Katarína Mikitová
V Košiciach, dňa 3. decembra 2019