Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2020, pondelok
 

4. rokovanie Bezpečnostnej rady kraja Košice [04. 12. 2018]

sa uskutočnilo v zrkadlovej zasadačke Okresného úradu Košice dňa 4. decembra 2018.

Rokovanie Bezpečnostnej rady kraja Košice (ďalej len „BRK“) otvoril a viedol prednosta Okresného úradu Košice Ing. Jozef Lazár, LL.M. predseda BRK. Úvodom privítal všetkých členov a prizvaných.

Členovia BRK oboznámili prítomných s celkovou bezpečnostnou situáciou v Košickom kraji za svoje úseky činnosti a zhodnotili bezpečnostnú situáciu v Košickom kraji za obdobie september 2018 až november 2018 a stav vyhodnotili ako stabilizovaný.

V 3. poradí bola prerokovaná a schválená správa o pripravenosti Okresného úradu Spišská Nová Ves na realizáciu opatrení zameraných na obranu štátu, zachovanie jeho bezpečnosti, na ochranu života a zdravia osôb a na ochranu majetku v súlade s ústavným zákonom č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu a podľa ďalších právnych noriem pre oblasť krízového riadenia, obrany SR, hospodárskej mobilizácie a civilnej ochrany obyvateľstva.

Členovia BRK v ďalšom poradí prerokovali a schválili „Plán práce Bezpečnostnej rady kraja Košice na rok 2019“ a „Prehľad určenia účasti členov BRK na rokovaniach bezpečnostných rád okresov v Košickom kraji na rok 2019“. Zároveň bol prerokovaný a schválený „Pokyn pre okresné úrady Košického kraja, KR PZ v Košiciach a KR HaZZ v Košiciach na vypracovanie podkladov do Správy o bezpečnosti kraja za rok 2018“.

Záverom rokovania predseda BRK Košice Ing. Jozef Lazár poďakoval všetkým prítomným za ich aktívnu účasť na rokovaniach BRK Košice v roku 2018, poprial všetkým prítomným veľa osobných a pracovných úspechov v roku 2019 a rokovanie ukončil.

Ing. Katarína Mikitová
V Košiciach, dňa 6. decembra 2018

WEB foto 4.BRK_04 12 2018
WEB foto 4.BRK_04 12 2018