Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. júl 2020, pondelok
 

4. rokovanie Bezpečnostnej rady okresu Košice [28. 11. 2018]

sa uskutočnilo v zrkadlovej zasadačke Okresného úradu Košice dňa 28. novembra 2018.

Rokovanie otvoril a viedol prednosta Okresného úradu Košice Ing. Jozef Lazár, LL.M, predseda Bezpečnostnej rady okresu Košice (ďalej len „BRO“) podľa schváleného programu.

V prvom bode rokovania vystúpili členovia BRO plk. Ing. Oto Molnár, riaditeľ OR PZ v Košiciach, pplk. Ing. Tomáš Berzétei, riaditeľ OR HaZZ a mjr. Ing. Jozef Horváth za OS SR, ktorí zhodnotili bezpečnostnú situáciu v územnom obvode Košice za svoje úseky. Predseda BRO Ing. Jozef Lazár, LL.M záverom tohto bodu rokovania na základe prednesených informácií členov BRO konštatoval, že bezpečnostná situácia v územnom obvode je stabilizovaná a neboli zaznamenané žiadne negatívne vplyvy, ktoré by mali negatívny dopad na bezpečnosť obyvateľstva a orgánov verejnej moci.
Kontrolu plnenia úloh a uznesení z predchádzajúcich rokovaní vykonal vedúci sekretariátu BRO. Úlohy z úrovne vlády SR, BR SR a BRK Košice neboli uložené a úlohy vyplývajúce z uznesení BRO Košice boli v stanovenom rozsahu a termínoch splnené.

V ďalšom bode bola prerokovaná „Správa MČ Košice - Barca o pripravenosti na realizáciu opatrení zameraných na obranu štátu podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z.z.“, ktorú stručne odprezentoval  starosta mestskej časti František Krištof.

Vo štvrtom bode bola prerokovaná „Správa subjektu Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice o pripravenosti na realizáciu opatrení podľa ústavného zákona číslo 227/2002 Z.z. a ďalších právnych noriem pre oblasť krízového riadenia, obrany štátu, hospodárskej mobilizácie a civilnej ochrany“. Správu stručne odprezentoval generálny riaditeľ subjektu MUDr. Milan Maďar, MPH.
V poslednom bode bol prerokovaný a schválený „Plán práce Bezpečnostnej rady okresu Košice na rok 2019“.

Záverom rokovania predseda BRO Košice Ing. Jozef Lazár, LL.M poďakoval všetkým prítomným za ich aktívnu účasť a 4. rokovanie BRO ukončil.

Ing. Ivan Uhliarik
V Košiciach, dňa 3. decembra 2018

 

web foto 4. BRO_28 11 2018 (1)
web foto 4. BRO_28 11 2018 (1)
web foto 4. BRO_28 11 2018 (2)
web foto 4. BRO_28 11 2018 (2)
web foto 4. BRO_28 11 2018 (3)
web foto 4. BRO_28 11 2018 (3)