Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

4. rokovanie Bezpečnostnej rady okresu Košice [28. 11. 2019]

Dňa 28. novembra 2019 sa uskutočnilo v zrkadlovej zasadačke Okresného úradu Košice 4. rokovanie Bezpečnostnej rady okresu Košice (ďalej len „BRO“).

Rokovanie otvoril a viedol prednosta Okresného úradu Košice Ing. Jozef Lazár, LL.M, predseda BRO, podľa schváleného programu. V úvode informoval prítomných o personálnej zmene vo funkcii tajomníka BRO. Po odchode do dôchodku Ing. Jána Plačka dňom 1. decembra 2019 funkciu prevezme PhDr. Henrieta Michalčová.

V prvom bode rokovania vystúpili členovia BRO plk. Ing. Oto Molnár, riaditeľ OR PZ v Košiciach, riaditeľ OR HaZZ v Košiciach pplk. Ing. Tomáš Berzétei a zástupca OS SR mjr. Ing. Jozef Horváth, ktorí oboznámili členov BRO o bezpečnostnej situácii v územnom obvode Košice za svoje úseky. Predseda BRO Ing. Jozef Lazár, LL.M záverom tohto bodu rokovania na základe prednesených príspevkov členov BRO konštatoval, že bezpečnostná situácia v územnom obvode je stabilizovaná a neboli zaznamenané žiadne negatívne vplyvy, ktoré by mali negatívny dopad na bezpečnosť obyvateľstva a orgánov verejnej moci.

Kontrolu plnenia úloh a uznesení z predchádzajúcich rokovaní vykonal vedúci sekretariátu BRO Ing. Ján Plačko. Úlohy z úrovne vlády SR, BR SR a BRK Košice neboli uložené a úlohy vyplývajúce z uznesení BRO Košice boli v stanovenom rozsahu a termínoch splnené.

V ďalšom bode bola prerokovaná „Správa MČ Košice - Šebastovce o pripravenosti na realizáciu opatrení zameraných na obranu štátu podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z.z.“, ktorú stručne odprezentovala p. Monika Puzderová, starostka MČ.

Vo štvrtom bode bola prerokovaná „Správa subjektu FRUCONA Košice, a. s. o pripravenosti na realizáciu opatrení podľa ústavného zákona číslo 227/2002 Z. z. a ďalších právnych noriem pre oblasť krízového riadenia, obrany štátu, hospodárskej mobilizácie a civilnej ochrany“. Správu odprezentoval poverený zamestnanec subjektu Frucona Košice, a. s. p. Vladimír Vetrák.

Posledným bodom rokovania BRO Košice bolo prerokovanie a schválenie „Návrhu plánu práce BRO Košice na rok 2020“. Návrh predkladal Ing. Ján Plačko, po jeho prerokovaní bol návrh bez pripomienok schválený.
Záverom rokovania predseda BRO Košice Ing. Jozef Lazár, LL.M poďakoval všetkým prítomným za ich aktívnu účasť a 4. rokovanie BRO ukončil.

Bc. Iveta Misáková
V Košiciach, dňa 20. decembra 2019