Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. september 2021, štvrtok
 

Úradná tabuľa archív do 30.9

Dôležité oznamy, verejné vyhlášky, pracovné príležitosti: 

 

Okresný úrad Trenčín oznamuje verejnosti, že s účinnosťou od 20. 05. 2020 začnú platiť štandardné úradné hodiny pre verejnosť nasledovne:

Pondelok:       08:00 – 15:00 hod.
Utorok:           08:00 – 15:00 hod.
Streda:            08:00 – 17:00 hod.
Štvrtok:          08:00 – 15:00 hod.
Piatok:            08:00 – 14:00 hod.

Na základe opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR a vedúcim hygienikom Ministerstva vnútra SR je však aj naďalej potrebné dodržiavať pri vstupe do budovy a v jej priestoroch sprísnené bezpečnostno-hygienické opatrenia:

-          do budovy je možné vstúpiť len s ochranným rúškom a po jednom,
-          pri vstupe do budovy je potrebné vydezinfikovať si ruky,
-          pri vstupe do budovy je potrebné riadiť sa pokynmi zodpovedných zamestnancov,

23.9.2020

Rozhodnutie o prerušení vkladu V-5210/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 460 kB)

Rozhodnutie o zastavení konania V-4794/2019-vyvesené verejnou vyhláškou
(PDF, 227 kB)

Oznámenie o začatí konania X-111/2020-vyvesené verejnou vyhláškou
(PDF, 292 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-4659/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 151 kB)

16.9.2020

Rozhodnutie o povolení vkladu V-4847/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 114 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-5271/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 155 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-4903/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 367 kB)

Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka V-4460-2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 291 kB)

2.9.2020

Rozhodnutie o povolení vkladu V-4573/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 117 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-4643/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 193 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-4640/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 192 kB)

Rozhodnutie X-99/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 144 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-4566/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 138 kB)

Rozhodnutie o prerušení vkladu V-4659/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 244 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-4550/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 129 kB)

27.8.2020

Upovedomenie účastníkov konania s podkladmi rozhodnutia vo veci odstránenie stavby "Odľahčovacie potrubie" v k.ú. Košeca (PDF, 171 kB)

26.8.2020

Rozhodnutie o prerušení vkladu V-4568/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 390 kB)

24.8.2020

Rozhodnutie o povolení vkladu V-4403/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 128 kB)

Rozhodnutie o prerušení vkladu V-3860/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 694 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-3513/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 154 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-4515/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 148 kB)

Rozhodnutie o zamietnutí vkladu V-4551/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 549 kB)

20.8.2020

Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 48 ods. 2 písm. a) a ods. 4 písm. d), e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (PDF, 328 kB)

18.8.2020

Rozhodnutie o povolení vkladu V-4556/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 136 kB)

17.8.2020

Rozhodnutie o povolení vkladu V-4343/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 191 kB)

14.8.2020

Rozhodnutie o povolení vkladu V-4176/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 263 kB)

11.8.2020

Rozhodnutie o povolení vkladu V-4092/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 293 kB)

Rozhodnutie o zastavení konania V-6872/2019-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 209 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-3876/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 152 kB)

Rozhodnutie o zastavení konania V-1500/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 639 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-4002/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 2 MB)

27.7.2020

Rozhodnutie o povolení vkladu V-3885/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 126 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-3848/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 175 kB)

22.07.2020

Rozhodnutie o povolení vkladu V-3876/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 206 kB)

20.7.2020

Rozhodnutie o povolení vkladu V-2767/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 142 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-3037/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 154 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-3139/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 212 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-3216/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 120 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-2764/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 124 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-3109/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 134 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-3225/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 152 kB)

Rozhodnutie o povolení vkladu V-3652/2020-vyvesené verejnou vyhláškou (PDF, 155 kB)

30.6.2020

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, oznamuje zverejnenie obvyklej výšky nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku za rok 2019 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nižšie uvedených web stránkach:
https://www.mpsr.sk/ovn/2019?q=trencin&f=
https://www.mpsr.sk/ovn/2019?q=ilava&f=

 

 

 

Do priestorov úradu

môžu vstupovať občania len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre.

Tieto opatrenia robíme v záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a pracovníkov úradov.

 

 

 

11.3.2020

OPATRENIA  V  SÚVISLOSTI  S  KORONAVÍRUSOM

V súvislosti s výskytom koronavírusu na území Slovenskej republiky Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky od 10. marca 2020 prostredníctvom hlavného hygienika SR oficiálne zakázal organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na celom území štátu. Preventívne zostalo zatvorené aj množstvo školských a predškolských zariadení. Zaznamenali sme veľký nárast návštev klientskych centier, do ktorých chodia ľudia s deťmi. Chceme upozorniť a apelovať na občanov SR, že voľno v práci, škôlkach a školách neznamená, že sa majú masovo presúvať na úrady!
Chceme poprosiť všetkých občanov SR, ak to nie je naozaj nevyhnutné, nechoďte na úrady, využite možnosti elektronického vybavovania, prípadne sa k Vašim žiadostiam telefonicky informujte.
V záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a pracovníkov klientskych centier a iných úradov  vás prosíme o dodržiavanie odporúčaných rád a hygieny! Žiadame občanov, aby boli zodpovední a disciplinovaní!

OPATRENIA  V  SÚVISLOSTI  S  KORONAVÍRUSOM

V súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) a v nadväznosti na opatrenia Ústredného krízového štábu SR žiadame všetkých občanov, žiadajúcich príslušný okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o schválenie vozidla, osobitne - uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, najmä z Talianska, aby uprednostnili podávanie žiadostí elektronicky cestou Jednotného informačného systému cestnej dopravy WWW.JISCD.SK.
Ďalšie informácie, ktoré vydalo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky sú zverejnené na https://www.mindop.sk/media-5144/tlacove-spravy-2726/ministerstvo-dopravy-zaviedlo-dalsie-preventivne-opatrenia-proti-sireniu-koronavirusu.

30.1.2019 

Okresný úrad Trenčín na základe zákona č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonáva v zmysle § 25 katastrálneho zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. doručenie verejnou vyhláškou, ktorou oznamuje zverejnenie poštovej zásielky do vlastných rúk na úradnej tabuli Okresného úradu Trenčín, katastrálneho odboru z dôvodu pobytu účastníka konania mimo SR.

Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli Okresného úradu, katastrálneho odboru za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

11.9.2018

     V zmysle ust. § 167 zák. č. 180/2014 Z. z.  o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátka bola zaregistrovaná, delegovať do okresnej volebnej komisie jedného člena a jedného náhradníka.  Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručuje politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva  aspoň v jednej tretine obcí patriacich do územného obvodu okresnej volebnej komisie prednostovi okresného úradu v lehote do 11.10.2018.

             Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme.

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty.  Ak sa politická strana rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Doručenie oznámenia osobne je možné vykonať na  odbore všeobecnej vnútornej správy, Hviezdoslavova 3, 911 01  Trenčín v úradných hodinách  a v posledný deň delegovania, t.j. 11.10.2018  do 24.00 hod.   u pani Ing. Križkovej  – tel. 032/7411280  alebo pani  Mgr. Bartošovej – tel. 032-7411299.

Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako scen.  Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do mailovej schránky príjemcu.  Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Adresa:

Okresný úrad Trenčín
Odbor VVS
Hviezdoslavova 3
911 01  Trenčín

Elektronická forma:

TA.13G4@3K.A11F@

TA.13G4@vS1FAFKLS2.SKY1G@

3.9.2018 

Na základe uznesenia vlády SR č.45/2018 a organizačným opatrením ministra vnútra SR č.7/2018 vzniká dňom 1.9.2018 odbor obrany štátu.

8.2.2018

Okresný úrad v Trenčíne oznamuje, že z dôvodu organizačnej zmeny (smernica MVSR 14 z 22.1.2018) na odbore opravných prostriedkov zanikol referát pôdohospodárstva, nahradili ho referáty -   referát lesného hospodárstva a pozemkový referát

1.12.2017

Na základe súhlasu Ministerstva vnútra SR, s účinnosťou od 1.12.2017., sa mení pracovný čas prevádzky stáleho pracoviska OÚ TN v Ilave v klientskom centre OU Ilava pre agendu živnostenského podnikania spolu s výkonom tzv. inteligentnej podateľne pre podania agendy cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Znema úradných hodín:

Pondelok: od 8.00 do 15.00 hod.
Streda: od 8.00 do 17:00 hod.
Piatok: od 8.00 do 14.00 hod.

Rozhodnutie o zmene (PDF, 131 kB)

Oznámenie pre obce a mestá (PDF, 97 kB)

1.12.2017

Informácia pre podnikateľov. 

Vládny program ESO  (Efektívna, spoľahlivá a otvorená verejná správa) (PDF, 467 kB) 

10.7.2017       PRESŤAHOVANIE     KATASTRA   !!!!!!

Okresný úrad oznamuje, že od 10. 07. 2017 bude katastrálny odbor vykonávať svoju činnosť na novej adrese so sídlom na Hviezdoslavovej 3 v Trenčíne.

30.5.2017

Okresný úrad oznamuje, že "Pozemkový a lesný odbor OÚ Trenčín" bol presťahovaný z Nám Sv. Anny 7, Trenčín na Hviezdoslavovu 3, Trenčín, III. poschodie.

20.10.2016

 Vážení návštevníci Okresného úradu Trenčín,

dovoľujeme si Vás informovať, že v mesiacoch: október 2016 - február 2017 budú na Okresnom úrade Trenčín prebiehať stavebné práce za účelom výstavby klientskeho centra.
Z uvedeného dôvodu bude pohyb po budove Okresného úradu Trenčín obmedzený. Žiadame Vás preto o pochopenie a strpenie obmedzení. Zároveň Vás žiadame o dodržiavanie pokynov informátorov a rešpektovanie zákazu vstupu do priestorov staveniska.

Za pochopenie ďakujeme.

 9.8.2016

Okresný úrad  Trenčín Odbor opravných prostriedkov oznamuje, že Referát pôdohospodárstva sa presťahoval z Nám. Sv. Anny do hlavnej budovy OÚ, na adresu Hviezdoslavova 3

7.7.2015


Okresný úrad Trenčín  m e n í  rozhodnutie o rozšírení pracoviska Okresného úradu Trenčín so sídlom v meste Ilava, Mierové námestie 81/18 (ďalej len „pracovisko“), č. p.: OU-TN-OO-2015/002000-19 zo dňa 10. apríla 2015 nasledovne:
Pracovisko bude vykonávať štátnu správu na úseku poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav v určených pracovných dňoch v týždni a v určených úradných hodinách, ktoré sú stanovené nasledovne:
Streda: 08.00 – 17.00 hod.

Oznámenie o zmene vo výkone činnosti pracoviska OÚ Trenčín v klientskom centre OÚ Ilava (PDF, 111 kB) /pdf. 108 kB/

PLO_ILAVA-ROZHODNUTIE o zmenách vo výkone činnosti pracoviska (PDF, 137 kB) /pdf, 134 kB/

13.4.2015

Okresný úrad Trenčín rozširuje pôsobnosť existujúceho pracoviska Okresného úradu Trenčín so sídlom v meste Ilava, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava (ďalej len „pracovisko“) o výkon štátnej správy na úseku  poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav v rozsahu prílohy tohto rozhodnutia.

Pracovisko bude na predmetnom úseku štátnej správy vykonávať svoju činnosť v dobe od   13. apríla 2015 do 30. júna 2015 v určených pracovných dňoch v týždni a v určených úradných hodinách, ktoré sú stanovené nasledovne:

Pondelok: 08.00 – 15.00 hod.
Streda:     08.00 – 17.00 hod.

Rozšírené pracovisko bude vykonávať štátnu správu na predmetnom úseku pre okres Ilava, územný obvod ktorého tvoria tieto mestá a obce: Bohunice, Bolešov, Borčice, Červený Kameň, Dubnica nad Váhom, Dulov, Horná Poruba, Ilava, Kameničany, Košeca, Košecké Podhradie, Krivoklát, Ladce, Mikušovce, Nová Dubnica, Pruské, Sedmerovec, Slavnica, Tuchyňa, Vršatské Podhradie a Zliechov.

Výkon štátnej správy pracoviska sa rozširuje s účinnosťou od 13. apríla 2015.           

ROZHODNUTIE (PDF, 139 kB) /pdf, 136kB/
PRÍLOHA K ROZHODNUTIU (PDF, 218 kB) /pdf, 212 kB/

16. 2. 2015

Okresný úrad Trenčín rozširuje pôsobnosť pracoviska Okresného úradu Trenčín so sídlom v meste Ilava, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava o výkon štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií na dobu neurčitú v rozsahu:

   a) žiadosti podľa zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
   b) žiadosti podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)  v znení neskorších predpisov.

Pracovisko bude vykonávať štátnu správu na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií pre mesto Ilava a 18 obcí: Bohunice, Bolešov, Borčice, Červený Kameň, Dulov, Horná Poruba, Ilava, Kameničany, Košeca, Košecké Podhradie, Krivoklát, Ladce, Mikušovce, Pruské, Sedmerovec, Slavnica, Tuchyňa, Vršatské Podhradie a Zliechov.

a mení čas určený na vybavovanie vecí fyzických a právnických osôb pri výkone štátnej správy na úsekoch živnostenského podnikania a cestnej dopravy a pozemných komunikácií takto:

Pondelok: od 8.00 do 15.00 hod.
Utorok:     od 8.00 do 15.00 hod.
Streda:     od 8.00 do 17.00 hod.
Štvrtok:    od 8.00 do 15.00 hod.
Piatok:     od 8.00 do 14.00 hod.

Výkon štátnej správy pracoviska sa rozširuje s účinnosťou od 16. februára 2015.

27. 8. 2014

 1. ROZHODNUTIE o rozšírení pôsobnosti pracoviska okresného úradu


Okresný úrad Trenčín podľa ustanovenia § 3 ods. 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe súhlasu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 15. augusta 2014, č. SVS-OMSZV1-2014/022941

r o z š i r u j e

pôsobnosť pracoviska Okresného úradu Trenčín so sídlom v meste Ilava, Mierové námestie 81, 019 01 Ilava o výkon štátnej správy na úseku živnostenského podnikania v rozsahu prílohy tohto rozhodnutia.

Pracovisko bude vykonávať štátnu správu na úseku živnostenského podnikania pre  mesto Ilava a 18 obcí:

Bohunice, Bolešov, Borčice, Červený Kameň, Dulov, Horná Poruba,  Kameničany, Košeca, Košecké Podhradie, Krivoklát, Ladce, Mikušovce, Pruské, Sedmerovec, Slavnica, Tuchyňa, Vršatské Podhradie a Zliechov


Pracovisko bude vykonávať štátnu správu na úseku živnostenského podnikania takto:

Pondelok: od 8.00 do 15.00 hod.
Streda:     od 8.00 do 17.00 hod.


Výkon štátnej správy pracoviska sa rozširuje s účinnosťou od 1. septembra 2014.

 

2. ROZHODNUTIE o zmene územnej pôsobnosti pracoviska Dubnica nad Váhom 

Okresný úrad Trenčín podľa ustanovenia § 3 ods. 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe rozhodnutia prednostu Okresného úradu Trenčín z  27. augusta 2014, č. p. OU-TN-OO-2014/019358–8

m e n í


územnú pôsobnosť pracoviska Dubnica nad Váhom, Bratislavská 380, 018 41 Dubnica nad Váhom na úseku živnostenského podnikania.

Pracovisko bude vykonávať štátnu správu na úseku živnostenského podnikania pre mestá Dubnica nad Váhom a Nová Dubnica.

Pracovisko bude vykonávať štátnu správu na úseku živnostenského podnikania takto:

Pondelok:  od 8.00 do 15.00 hod.
Utorok:      od 8.00 do 15.00 hod.
Streda:      od 8.00 do 17.00 hod.
Štvrtok:     od 8.00 do 15.00 hod.
Piatok:      od 8.00 do 14.00 hod.

 

Územná pôsobnosť pracoviska Dubnica nad Váhom na úseku živnostenského podnikania sa mení s účinnosťou od 1. septembra 2014.

Rozhodnutia o zriadení, zmene pôsobnosti a   (PDF, 173 kB)náplň činnosti odboru živnostenského podnikania Okresného úradu v Trenčíne, pracovisko Ilava (PDF, 173 kB) /pdf, 3 MB/

Pracovné príležitosti  odbor školstva

  


 

 

 Od 1.1.2013 na základe zákona č. 345/2012 Z.z. bol Krajský školský úrad Trenčín zrušený, jeho právomoci prevzal Obvodný úrad Trenčín, odbor školstva.

Od 1.1.2013 na základe zákona č. 345/2012 Z.z. bol Krajský stavebný úrad Trenčín zrušený, jeho právomoci prevzal Obvodný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky.

Od 1.1.2013 na základe zákona č. 345/2012 Z.z. bola Územná vojenská správa Trenčín zrušená, jej právomoci prevzal Obvodný úrad Trenčín, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, oddelenie obrany štátu.


 


 

Verejné obstarávania Obvodného úradu Trenčín zabezpečuje Centrum podpory Trenčín a zverejňuje sa na stránke http://www.minv.sk/?verejne-obstaravanie