Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. september 2021, nedeľa
 

Archív ponuky práce

 

Ponuka práce

16.9.2020

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Dubnica nad Váhom prijme do pracovného pomeru na zastupovanie počas materskej dovolenky psychológa/psychologičku
Typ pracovného pomeru - 100% úväzok
Požadované vzdelanie - vysokoškolské druhého stupňa v obore psychológia. Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa
Plat - na základe stupnice platových taríf odborných zamestnancov vo verejnom záujme
Dátum nástupu - od 1.10.2020 alebo podľa dohody
Náplň práce - psychologická diagnostika, poradenstvo a intervencia pre klientov CPPPaP od narodenia po ukončenie prípravy na povolanie. Spolupráca v tíme s ostatnými zamestnancami a ďalšími odborníkmi. Realizácia preventívnych programov a prednášková činnosť na školách podľa požiadaviek
Požadované doklady - písomná žiadosť, motivačný list, profesijný štrukturovaný životopis a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov nám môžete zasielať na:
4FQ.RGS4I@SQPS3PSLFD@, TA.Y3GR3FKA@SQP_DDD@, alebo na adresu CPPPaP, Mgr. Dagmar Kútna, Partizánska 151/3, 018 41 Dubnica nad Váhom.

8.9.2020 

Voľné pracovné miesto:
Spojená škola internátna, Ľ. Stárka 12, 911 05 Trenčín
Voľné pracovné miesto:  pedagogický asistent učiteľa
Miesto výkonu práce: Spojená škola internátna, Ľ. Stárka 12, 911 05 Trenčín
Termín nástupu : 01.10.2020
Požiadavky na uchádzača:
- Úplné stredné vzdelanie, odbor vzdelania 7670 M pedagogický asistent
- Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa – študijný odbor učiteľstvo a pedagogické vedy /v bakalárskom študijnom programe alebo v magisterskom študijnom programe/
- Doplňujúce pedagogické štúdium pre splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii pedagogický asistent, ak nie je študijný odbor zameraný na učiteľstvo, /v bakalárskom študijnom programe alebo v magisterskom študijnom programe/
Zoznam požadovaných dokladov :
-žiadosť o prijatie do zamestnania
-profesijný životopis
-kópia- doklad o vzdelaní
-podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Kontaktné informácie:
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať do 21.09.2020 niektorým z týchto spôsobov:
-poštou na adresu : Spojená škola internátna, ul. Ľ. Stárka 12, 911 05 Trenčín
-mailom na adresu : TA.Y3GR3FKA@D1GAJA@
                                      Predmet : riaditeľka

2.9.2020

Výberové konanie na miesto  asistenta učiteľa – ZŠ s MŠ Veľká Hradná
Základná škola s materskou školou Veľká Hradná vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto  asistent učiteľa do MŠ cez projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“. 
Miesto výkonu práce:                                                            Veľká Hradná č. 299
Termín nástupu:                                                                     15.9.2020
Pracovný pomer na dobu určitú do 31.8. 2022
Predpokladaný termín ukončenie výberového konania:       7.9.2020
Rozsah úväzku:                                                                     100 %
Vzdelanie:
Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy zákona č. 1/2020 Z. z.
Ďalšie informácie:
Zaradenie do platovej triedy podľa vzdelania...v zmysle prílohy č. 4 Nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z.z..
Ponuky zasielať e-mailom na 4FQ.RGS4I@SRFTA.U1@
Priložiť:
•             profesijný štruktúrovaný životopis,
•             motivačný list,
•             súhlas so spracovaním osobných údajov
kontaktná osoba:  Ing. Milan Moravčík, riaditeľ školy

26.8.2020

1. Základná škola, SNP 1484, Považská Bystrica prijme do pracovného pomeru  pedagogického asistenta
Úväzok:100%
Dátum nástupu:2.9.2020
Požiadavky:
Požiadavky:Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z. Kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - účinná od 15.1.2020
Mzda: podľa tabuľky platových taríf pre pedagogických zamestnancov - http://www.minedu.sk/data/att/14029.pdf
Pracovná zmluva je viazaná na podmienky projektu na dobu do 31.8.2022.

Vaše žiadosti zasielajte na adresu: TA.SQGLKAE2-STAJS1FD@AJM@ Kontaktná osoba: PaedDr. Jana Brigantová

2. Základná škola, SNP 1484, Považská Bystrica prijme do pracovného pomeru psychológa, školského psychológa
Úväzok: 50-75%
Dátum nástupu:2.9.2020
Požiadavky:Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z. Kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - účinná od 15.1.2020
Mzda: podľa tabuľky platových taríf pre pedagogických zamestnancov - http://www.minedu.sk/data/att/14029.pdf
Pracovná zmluva je viazaná na podmienky projektu na dobu do 31.8.2022.

Vaše žiadosti zasielajte na adresu: TA.SQGLKAE2-STAJS1FD@AJM@ Kontaktná osoba: PaedDr. Jana Brigantová

3. Základná škola, SNP 1484, Považská Bystrica prijme do pracovného pomeru školského špeciálneho pedagóga 
Úväzok: 50-75%
Dátum nástupu:2.9.2020
Požiadavky:Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z. Kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - účinná od 15.1.2020
Mzda: podľa tabuľky platových taríf pre pedagogických zamestnancov - http://www.minedu.sk/data/att/14029.pdf
Pracovná zmluva je viazaná na podmienky projektu na dobu do 31.8.2022.

Vaše žiadosti zasielajte na adresu: TA.SQGLKAE2-STAJS1FD@AJM@ Kontaktná osoba: PaedDr. Jana Brigantová

25.8.2020

1. Informácia o voľnom pracovnom mieste – ASISTENT UČITEĽA
 v zmysle § 84 zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov a adresa zamestnávateľa:  Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/37,  Prievidza
zastúpená:  RNDr. Ľubomírou Holíkovou, riaditeľkou školy
Kontakt:     Telefón:  046/5488056           E-mail: 4FQ.RGS4I@STARSDQY3FRS4AJ@                                                            
Kategória:  Asistent učiteľa 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
Minimálne úplné stredné odborné vzdelanie pedagogického smeru
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č.138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
- bezúhonnosť podľa § 15 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch,
- zdravotná spôsobilosť podľa § 16, ods.2 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch,
- ovládanie štátneho jazyka.

Ďalšie informácie v súvislosti s obsadzovaným miestom:
- termín nástupu 2. 9. 2020,
- pracovná zmluva na dobu určitú s možnosťou ďalšieho predĺženia,
- 60 %-ný pracovný úväzok ( 14 vyučovacích hodín týždenne )
- požadovaná prax – aspoň 1 rok,

 
Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, kópiami dokladov o vzdelaní a písomným súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov posielajte poštou na adresu školy
alebo emailom do 24. 8. 2020. 


2. Základná škola s MŠ Samuela Štúra, Lubina 1 voľné pracovné  miesto: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie 

Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce:
            Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou S. Štúra
            Lubina 134
            916 12 Lubina
Termín nástupu ihneď
Rozsah úväzku 100%
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie
Vzdelanie podľa   zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancova odborných zamestnancov.
Zoznam požadovaných dokladov:
      -    žiadosť o prijatie do zamestnania
      -    profesijný životopis
- kópia -  doklad o vzdelaní
- podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Kontaktné informácie
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať niektorým z týchto spôsobov :
- poštou na adresu: ZŠ s MŠ S. Štúra, 916 12 Lubina 1
- e.mailom na adresu: TA.HPY.S3G2HRAJ@SRFTA@
- priniesť osobne
Kontaktná osoba:  Mgr. Erika Vrzalová
Telefonický kontakt:
              032/777 84 06 , 0907 867 8654

24.8.2020

1. Mesto Trenčianske Teplice, Gen. M. R. Štefánika 613/4, 914 51 Trenčianske Teplice prijme do pracovného pomeru pedagogického asistenta
Miesto výkonu práce: Materská škola Trenčianske Teplice, SNP 75, 914 51 Trenčianske Teplice
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na dobu určitú do 31.8.2022
Termín nástupu: predpokladaný nástup 2.9.2020
Kvalifikačné predpoklady: Najmenej úplné stredné odborné vzdelanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch – učiteľské študijné odbory
Náplň práce pedagogického asistenta: podľa požiadaviek učiteľa a v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvárať rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáhať deťom, alebo skupine detí pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér, napĺňanie individuálnych edukačných potrieb detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou...
Platové náležitosti: Podľa zákona č. 553/2003 Z.z. znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z.z., výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, motivačný list, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, čestné prehlásenie o bezúhonnosti, zdravotná spôsobilosť, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov posielajte na adresu školy: Materská škola, SNP 75, 914 51 Trenčianske Teplice, alebo elektronicky: TA.YQGRDYK@SRFTASTALYKS4@ do 25.08.2020
Kontakt: 032 655 2989, 0915 303 919

2. Mesto Trenčianske Teplice, Gen. M. R. Štefánika 613/4, 914 51 Trenčianske Teplice prijme do pracovného pomeru školského špeciálneho pedagóga
Miesto výkonu práce: Materská škola Trenčianske Teplice, SNP 75, 914 51 Trenčianske Teplice
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na dobu určitú do 31.8.2022
Termín nástupu: predpokladaný nástup 2.9.2020
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch - špeciálna pedagogika
Náplň práce špeciálneho pedagóga: Výkon špeciálno-pedagogickej činnosti a ostatných činností s tým súvisiacich, poskytovanie individuálnych, alebo skupinových špeciálno-pedagogických intervencií deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, poskytovanie špeciálno-pedagogického poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým a odborným zamestnancom školy,...
Platové náležitosti: plat bude určený v zmysle ustanovení platnej legislatívy zákona č. 553/2003 Z.z. znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z.z.
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, motivačný list, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, čestné prehlásenie o bezúhonnosti, zdravotná spôsobilosť, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov posielajte na adresu školy: Materská škola, SNP 75, 914 51 Trenčianske Teplice, alebo elektronicky: TA.YQGRDYK@SRFTASTALYKS4@ do 25.08.2020
Kontakt: 032 655 2989, 0915 303 919

3. Základná škola s materskou školou, Považská Teplá 181, Považská Bystrica
vyhlasuje výberové konanie na pozíciu:
- asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením pre základnú školu (pedagogický zamestnanec).
Miesto výkonu práce: ZŠsMŠ Považská Teplá 181, 017 05 Považská Bystrica
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na dobu určitú do 31.8.2021 (možnosť predĺženia do 31.8.2022). Pracovné miesto je viazané na národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.
Termín nástupu: 1.9.2020
Kvalifikačné predpoklady: v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.
Náplň práce pedagogického asistenta: uľahčovanie adaptácie žiakov so zdravotným znevýhodneným na nové prostredie, pomáhanie pri prekonávaní počiatočných jazykových, kultúrnych a sociálnych bariér. Podieľa sa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu základnej školy.
Platové náležitosti: plat bude určený v zmysle ustanovení platnej legislatívy.
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov.
K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované.
Emailové odpovede a pozvánky na výberové stretnutie budeme adresovať iba tým uchádzačom, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a kritéria pre výkon funkcie.
Doklady doručiť do 21.8.2020 osobne, e-mailom alebo poštou na adresu ZŠsMŠ.
Kontakt: e-mail: 4FQ.RGS4I@SRDYK1FDAJ@   telefón: 0911225130, 042/4381192

4. Základná škola s materskou školou, Valaská Belá 242 prijme: pedagogický/á asistent/ka

Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce Valaská Belá 242, Valaská Belá
Predpokladaný termín nástupu 01.09.2020
Termín ukončenia výberového konania 25.08.2020
Rozsah úväzku 100%
Počet študentov školy 161
Doplňujúce informácie
Pracovné miesto bude obsadzované v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.
Požiadavky na uchádzača
Znalosť práce s PC
Microsoft Office, internet, vítaná práca s interaktívnou tabuľou.
Vzdelanie
V súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Kontaktné informácie
Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou,
Valaská Belá 242
97228 Valaská Belá
www.zsvalbela.edupage.org
0465458000, 0465458115 Kontaktná osoba
Mgr. Jana Cvíčelová
0465458115
4FQ.RGS4I@RY2RS1AJ@

5. Základná škola s materskou školou, Valaská Belá 242 prijme: Školský špeciálny pedagóg
Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce Valaská Belá 242, Valaská Belá
Predpokladaný termín nástupu 01.09.2020
Termín ukončenia výberového konania 25.08.2020
Rozsah úväzku 100%
Počet študentov školy 161
Doplňujúce informácie
Pracovné miesto bude obsadzované v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.
Požiadavky na uchádzača
Znalosť práce s PC
Microsoft Office, internet, vítaná práca s interaktívnou tabuľou.
Vzdelanie
V súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Kontaktné informácie
Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou,
Valaská Belá 242
97228 Valaská Belá
www.zsvalbela.edupage.org
0465458000, 0465458115 Kontaktná osoba
Mgr. Jana Cvíčelová
0465458115
4FQ.RGS4I@RY2RS1AJ@

6.  Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske prijme do pracovného školského špeciálneho pedagóga

Informácia o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce:   Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Termín nástupu: 1.9.2020
Pracovný pomer: na dobu určitú,  24 mesiacov
Rozsah úväzku:  plný úväzok
Platové podmienky: Odmeňovanie podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Plat bude určený podľa zaradenia do kariérového stupňa a podľa počtu rokov započítanej praxe.

Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení zákona č. 209/2019 Z. z. a podľa vyhlášky 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Stupeň vzdelania:  vysokoškolské vzdelanie II.  stupňa   v odbore špeciálna pedagogika
   
Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť
2. Profesijný životopis
3. Súhlas so spracovaním osobných údajov
4. Kópie doklad o nadobudnutom vzdelaní

Doklady je možné poslať e-mailom na adresu TA.KLSDADA@YDSRFTAZFDA@, poštou, resp. doniesť osobne na riaditeľstvo školy.

Kontaktné informácie
Adresa školy
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5, 958 01  Partizánske

Kontaktná osoba
Želmíra Borošová, tel. 038/7479119
Partizánske 6.8.2020      Ing. Katarína Hartmannová   riaditeľka školy

 

7. Oznam o voľných pracovných pozíciách pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci implementácie národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II", realizovaný MPC.
Zamestnávateľ: Základná škola s materskou školou Koš, Nová 525, 972 41 Koš
Tel: 046/5426932, 0911 394 563    email: TA.Y3GR3FKA@AFTAJ@
 Kategória pedagogického zamestnanca:
- asistent učiteľa - 2 úväzky 100%
- člen inkluzívneho tímu (sociálny pedagóg) - 1 úväzok 100%
 
Požiadavky na zamestnanca:
- kvalifikačné predpoklady (v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – účinnej od 15. 1. 2020)
- bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom
 
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z
- doklady o nadobudnutom vzdelaní
 
Termín nástupu: 1.9.2020
 Ing. Dana Khűebachová
riaditeľka školy

8. Základná škola s materskou školou, Papradno 312  prijme do pracovného pomeru na plný pracovný úväzok špeciálneho pedagóga

Voľné pracovné  miesto:  špeciálny pedagóg

Druh pracovného pomeru: plný úväzok na dobu určitú do 31.8.2022

Nástup: od 01.09.2020

Požiadavky: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
• vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch - špeciálna pedagogika
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť.
Platové náležitosti: plat bude určený v zmysle ustanovení platnej legislatívy zákona č. 553/2003 Z.z. znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z.z.
Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte na adresu školy: Základná škola s materskou školou, Papradno 312, 018 13 Papradno
alebo elektronicky: TA.HPY.F3PSLDSDAJ@AJ@
Kontakt
: 042/4393 361, 0903 697 998

 

9. Základná škola Základná škola s materskou školou, Papradno 312  prijme do pracovného pomeru na plný pracovný úväzok asistenta učiteľa

Voľné pracovné  miesto:  asistent učiteľa
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na dobu určitú do 31.8.2022

Nástup: od 01.09.2020
Požiadavky:
• vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť.
Platové náležitosti: plat bude určený v zmysle ustanovení platnej legislatívy zákona č. 553/2003 Z.z. znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z.z.
Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte na adresu školy: Základná škola s materskou školou, Papradno 312, 018 13 Papradno
alebo elektronicky: TA.HPY.F3PSLDSDAJ@AJ@
Kontakt
: 042/4393 361, 0903 697 998

10.  Základná škola s materskou školou Horná Poruba, 018 35 Horná Poruba 84, prijme do pracovného pomeru od 02. 09. 2020 na plný úväzok učiteľa/učiteľku pre primárne vzdelávanie.
Podmienky:
Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky MŠVV a Š SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, bezúhonnosť a zdravotná  spôsobilosť.
Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní (kópie) a súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre potreby prijatia do zamestnania posielajte na adresu:
Základná škola s materskou školou Horná Poruba, 018 35 Horná Poruba 84, alebo elektronicky na adresu 4FQ.RGS4I@nBS2HLFDS3LFU.AJ@
Telefonický kontakt: 0911908878
Na základe predložených žiadostí budú uchádzači pozvaní na osobný pohovor.

  

18.8.2020

1. Základná škola s materskou školou, Veľká okružná 1089/19, 958 01  Partizánske

V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

Voľné pracovné  miesto: odborný zamestnanec   Detský psychológ 
Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce:
             Základná škola s materskou školou
             Veľká okružná 1089/19
             958 01  Partizánske

Termín nástupu september  2020
Termín  výberového konania 25.8. 2020 
Rozsah úväzku 100%
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie
Vzdelanie podľa   zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.

Zoznam požadovaných dokladov:
      -    žiadosť o prijatie do zamestnania
      -    profesijný životopis
- kópia -  doklad o vzdelaní
- podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Kontaktné informácie
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať:
- poštou na adresu: Základná škola s materskou školou, Veľká okružná 1089/19, 958 01 Partizánske,
- e.mailom na adresu: 4FQ.RGS4I@LSDF1AJ@,
- priniesť osobne do 31.7.2020
Kontaktná osoba:  Mgr. Juraj Guniš riaditeľ školy
Telefonický kontakt:  0905505113


2. Základná škola s materskou školou, Veľká okružná 1089/19, 958 01  Partizánske

V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

Voľné pracovné  miesto: odborný zamestnanec  Špeciálny pedagóg 
Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce:
             Základná škola s materskou školou
             Veľká okružná 1089/19
             958 01  Partizánske

Termín nástupu september  2020
Termín  výberového konania 24.8. 2020 
Rozsah úväzku 100%
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie
Vzdelanie podľa   zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.

Zoznam požadovaných dokladov:
      -    žiadosť o prijatie do zamestnania
      -    profesijný životopis
- kópia -  doklad o vzdelaní
- podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Kontaktné informácie
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať:
- poštou na adresu: Základná škola s materskou školou, Veľká okružná 1089/19, 958 01 Partizánske,
- e.mailom na adresu: 4FQ.RGS4I@LSDF1AJ@,
- priniesť osobne do 31.7.2020

Kontaktná osoba: Mgr. Juraj Guniš riaditeľ školy
Telefonický kontakt:  0905505113

 

3. ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, 956 33  Chynorany
Voľné pracovné  miesto: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie  

Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce:
             ZŠ V. Beniaka s MŠ
             Školská 186/13
             956 33  Chynorany

Termín nástupu 24.  8.  2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 19. 8. 2020

Rozsah úväzku 100%
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie
Vzdelanie podľa   zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancova odborných zamestnancov.

Zoznam požadovaných dokladov:
      -    žiadosť o prijatie do zamestnania
      -    profesijný životopis
- kópia -  doklad o vzdelaní
- podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Kontaktné informácie
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať niektorým z týchto spôsobov :
- poštou na adresu: ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, 956 33  Chynorany,
- e.mailom na adresu: TA.HPY.E3SLF3EUQAJ@SRFTA@,
- priniesť osobne do 19. 8. 2020

Kontaktná osoba:  PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy
Telefonický kontakt:
             038/5423380, 0903777873


4. ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, 956 33  Chynorany
Voľné pracovné  miesto: asistent učiteľa v ZŠ  
                                       
Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce:
             ZŠ V. Beniaka s MŠ
             Školská 186/13
             956 33  Chynorany

Termín nástupu 24.  8.  2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 19. 8. 2020

Rozsah úväzku
100%
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie
Vzdelanie podľa   zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancova odborných zamestnancov.

Zoznam požadovaných dokladov:
      -    žiadosť o prijatie do zamestnania
      -    profesijný životopis
- kópia -  doklad o vzdelaní
- podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Kontaktné informácie
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať niektorým z týchto spôsobov :
- poštou na adresu: ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, 956 33  Chynorany,
- e.mailom na adresu: TA.HPY.E3SLF3EUQAJ@SRFTA@,
- priniesť osobne do 19. 8. 2020

Kontaktná osoba:  PaedDr. Andrej Petrík  riaditeľ školy
Telefonický kontakt:
             038/5423380, 0903777873

 

5. Základná škola s materskou školou, Veľká okružná 1089/19, 958 01  Partizánske
V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.
Voľné pracovné  miesto: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie  Aprobácia – Slovenský jazyk, literatúra 
Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce:
             Základná škola s materskou školou
             Veľká okružná 1089/19
             958 01  Partizánske

Termín nástupu august  2020
Termín  výberového konania 24.8. 2020 
Rozsah úväzku 50%
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie
Vzdelanie podľa   zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.

Zoznam požadovaných dokladov:
      -    žiadosť o prijatie do zamestnania
      -    profesijný životopis
- kópia -  doklad o vzdelaní
- podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Kontaktné informácie
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať:
- poštou na adresu: Základná škola s materskou školou, Veľká okružná 1089/19, 958 01 Partizánske,
- e.mailom na adresu: 4FQ.RGS4I@LSDF1AJ@,
- priniesť osobne do 21.8.2020

Kontaktná osoba: Mgr. Juraj Guniš  riaditeľ školy
Telefonický kontakt:               0905505113

 

6. Základná škola Radovana Kaufmana, Nádražná 955, 958 01  Partizánske
Voľné pracovné  miesto: 4 miesta: asistent učiteľa
Termín výberového konania : 18.8.2020 o 10,00 hod
Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce:
             Základná škola Radovana Kaufmana
             Nádražná 955
             958 01  Partizánske
Termín nástupu 1.9.2020
Rozsah úväzku 100%
Požiadavky na uchádzača
Kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Zoznam požadovaných dokladov:
      -    žiadosť o prijatie do zamestnania
      -    profesijný životopis
- kópia -  doklad o vzdelaní /diplom, vysvedčenie/
- podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Kontaktné informácie
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať niektorým z týchto spôsobov :
- poštou na adresu: Základná škola Radovana Kaufmana, Nádražná 955, 958 01 Partizánske,
- e.mailom na adresu: 4FQ.RGS4I@YDPS3AJ@,
- priniesť osobne
Kontaktná osoba: PaedDr. Jana Somogyiová, riaditeľka školy,   Erika Dovalová, personálne odd.
Telefonický kontakt:   038/7492457    0948120282


7. Základná škola Radovana Kaufmana, Nádražná 955, 958 01  Partizánske
Voľné pracovné  miesto:1,5: školský psychológ
Termín výberového konania : 18.8.2020 o 9,00 hod
Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce:
             Základná škola Radovana Kaufmana
             Nádražná 955
             958 01  Partizánske
Termín nástupu 1.9.2020
Rozsah úväzku 100%, 50%
Požiadavky na uchádzača
Kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Zoznam požadovaných dokladov:
      -    žiadosť o prijatie do zamestnania
      -    profesijný životopis
- kópia -  doklad o vzdelaní /diplom, vysvedčenie/
- podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Kontaktné informácie
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať niektorým z týchto spôsobov :
- poštou na adresu: Základná škola Radovana Kaufmana, Nádražná 955, 958 01 Partizánske,
- e.mailom na adresu: 4FQ.RGS4I@YDPS3AJ@,
- priniesť osobne

Kontaktná osoba:  PaedDr. Jana Somogyiová, riaditeľka školy  Erika Dovalová, personálne odd.
Telefonický kontakt:  038/7492457   0948120282

 

8. Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske prijme do pracovného školského špeciálneho pedagóga

Informácia o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce:   Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Termín nástupu: 1.9.2020
Pracovný pomer: na dobu určitú,  24 mesiacov
Rozsah úväzku:  plný úväzok
Platové podmienky: Odmeňovanie podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Plat bude určený podľa zaradenia do kariérového stupňa a podľa počtu rokov započítanej praxe.

Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení zákona č. 209/2019 Z. z. a podľa vyhlášky 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Stupeň vzdelania:  vysokoškolské vzdelanie II.  stupňa   v odbore špeciálna pedagogika
   
Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť
2. Profesijný životopis
3. Súhlas so spracovaním osobných údajov
4. Kópie doklad o nadobudnutom vzdelaní

Doklady je možné poslať e-mailom na adresu TA.KLSDADA@YDSRFTAZFDA@, poštou, resp. doniesť osobne na riaditeľstvo školy.
Kontaktné informácie
Adresa školy
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5, 958 01  Partizánske

Kontaktná osoba
Želmíra Borošová, tel. 038/7479119
 

9. Piaristická spojená škola Františka Hanáka v Prievidzi príjme do pracovného pomeru na plný úväzok – pedagogického asistenta.

Miesto výkonu práce:
Piaristická spojená škola Františka Hanáka v Prievidzi.
Rozsah úväzku : 100%

Požiadavky na vzdelanie:
Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Všeobecné požiadavky:

• kladný vzťah k deťom, skúsenosti s prácou s nimi
• občianska a morálna bezúhonnosť
• ovládanie štátneho jazyka
• flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť 
• počítačové zručnosti výhodou

Dokumenty - Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.
Informácie o plate:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, plat zamestnanca bude v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.


Možný nástup v priebehu mesiaca september 2020

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a dokladom o vzdelaní prosíme zaslať do 28.8.2020 na adresu:
e-mail: TA.PD-GKAGLSGD@SRFTA@
Mgr. Ambróz Jamriško
Telefónny kontakt: 046/5424949
Piaristická spojená škola F. Hanáka
A. Hlinku 44, 97101 Prievidza

Predpokladaný termín výberového konanie : 31.8.2020. Informovať o úspešnosti budeme len vybraného uchádzača.

 

10. Piaristická spojená škola Františka Hanáka v Prievidzi príjme do pracovného pomeru na plný úväzok - školského psychológa.

Miesto výkonu práce:
Piaristická spojená škola Františka Hanáka v Prievidzi.
Rozsah úväzku : 100%

Požiadavky na vzdelanie:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z.z.
• Vysoká škola II. stupňa , v odbore zameranom na psychológiu, školskú psychológiu.

Všeobecné požiadavky:

• kladný vzťah k deťom, skúsenosti s prácou s nimi
• občianska a morálna bezúhonnosť
• ovládanie štátneho jazyka
• flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť 
• počítačové zručnosti výhodou

Dokumenty - Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.
Informácie o plate:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, plat zamestnanca bude v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.

Možný nástup v priebehu mesiaca september 2020

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a dokladom o vzdelaní prosíme zaslať do 28.8.2020 na adresu:
e-mail: TA.PD-GKAGLSGD@SRFTA@
Mgr. Ambróz Jamriško
Telefónny kontakt: 046/5424949
Piaristická spojená škola F. Hanáka
B. Hlinku 44, 97101 Prievidza

Predpokladaný termín výberového konanie : 31.8.2020. Informovať o úspešnosti budeme len vybraného uchádzača.

 


11. Piaristická spojená škola Františka Hanáka v Prievidzi príjme do pracovného pomeru na plný úväzok - školského špeciálneho pedagóga.

Miesto výkonu práce:
Piaristická spojená škola Františka Hanáka v Prievidzi.
Rozsah úväzku : 100%

Požiadavky na vzdelanie:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z.z.
• Vysoká škola II. stupňa , v odbore zameranom špeciálnu pedagogiku.

Všeobecné požiadavky:

• kladný vzťah k deťom, skúsenosti s prácou s nimi
• občianska a morálna bezúhonnosť
• ovládanie štátneho jazyka
• flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
• počítačové zručnosti výhodou

Dokumenty - Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.
Informácie o plate:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, plat zamestnanca bude v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.


Možný nástup v priebehu mesiaca september 2020

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a dokladom o vzdelaní prosíme zaslať do 28.8.2020 na adresu:
e-mail: TA.PD-GKAGLSGD@SRFTA@
Mgr. Ambróz Jamriško
Telefónny kontakt: 046/5424949
Piaristická spojená škola F. Hanáka
C. Hlinku 44, 97101 Prievidza

Predpokladaný termín výberového konanie : 31.8.2020. Informovať o úspešnosti budeme len vybraného uchádzača.


12. Základná škola s materskou školou, Veľká okružná 1089/19, 958 01  Partizánske
V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.
Voľné pracovné  miesto: Asistent učiteľa pre materskú školu
Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce:
             Základná škola s materskou školou
             Veľká okružná 1089/19
             958 01  Partizánske
Termín nástupu september  2020
Termín  výberového konania 24.8. 2020 
Rozsah úväzku 100%
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie
Vzdelanie podľa   zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.
Zoznam požadovaných dokladov:
      -    žiadosť o prijatie do zamestnania
      -    profesijný životopis
- kópia -  doklad o vzdelaní
- podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Kontaktné informácie
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať:
- poštou na adresu: Základná škola s materskou školou, Veľká okružná 1089/19, 958 01 Partizánske,
- e.mailom na adresu: 4FQ.RGS4I@LSDF1AJ@,
- priniesť osobne do 21.8.2020

Kontaktná osoba:  Mgr. Juraj Guniš  riaditeľ školy
Telefonický kontakt:  0905505113


13. ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, 956 33  Chynorany
Voľné pracovné  miesto:  vychovávateľka ŠKD 
Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce:
             ZŠ V. Beniaka s MŠ
             Školská 186/13
             956 33  Chynorany
Termín nástupu 24.  8.  2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 20. 8. 2020
Rozsah úväzku 90%
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie
Vzdelanie podľa   zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancova odborných zamestnancov.

Zoznam požadovaných dokladov:
      -    žiadosť o prijatie do zamestnania
      -    profesijný životopis
- kópia -  doklad o vzdelaní
- podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Kontaktné informácie
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať niektorým z týchto spôsobov :
- poštou na adresu: ZŠ V. Beniaka s MŠ, Školská 186/13, 956 33  Chynorany,
- e.mailom na adresu: TA.HPY.E3SLF3EUQAJ@SRFTA@,
- priniesť osobne do 20. 8. 2020

Kontaktná osoba: PaedDr. Andrej Petrík riaditeľ školy
Telefonický kontakt:   038/5423380, 0903777873

 

12.8.2020

1. Mesto Trenčianske Teplice, Gen. M. R. Štefánika 613/4, 914 51 Trenčianske Teplice prijme do pracovného pomeru pedagogického asistenta
Miesto výkonu práce: Materská škola Trenčianske Teplice, SNP 75, 914 51 Trenčianske Teplice
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na dobu určitú do 31.8.2022
Termín nástupu: predpokladaný nástup 2.9.2020
Kvalifikačné predpoklady: Najmenej úplné stredné odborné vzdelanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch – učiteľské študijné odbory
Náplň práce pedagogického asistenta: podľa požiadaviek učiteľa a v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvárať rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáhať deťom, alebo skupine detí pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér, napĺňanie individuálnych edukačných potrieb detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou...
Platové náležitosti: Podľa zákona č. 553/2003 Z.z. znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z.z., výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, motivačný list, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, čestné prehlásenie o bezúhonnosti, zdravotná spôsobilosť, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov posielajte na adresu školy: Materská škola, SNP 75, 914 51 Trenčianske Teplice, alebo elektronicky: TA.YQGRDYK@SRFTASTALYKS4@ do 25.08.2020
Kontakt: 032 655 2989, 0915 303 919

2. Mesto Trenčianske Teplice, Gen. M. R. Štefánika 613/4, 914 51 Trenčianske Teplice prijme do pracovného pomeru školského špeciálneho pedagóga
Miesto výkonu práce: Materská škola Trenčianske Teplice, SNP 75, 914 51 Trenčianske Teplice
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na dobu určitú do 31.8.2022
Termín nástupu: predpokladaný nástup 2.9.2020
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch - špeciálna pedagogika
Náplň práce špeciálneho pedagóga: Výkon špeciálno-pedagogickej činnosti a ostatných činností s tým súvisiacich, poskytovanie individuálnych, alebo skupinových špeciálno-pedagogických intervencií deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, poskytovanie špeciálno-pedagogického poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým a odborným zamestnancom školy,...
Platové náležitosti: plat bude určený v zmysle ustanovení platnej legislatívy zákona č. 553/2003 Z.z. znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z.z.
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, motivačný list, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, čestné prehlásenie o bezúhonnosti, zdravotná spôsobilosť, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov posielajte na adresu školy: Materská škola, SNP 75, 914 51 Trenčianske Teplice, alebo elektronicky: TA.YQGRDYK@SRFTASTALYKS4@ do 25.08.2020
Kontakt: 032 655 2989, 0915 303 919

3. Obec Zlatníky, 956 37  Zlatníky prijme do pracovného pomeru na dobu určitú od 01. 09. 2020 na 60% pracovný úväzok učiteľku materskej školy v Zlatníkoch.
Podmienky: kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť.
Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní (overené kópie) a súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre potreby prijatia do zamestnania posielajte najneskôr do 20.08.2020 na adresu:  Obecný úrad Zlatníky č. 42, 956 37  Zlatníky alebo elektronicky na adresu TA.ETG3KSRJ@QY2F@
Na základe predložených žiadostí budú uchádzači pozvaní na osobný pohovor.

 

3.8.2020

Oznamujem Vám, že k 01. 09. 2020 bude v ZŠ Školská 235/10 Považská Bystrica voľné pracovné miesto: učiteľ anglického jazyka – plný úväzok, požadované vzdelanie VŠ II. stupňa

Mgr. Soňa Kovárová, riaditeľka ZŠ

Kontakt:  TA.SQGLKAE2-STAJS1FD@AJb@]

 

31.7.2020

Základná škola, Gorazdova 1174/2, 020 01 Púchov prijme do pracovného pomeru na plný pracovný úväzok školského psychológa

Požiadavky: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
1. v študijnom odbore psychológia
2. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť.
Mzda:  Školský psychológ sa zaraďuje ako odborný zamestnanec do platovej triedy 6. až 9. podľa získaného vzdelania  a dosiahnutej praxe podľa zákona č.553/2003 Z.z..
Nástup: od 1.09.2020
Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte na adresu školy: Základná škola, Gorazdova 1174/2, 020 01 Púchov,
alebo elektronicky: TA.HPY.1DPJSLFIAJ@SRFTA@
Kontakt
: 042/4631 339, 0907 779 217

Základná škola, Gorazdova 1174/2, 020 01 Púchov prijme do pracovného pomeru na plný pracovný úväzok špeciálneho pedagóga

Požiadavky: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
• vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch - špeciálna pedagogika
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť.
Mzda:  Špeciálny pedagóg sa zaraďuje ako odborný zamestnanec do platovej triedy 6. až 9. podľa získaného vzdelania  a dosiahnutej praxe podľa zákona č.553/2003 Z.z..
Nástup: od 01.09.2020
Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte na adresu školy: Základná škola, Gorazdova 1174/2, 020 01 Púchov,
alebo elektronicky: TA.HPY.1DPJSLFIAJ@SRFTA@
Kontakt
: 042/4631 339, 0907 779 217

15.7.2020

1. Gymnázium Púchov, Ul. 1.mája 905, 02015 Púchov

Informácia o voľných pracovných miestach
pedagogický asistent, 2 pracovné miesta
Miesto výkonu práce: Gymnázium Púchov, Ul. 1.mája 905, 02015 Púchov
Termín nástupu: 1.9.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 15.8.2020
Platové náležitosti: plat bude určený podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, zvýšenie platovej tarify bude v závislosti od dĺžky započítanej praxe
platové zaradenie, pedagogický zamestnanec: platová trieda 4.-6.
platová tarifa: 738,50- 915,00€

Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Stupeň vzdelania: VŠ 1.stupňa/ ÚSO

Kontaktné informácie
Adresa školy
Gymnázium Púchov, Ul. 1.mája 905, 02015 Púchov
e-mail: TA.HD-4HGJS34EI@RYKGPSGL@
Kontaktná osoba
0903067066 PaedDr. Miroslav Kubičár

2. Gymnázium Púchov, Ul. 1.mája 905, 02015 Púchov

Informácia o voľných pracovných miestach
školský špeciálny pedagóg, 0,5 pracovného miesta
Miesto výkonu práce: Gymnázium Púchov, Ul. 1.mája 905, 02015 Púchov
Termín nástupu: 1.9.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 15.8.2020
Platové náležitosti: plat bude určený podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, zvýšenie platovej tarify bude v závislosti od dĺžky započítanej praxe
platové zaradenie, pedagogický zamestnanec: platová trieda 6.-9.
platová tarifa: 915,00- 1251,50 €

Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Stupeň vzdelania: VŠ 2.stupňa

Kontaktné informácie
Adresa školy
Gymnázium Púchov, Ul. 1.mája 905, 02015 Púchov
e-mail: TA.HD-4HGJS34EI@RYKGPSGL@
Kontaktná osoba
0903067066 PaedDr. Miroslav Kubičár

3. Gymnázium Púchov, Ul. 1.mája 905, 02015 Púchov

Informácia o voľných pracovných miestach
školský psychológ, 1 pracovné miesto
Miesto výkonu práce: Gymnázium Púchov, Ul. 1.mája 905, 02015 Púchov
Termín nástupu: 1.9.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 15.8.2020
Platové náležitosti: plat bude určený podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, zvýšenie platovej tarify bude v závislosti od dĺžky započítanej praxe
platové zaradenie, odborný zamestnanec: platová trieda 6.-9.
platová tarifa: 976,50-1336,00€

Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Stupeň vzdelania: VŠ 2.stupňa

Kontaktné informácie
Adresa školy
Gymnázium Púchov, Ul. 1.mája 905, 02015 Púchov
e-mail: TA.HD-4HGJS34EI@RYKGPSGL@
Kontaktná osoba
0903067066 PaedDr. Miroslav Kubičár

 

4. Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom prijme do pracovného pomeru asistenta učiteľa

Miesto práce:
• Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom
Druh pracovného pomeru:
• plný úväzok
Termín nástupu:
• 01.09.2020

Informácie o pracovnom mieste, náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
• Asistent učiteľa

Požiadavky na zamestnanca:
• uchádzači musia spĺňať podmienky zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v platnom znení
• kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej vyhlášky MŠVVaŠ  SR

Platové náležitosti
• plat bude určený podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,  zvýšenie platovej tarify bude v závislosti od dĺžky započítanej praxe.

Kontakt:
Kontaktná osoba:  RNDr. Anna Rothová, č.t. 042/4456221, 0901 918 302

Žiadosti o zamestnanie spolu so životopisom, dokladom o vzdelaní, čestným vyhlásením o bezúhonnosti a súhlasom na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov zasielajte na adresu školy do 15.08.2020 alebo na e-mail: TA.TAK.SQPAFA@FO3G@, prípadne priniesť osobne.


5. Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom prijme do zamestnania na skrátený týždenný úväzok 8 hodín s nástupom od 1.9.2020 pedagogického zamestnanca:
- učiteľa/učiteľku predmetu dejepis
Podmienky: splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť. Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania posielajte na adresu: Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, 018 41  Dubnica nad Váhom
alebo na e-mail: TA.2HPADA@2HPADA@
Ďalšie informácie telefonicky:  042 / 442 12 89, 0901 918 473

 

10.7.2020


Základná škola s materskou školou Horná Poruba, č. 84, 018 35 Horná Poruba prijme do pracovného pomeru od 02. 09. 2020 na plný úväzok učiteľa/učiteľku pre predprimárne vzdelávanie.
Podmienky: kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť.
Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady o vzdelaní (kópie) a súhlas uchádzača so
spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov pre potreby prijatia do zamestnania posielajte na adresu:
Základná škola s materskou školou Horná Poruba, č. 84, 018 35 Horná Poruba alebo elektronicky na
adresu 4FQ.RGS4I@S2HLFDUA4@.
Na základe predložených žiadostí budú uchádzači pozvaní na osobný pohovor.

9.7.2020

1. Gymnázium Janka Jesenského vyhlasuje výberové konanie na pozíciu pedagogického asistenta – 2 pracovné miesta

Miesto výkonu  práce
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Druh pracovného pomeru
Plný úväzok na dobu určitú počas trvania projektu, najneskôr do 31.8.2022
Termín nástupu
Dohodou, najskôr k 1.9.2020
Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Pedagogický asistent: podľa požiadaviek učiteľa a v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvára rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáha dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí alebo žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.
1.  Vo výchovno-vzdelávacom procese:
a) bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy,
b) uľahčovanie adaptácie dieťaťa na nové učebné prostredie a pomáhanie pri prekonávaní počiatočných jazykových, kultúrnych a sociálnych bariér,
c) organizovanie otvorených vyučovacích hodín pre rodičov,
d) vykonávanie dozoru počas prestávok,
e) sprevádzanie žiakov mimo triedy,
f) pomáhanie pri príprave učebných pomôcok.

2. V práci so žiakmi v mimovyučovacích aktivitách:
a) priame vedenie alebo napomáhanie pri činnostiach voľnočasových aktivít (speváckych, hudobných, tanečných, výtvarných, dramatických a iných) s využitím individuálnych, skupinových alebo hromadných foriem výchovy,   
b) návšteva historických a kultúrnych pamiatok,
c) zabezpečovanie účasti na spoločenských aktivitách na úrovni obce a regiónu,
d) organizovanie spoločenských podujatí s rodičmi,
e) spolupráca so školskými zariadeniami zabezpečujúcich výchovu a vzdelávanie v čase mimo
        vyučovania a v čase školských prázdnin.
3. V spolupráci s rodinou:
a) organizovanie stretnutí a spolupráca s rodičmi tak, aby sa cítili ako súčasť procesu vzdelávania,
b) spoznávanie rodinného prostredia, sociálnych pomerov, záujmov rodičov a dieťaťa.
 
4. V oblasti vzdelávacích aktivít: 
 a)    účasť na vzdelávacích podujatiach určených pre asistentov učiteľa organizovaných školami alebo inými inštitúciami akreditovanými na túto činnosť

Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie v príslušnom odbore v zmysle zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhl. MŠVVaŠ SR 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Požiadavky na zamestnanca školy: splnenie kvalifikačných predpokladov, zdravotná a duševná spôsobilosť na prácu, ktorá má byť vykonávaná, bezúhonnosť, základy práce s PC.
Platové náležitosti: plat bude určený v zmysle ustanovení platnej legislatívy, minimálne vo výške 738,50 € (brutto). Zvýšenie platovej tarify bude stanovené v závislosti od dĺžky započítanej praxe.
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis s prípadným prehľadom praxe, doklady o dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov.
Kontaktná osoba: PaedDr. Dušan Zajac, zástupca riaditeľky školy pre technicko-ekonomickú činnosť
Tel.: 0904 594 237
Žiadosti o zamestnanie spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov v zmysle Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov zasielajte na poštovú adresu školy alebo e-mail: TA.TAK.324EI@QSZSJ.3SAHP@ najneskôr 21.07.2020 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky, resp. odoslania e-mailu).

 


2.Gymnázium Janka Jesenského vyhlasuje výberové konanie na pozíciu školský psychológ – 1 pracovné miesto

Miesto výkonu  práce
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Druh pracovného pomeru
Plný úväzok na dobu určitú počas trvania projektu, najneskôr do 31.8.2022
Termín nástupu
Dohodou, najskôr k 1.9.2020
Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Školský psychológ: poskytuje odborné psychologicko-edukačné služby žiakom, rodičom, pedagogickým zamestnancom pri riešení problémov a ťažkostí v učení, v správaní, pri rozhodovaní a voľbe ďalšieho štúdia a profesijnej orientácie; spolupracuje pri narušených sociálnych vzťahoch v triede a psycho-hygienických otázkach školy a výchovno-vzdelávacieho procesu; spolupodieľa sa na skvalitňovaní a zefektívňovaní výchovy a vzdelávania
V rámci pracovnej náplne školský psychológ:
1) vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho,  skupinového  alebo  hromadného  psychologického  poradenstva,  psychoterapie,  prevencie  a  intervencie  k  deťom  a  žiakom  s  osobitným  zreteľom  na  proces  výchovy  a vzdelávania,
2) poskytuje individuálne a skupinové psychologické služby, poradenstvo a konzultácie  v procese  výchovy a vzdelávania deťom, žiakom, zákonným zástupcom,  inkluzívnemu tímu školy, pedagogickým zamestnancom,
3) uskutočňuje odbornú psychologickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia,
4) aktívne sa podieľa na preventívnych aktivitách v rámci plánu činnosti školy, 
5) spolupodieľa sa na vytváraní, aktualizácii, inovácii IVVP pre žiakov so ŠVVP, následne sa podieľa na jeho aplikácii v praxi
6) zúčastňuje sa zápisu žiakov do 1. ročníkov a metodicky usmerňuje prípadné nedostatky, upozorňuje na integráciu zdravotne oslabených žiakov a ich dokumentáciu a následne odporúča zákonnému zástupcovi dieťaťa odborné vyšetrenie v príslušnom centre výchovného poradenstva a prevencie,
7) poskytuje individuálnu a skupinovú psychologickú starostlivosť žiakom v krízových sociálnych a životných situáciách v súvislosti s drogovou závislosťou a inými sociálno-patologickými javmi,
8) aktívne spolupracuje s odbornými zamestnancami centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a pripravuje podklady potrebné k vyšetreniu žiaka,
9) systematicky sa vzdeláva a sleduje nové prístupy a trendy v odborných oblastiach súvisiacich s náplňou, poslaním a koncepciou školy, v ktorej pôsobí,
10) spolupráca, podieľanie sa na vypracovaní akčného plánu/akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie
Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie v príslušnom odbore v zmysle zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhl. MŠVVaŠ SR 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Požiadavky na zamestnanca školy: splnenie kvalifikačných predpokladov, zdravotná a duševná spôsobilosť na prácu, ktorá má byť vykonávaná, bezúhonnosť, základy práce s PC.
Platové náležitosti: plat bude určený v zmysle ustanovení platnej legislatívy, minimálne vo výške 976,50 € (brutto). Zvýšenie platovej tarify bude stanovené v závislosti od dĺžky započítanej praxe.
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis s prípadným prehľadom praxe, doklady o dosiahnutom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov.
Kontaktná osoba: PaedDr. Dušan Zajac, zástupca riaditeľky školy pre technicko-ekonomickú činnosť
Tel.: 0904 594 237
Žiadosti o zamestnanie spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov v zmysle Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov zasielajte na poštovú adresu školy alebo e-mail: TA.TAK.324EI@QSZSJ.3SAHP@ najneskôr 21.07.2020 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky, resp. odoslania e-mailu).

 

3. Cirkevná základná škola sv. Margity, Nám. slobody 562/1, 020 01 Púchov prijme do pracovného pomeru učiteľa/ku  1. stupňa 
Informácia o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce:   Cirkevná základná škola sv. Margity, Nám. slobody 562/1, 020 01 Púchov

Termín nástupu: 1.9.2020

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.7. 2020

Rozsah úväzku: 100 %

Platové náležitosti: plat bude určený podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, zvýšenie platovej tarify bude v závislosti od dĺžky započítanej praxe
Požiadavky na uchádzača:
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kontaktné informácie: 4FQ.RGS4I@EKGILS41ASRFTA@,tel. číslo 0911 242 336


 

7.7.2020

Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5,  Partizánske prijme do pracovného pomer uučiteľa   odborných strojárskych predmetov

Informácia o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce:   Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, PartizánskeTermín nástupu:1.9.2020Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:15.8.2020Rozsah úväzku:            100 %Platové náležitosti:plat bude určený podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, zvýšenie platovej tarify bude v závislosti od dĺžky započítanej praxe
Požiadavky na uchádzača
VzdelanieVzdelanie podľa zákona č. 138/2019  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonovStupeň vzdelania: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa so zameraním na strojárstvo,  DPŠ výhodou
Kontaktné informácie
Adresa školyStredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, PartizánskeNámestie SNP 5958 01  Partizánskee-mail: TA.KLSDADA@YDSRFTAZFDA@
Kontaktná osobaŽelmíra Borošová, tel. 038/7479119

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - dejepis, slovenský jazyk a literatúraZákladná škola s materskou školou, Brvnište 388
Informácie o pracovnom miesteMiesto výkonu práceZákladná škola s materskou školou, Brvnište 388AprobáciaDejepis, Geografia, Slovenský jazyk a literatúraTermín nástupu1.9.2020Predpokladaný termín ukončenia výberového konania15.7.2020Rozsah úväzku zastupovanie počas rodičovskej dovolenkyPožiadavky na uchádzačaZnalosť práce s PC Office (Word, Excel), internet - pokročilýVzdelanieKvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.Ďalšie požiadavkyĎalšie požiadavky• bezúhonnosť,• zdravotná spôsobilosť,• ovládanie štátneho jazyka.
Zoznam požadovaných dokladov:• žiadosť o prijatie do zamestnania,• štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu,• fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,• písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov.
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 15.07.2020 na adresu: Základná škola s materskou školou, Brvnište 388, 018 12 Brvnište, alebo na e-mailovú adresu: 4FQ.RGS4I@YKAG31L2A4AJ@. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na pracovný pohovor.
Platové podmienky:Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z.. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.Kontaktné informácieAdresa školy alebo zariadeniaZákladná škola s materskou školou, Brvnište 388Brvnište 38801812 4FQ.RGS4I@YKAG31L2A4AJYKšG31L7@0424393282

Učiteľ/ka MŠMaterská škola, Brvnište 
Informácie o pracovnom miesteMiesto výkonu práceBrvnište 417, Elokované pracoviskoTermín nástupu1.9.2020Predpokladaný termín ukončenia výberového konania15.7.2020Rozsah úväzku100%
Požiadavky na uchádzačaVzdelanieKvalifikačné predpoklady pre predprimárne vzdelávanie:  úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.Ďalšie požiadavkyĎalšie požiadavky• bezúhonnosť,• zdravotná spôsobilosť,• ovládanie štátneho jazyka.
Zoznam požadovaných dokladov:• žiadosť o prijatie do zamestnania,• štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu,• fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,• písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov.
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 15.07.2020 na adresu: Základná škola s materskou školou, Brvnište 388, 018 12 Brvnište, alebo na e-mailovú adresu: 4FQ.RGS4I@YKAG31L2A4AJ@. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na pracovný pohovor.
Platové podmienky:Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z.. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.Kontaktné informácieAdresa školy alebo zariadeniaZákladná škola s materskou školou, Brvnište 388 Brvnište 388018 4FQ.RGS4I@YKAG31L2A4AJYKšG31L7vc@0424393282

1.7.2020


Základná škola s materskou školou, Papradno 312 vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto:  mzdová účtovníčka, personalistka
Počet voľných pracovných miest: 1
Predpokladaný termín nástupu do zamestnania: august 2020

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné podmienky prijatia:
úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru,
bezúhonnosť,
zdravotná spôsobilosť,
ovládanie štátneho jazyka,
prax v požadovanom odbore,
počítačové znalosti: Word, Excel, personálne a mzdové programy (Vema).
Zoznam požadovaných dokladov:
žiadosť o prijatie do zamestnania,
štruktúrovaný životopis,
písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov uchádzača na účely výberového konania.

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi zašlite do 17. 07. 2020 na adresu:
Základná škola s materskou školou, Papradno 312, 018 13 Papradno alebo TA.HPY.F3PSLDSDAJ@AJ@

1. polrok 2020

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]