Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2020, sobota
 

Informácie odboru živnostenského podnikania

9.8.2017

OZNAM

Odbor živnostenského podnikania Okresného úradu Trenčín si dovoľuje upozorniť podnikateľskú verejnosť, že podnikateľské subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť na základe zákona o živnostenskom podnikaní sú zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky alebo v Živnostenskom registri Slovenskej republiky, ktoré sú zriadené zo zákona. Jedine výpisy z týchto registrov vydané oprávnenými inštitúciami sú použiteľné na právne účely.

Je preto na individuálnom zvážení každej samostatne zárobkovo činnej osoby, či prijme ponuku na zverejnenie informácií v akýchkoľvek súkromných registroch živností. Tieto ponuky majú komerčný charakter, sú reklamnou či katalogizačnou službou ponúkanou podnikateľským subjektom na báze dobrovoľnosti.

S výkonom živností ako aj s podmienkami ich založenia a správy nijako nesúvisia, sú bez právneho významu.

 

ODBOR ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKANIA

INFORMAČNO - PORADENSKÉ CENTRUM
Telefón 032/7411 420
Fax 032/7411 316

Informačno - poradenské centrum ponúka služby telefonicky, elektronickou poštou alebo osobne v klientskom centre JKM. Klient sa môže kontaktovať telefonicky v úradnej dobe, elektronickou poštou non – stop, osobne počas úradných hodín. Pri zložitých otázkach – vyžadujúcich si posúdenie odbornej spôsobilosti, prípadne praxe doporučujeme využívať elektronickú komunikáciu e-mailom /ozpo.tn@minv.sk/

Odbor živnostenského podnikania vykonáva štátnu správu v zmysle zákona  č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na úseku:
a) živnostenskej registrácie, vedenia živnostenského registra
b) živnostenskej kontroly

Plní úlohy jednotného kontaktného miesta (JKM) pre podnikateľské subjekty.

Oddelenie živnostenskej registrácie

Oddelenie živnostenskej kontroly

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]