Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2020, streda
 

Informácie pre verejnosť

 

Výber správnych poplatkov — oznámenie o zmene bankového spojenia

V nadväznosti na novelu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom
znení,  Metodický pokyn Ministerstva financií SR k zmenám vo vedení evidencie, zúčtovania
a vracania správnych a súdnych poplatkov a k spôsobom platenia správnych a súdnych
poplatkov pre orgány po ich zapojení do centrálneho systému — tzv. služba eKolok
(MF/022598/2014-791), rozhodnutia Riadiaceho výboru projektu eKolok a Metodické
usmernenie pre orgány vyberajúce správne poplatky a orgány vyberajúce súdne poplatky
vydané Slovenskou poštou, a.s. oznamujeme zmenu bankového spojenia pre výber správnych
poplatkov platených pred podaním žiadosti o vykonanie úkonu, resp. pre podania bez
vystaveného predpisu z Modulu správy poplatkov
, ktoré je

platné od 1. januára 2015.

 Zberné podúčty Slovenskej pošty, a. s., založené výlučne pre správne orgány v pôsobnosti
Ministerstva vnútra SR, vedené v Poštovej banke, a. s.:

1.      účet číslo v tvare IBAN: SK36 6500 0000 2700 2054 5796 sa použije pre správne
poplatky za úkony na úseku katastra 

2.      účet číslo v tvare IBAN: SK03 6500 0014 0900 2054 5796 sa použije sa pre
všetky ostatné správne poplatky

Pre platby zo zahraničia sa použije nasledovná platobná inštrukcia:

BIC / SWIFT* - kód banky príjemcu / Beneficiary Bank Code: POBNSKBA

 

 

Bankové účty pre úhradu zvýšených správnych poplatkov od 1. 1. 2015

Nové číslo účtu pre úhradu zvýšených správnych poplatkov v tvare IBAN:

SK03 6500 0014 0900 2054 5796

Pre platby zo zahraničia sa použije kód BIC/SWIFT: POBNSKBA

 

 

EKS - elektronický kontraktačný systém  

Základnou funkciou EKS je prevádzkovanie systému  Elektronického trhoviska. Elektronické trhovisko je ten najefektívnejší nástroj, vďaka ktorému môžete  preraziť a uspieť na trhu štátnych zákazok.

Cieľom e-Trhoviska je zvýšiť transparentnosť a zrozumiteľnosť verejného obstarávania: všetky informácie o zákazke, jej postupe, objednávateľovi a dodávateľovi budú dostupné na webe. Objednávateľ zadefinuje svoju požiadavku formou výberu ponuky a predbežnej akceptácie z katalógu ponúk, alebo vytvorením vlastnej objednávky a následne sa spustí 72-hodinový interval, v ktorom ktorýkoľvek zaregistrovaný dodávateľ môže predložiť svoju ponuku. 

V prvej fáze spustenia e-Trhoviska sa bezplatne registrujte na www.eks.sk, aby ste mohli prostredníctvom systému trhoviska následne ponúkať svoje tovary, služby a stavebné práce, respektíve zadávať objednávky a nakupovať.

Dodávatelia, ktorí budú chcieť obchodovať prostredníctvom e-Trhoviska, sa budú musieť za 66-eurový poplatok registrovať v Zozname podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie. Na stránke EKS sa však môžu zaregistrovať aj pred tým.

 

Podporu  pre registráciu do Elektronického trhoviska poskytuje od 16. 09. 2014 každý utorok od 08:00 hod. do 14:00 hod. Ing. Monika Homoľová - supervízor Klientskeho centra na Okresnom úrade Stropkov, č. dverí 7.

Oznamy odboru krízového riadenia

Informácia  pre verejnosť (DOC, 136 kB)

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti (DOC, 52 kB)

Všeobecné pokyny obyvateľom pre prípad úniku amoniaku (DOC, 431 kB)

Oznamy katastrálneho odboru

Oznámenie o novom čísle bankového účtu pre platenie správnych poplatkov pre kataster platné od 1.1.2015 (DOC, 31 kB)

 

Oznamy odboru starostlivosti o životné prostredie

"Rekonštrukcia kravína - farma Blednica" - informácia pre verejnosť  (PDF, 144 kB)

"UPN Krušinec - informácia o rozsahu hodnotenia"  - informácia pre verejnosť (RTF, 36 kB)