Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2020, piatok
 

Informácie pre zamestnancov

 

Podľa § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s Čl. 3 ods. 3 Nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 25. júna 2015 zverejňujeme spôsob podávania podnetov a kontaktné údaje zodpovednej osoby:

(1) Podnet možno podať písomne alebo elektronickou poštou.

(2) Písomný podnet sa podáva zodpovednej osobe na adresu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia kontroly a inšpekčnej služby, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, pričom na obálke je potrebné uviesť „URČENÉ PRE SKIS MV SR - NEOTVÁRAŤ".

(3) Podanie podnetu elektronickou poštou sa zasiela na adresu zodpovednej osoby podnetyzamestnancov@minv.sk.