Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Klientske centrum

                        OKRESNÝ ÚRAD TURČIANSKE TEPLICE

                                    KLIENTSKE CENTRUM

                            SNP 514/122, Turčianske Teplice 

V súlade s vládnym programom ESO - EFEKTÍVNA, SPOĽAHLIVÁ A OTVORENÁ štátna správa zahájil Okresný úrad Turčianske Teplice poskytovanie služieb pre občanov, klientov v priestoroch klientskeho centra v budove OÚ.

Klientské centrum OU TR

Naším cieľom je zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Sledujeme tým zníženie a optimalizáciu nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí fyzických a právnických osôb na úradoch a priblíženia sa občanovi pri komplexnejšom vybavovaní agendy na jednom mieste.

Úradné hodiny

Pondelok

08.00 – 15.00

Utorok

08.00 – 15.00

Streda

08.00 – 17.00

Štvrtok

08.00 – 15.00

Piatok

08.00 – 14.00

 

 

 

 

 

 

Súpervízor  a  podateľňa  okresného úradu 

Tel.: 0961-465721

-  osvedčovanie listín a podpisov na listinách,

-  všeobecná podateľňa okresného úradu a podateľňa katastrálneho odboru.

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny –  pondelok

Tel.: 043-2442680

-  preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) so sprievodcom

-  parkovacie preukazy pre fyzickú osobu s ŤZP

-  posúdenie zdravotného stavu na účelu štátnych sociálnych dávok

-  posúdenie sociálnych dôsledkov ŤZP pre účely peňažných príspevkov

 

Odbor živnostenského podnikania

Tel: 0961-465724

-  ohlásenie živnosti, podanie  žiadosti o vydanie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení,

-  podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie, na vykonávanie vybraných služieb ( znalci, tlmočníci, prekladatelia ),

-  výpis zo živnostenského registra,

-  potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,

-  ohlásenie o zriadení resp. zrušení prevádzkarne,

-  oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri,

-  oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, o ukončení podnikania,

-  oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,

-  vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,  

-  prijíma oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,

-  prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu,

-  prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia,

-  vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,

-  povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,

-  poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania.

   

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii  ( elektronická podateľňa )   

Tel: 0961-465724

-  príjem podaní na úseku cestnej dopravy podľa zákona č. 725/2004  Z. z.

( uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla, zápis alternatívneho pohonu LPG, schválenie prestavby vozidla,

vykonanie zmeny v osvedčení evidencii, schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla, zápis identifikačného čísla vozidla – VIN,

vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene technického osvedčenia vozidla, pridelenie zvláštneho evidenčného čísla ).

-  príjem podaní na úseku pozemných komunikácií podľa zákona č. 135/1961 Zb.,

( vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavieb z hľadiska ochrany cestnej siete, povolenie zvláštneho užívania ciest – rozkopávky,

kultúrne  a športové podujatia, povolenie na pripojenie ciest  II. a  III. triedy, povolenie výnimiek z ochranného pásma ciest,

určenie osadenia dopravného značenia – dočasné a trvalé, stavebné povolenie, povolenie na odklony a uzávierky ciest II. a III. triedy ).

  

Odbor starostlivosti o životné prostredie 

Tel: 0961-465725

-  podateľňa odboru starostlivosti o životné prostredie,

-  príjem podaní na úsekoch štátnej vodnej správy, odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, ochrany prírody a krajiny,

vrátane podaní posudzovania vplyvov na životné prostredie, environmentálnych záťaží a škôd, priemyselných havárií.

 

Pozemkový a lesný odbor – pondelok a streda

Tel.: 0961-465726

-  podateľňa pozemkového a lesného odboru

-  poradenská a informačná činnosť na úsekoch pozemkovej agendy, lesnej agendy, poľovníckej agendy a ostatnej

agendy vykonávanej na odbore

 

OR PZ Martin, odbor poriadkovej polície – odd. dokladov

Tel.: 0961-463460

-  výdaj dokladov – výdaj hotových dokladov  ( OP, VP, CP, OSV )

-  občianske preukazy (OP) - vystavenie a výmena OP, strata, krádež a poškodenie OP

-  vodičské preukazy (VP) – vystavenie a výmena VP, strata, krádež a poškodenie VP

-  cestovné pasy (CP) - vystavenie a výmena CP, strata, krádež a poškodenie CP

-  vystavenie ZEP (zaručený elektronický podpis)  a iné úkony

 

OR PZ Martin, Okresný dopravný inšpektorát Turčianske Teplice

Tel.: 0961-463561, 0961-463562

-  evidencia vozidiel  ( prihlásenie vozidla, prevod držby vozidla, zápis zmeny )

-  prepis vozidla na iného držiteľa v rámci okresu a mimo okresu

-  výmena tabuliek s evidenčným číslom ( mimo objednania voliteľného čísla )

-  dočasné a trvalé vyradenie vozidla z evidencie

 

Odbor katastra

Tel.: 0961-465722

-  písomné podania a objednávky na poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností

-  poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností ( výpis z listu vlastníctva, informácie o bonitovaných

pôdnoekologických jednotkách, kópie z katastrálnej mapy a mapy určeného operátu, identifikácia parciel,

kópie listín zo zbierky listín katastrálneho operátu, poskytovanie informácií z katastrálneho operátu ),

poskytovanie údajov pre geodetické činnosti ( poskytovanie podkladov k vyhotoveniu geometrických plánov,  

vytyčovacích náčrtov a iných geodetických prác )