Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. júl 2020, streda
 

Klimatizacia

Výzva na predloženie cenovej ponuky

na vykonávanie opráv klimatizácie

 

   

V zmysle zákona NR SR č.25/2006Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s §102- Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami Vás žiadame o predloženie cenovej ponuky na vykonávanie opráv klimatizácie  v termíne do 25.1.2012.

 

Miesto servisu:          Obvodný úrad Prievidza, Medzibriežkova 2, Prievidza

                                   Pracovisko Partizánske, Makarenkova 812/11, Partizánske

 

Typ klimatizačných jednotiek:       DAIKIN- 6ks

                                                                       LG- 2ks

                                                           SIM 24- serverovňa v Prievidzi

                                                

                                               

 

Podmienky:   1. výška hodinovej sadzby servisu  

 

                        2. výška dopravných nákladov

 

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena. Žiadame o predloženie cenovej ponuky v členení : bez DPH, DPH, s DPH.            

                         

Kontaktná osoba: Ing.Katarína Hudecová, mail: katarina.hudecova@pd.vs.sk, č.tel: 5156363