Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. október 2020, sobota
 

Liesek_Oravica

Informácia o konaní podľa ustanovenia § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“):

Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania podľa §16a ods. 1 vodného zákona (PDF, 201 kB)

Projektová dokumentácia (PDF, 15 MB)

Stanovisko VÚVH (PDF, 503 kB)