Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. júl 2020, nedeľa
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / KEP / Nitriansky kraj / Okresný úrad Levice

Mgr. Peter Židuliak

Dátum platnosti od:     3. apríla 2012; 07:15:58 UTC

Dátum platnosti do:     3. apríla 2013; 07:15:58 UTC

Poznámka:                  Z poverenia vedúceho odboru Mgr. Peter Židuliak, pracovník registrácie, môže svojim ZEP-om podpisovať nasledovné výstupné elektronické dokumenty:

  

·         výpis zo živnostenského registra – verejný a neverejný,

·         potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti,

·         potvrdenie o ukončení podnikania,

·         potvrdenie o tom, že v ŽR nie je zápis,

·         potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb nie je na základe živn. zákona obmedzené alebo zakázané,

·         prehľad údajov zapísaných v ŽR,

·         potvrdenie prijatia oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,

·         potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,

·         Rozhodnutie o zastavení konania (k výzve na odstránenie nedostatkov podania podľa § 46 ods. 7 Ž.z.).

·         Rozhodnutie o zastavení konania (k výzve na odstránenie nedostatkov podania podľa § 45, § 45a, § 46 Ž.z.).

·         Rozhodnutie o zastavení konania (k výzve na zaplatenie správneho poplatku).

 

Dôležité odkazy

 

Dôležité oznamy