Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. august 2020, pondelok
 

Metodické materiály

Metodické materiály

- Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v materských školách

     Takmer vo všetkých materských školách sa každoročne nachádzajú deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ide o deti, ktoré zotrvávajú v materských školách aj po zavŕšení 6.roku veku na základe rozhodnutia rodičov alebo deti, u ktorých bola diagnostikovaná školská nezrelosť. Najviac ide o deti s nerovnomerným vývinom, deti zaostávajúce za vývinovou úrovňou iných detí a deti, ktoré v jednej oblasti rozvoja zaostávajú a v inej, naopak vynikajú.
 Celá táto skupina detí si vyžaduje zvýšený individuálny prístup.

     Na výchovno-vzdelávaciu prácu s deťmi s odloženou povinnou škols.dochádzkou sa zameriava predkladaný rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania. Má prevažne odborno-metod.charakter. Ponúka súbor modelových aktivít, hier a cvičení.
Program je spracovaný v rámcovej a otvorenej podobe. Možno ho rozširovať o ďalšie tvorivé nápady.
Aktivity z „programu“ možno využiť aj v práci s deťmi mladšími ako 6 rokov, ktoré dokážu dané úlohy zvládnuť.
Z obsahového a pedagogicko-didaktického hľadiska sa aj na výchovno-vzdelávaciu prácu s deťmi s odloženou povinnou  škols.dochádzkou vzťahuje platný základný pedagog.dokument pre MŠ / Program výchovy a vzdelávania pre deti s odloženou povinnou škols.dochádzkou v MŠ. MŠ SR 1999/. Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania pre deti s odloženou povinnou škols.dochádzkou obsah tohto iba prehlbuje, obohacuje.

Tento program spracoval Štátny pedagogický ústav v Bratislave a schválilo ho Ministerstvo školstva SR dňa 23.marca 2005 pod číslom CD – 2005 – 5750/9051 – 1:091.

 Zoznam dokumentov

- Ustanovenie zástupcu základnej školy s materskou školou pre materskú školu - usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (pdf, 1768 kB)

- Legislatívne možnosti a obmedzenia pri zavádzaní kamerových systémov v školách (pdf, 27 kB)

- Vydávanie osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania (pdf, 4,2 MB)

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]