Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2023, streda
 

Metodické usmernenia

METODICKÉ USMERNENIA


Usmernenia k činnosti stavebných úradov

Metodické usmernenia   

Stanovisko MDVRR SR k zákonu č.100/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o tepelnej energetike (PDF, 63 kB)  /pdf, 63kB/ 28.8.2014

Metodické usmernenie - odpoveď MDVRR SR na otázky Okresného úradu Trenčín k uplatňovaniu zákona o tepelnej energetike v činnosti stavebných úradov. (PDF, 331 kB)  /pdf, 331kB/       25. 2. 2014      

Metodické usmernenie MDVRR SR - Posúdenie objektu "slamený dom" - stanovisko (PDF, 156 kB) 20.1.2014

Stanovisko MDVRR k postaveniu Spoločenstva vlast.bytov a nebyt.priest.v konaniach stav.úradov 12/2012 (PDF, 71 kB)  /pdf, 69 Kb 20.12.2012/

Usmernenie MDVRR k povoľovaniu poľovníckych zariadení 11/2012 (PDF, 71 kB) /pdf, 69 Kb 26.11.2012/

Usmernenie MDVRR k rozkazným konaniam o priestupku 09/2012  (PDF, 44 kB) /pdf, 42 Kb 10.10.2012/

Usmernenie MDVRR k § 120 stavebného zákona 07/2012 (PDF, 248 kB) /pdf, 242 Kb 21.09.2012/

Oznámenie záujmových území obrany štátu-aktualizácia (PDF, 164 kB)/pdf, 2012 159 Kb 11.07.2012/

Usmernenie MDVRR ku konaniam vo veci odpojenia od centr.zdroja vykurov.06/2012 (PDF, 122 kB)  /pdf, 119 Kb 21.06.2012/

Stanovisko MDVRR k dopĺňaniu telekom.zariadení 05/2012 (PDF, 77 kB)  /pdf, 75 Kb 17.05.2012/

Stanovisko MVRR k premiestniteľným reklamným zariadeniam 09/2009 (PDF, 2 MB) /pdf, 1500 Kb 16.05.2012/

Usmernenie pre SU schátralé stavby 02/2012 (PDF, 40 kB) /pdf, 38 Kb 05.03.2012/

Upozornenie MDVRR na zmenu zákona o správ.poplatkoch 01/2012 (PDF, 418 kB)  /pdf, 408 Kb 03.02.2012/

Stanovisko MDVRR verejný záujem § 66 ods.1 zák.351/2011 o el.komun.12/2011 (PDF, 507 kB)  /pdf, 494 Kb 05.01.2012/

Usmernenie MDVRR pôsob.stav.úradov § 66 ods 9 zák.351/2011 12/2011 (PDF, 535 kB)  /pdf, 522 Kb 05.01.2012/

Usmernenie MVRR geotermálne vrty na vykurovanie 10/2006   (PDF, 37 kB) /pdf, 36 Kb 14.12.2011/

Metodické usmernenie MVRR k energet.hosp.budov 03/2008   (PDF, 49 kB) /pdf, 47 Kb 24.11.2011/

Usmernenie MDVRR k fotovolt.elektr. a zar.-akt.10/2011 (PDF, 48 kB) /pdf, 46 Kb 16.11.2011/

Usmernenie MDVRR k povoľovaniu terén.úprav v krajine 09/2011 (PDF, 177 kB) /pdf, 172 Kb 21.09.2011/

Usmernenie MDVRR k novele Trestného zákona 09/2011 (PDF, 161 kB)  /pdf, 157 Kb 21.09.2011/

Usmernenie MDVRR SR k fotovolt.el. a zar. 08 2011 (PDF, 75 kB) /pdf 73 Kb 10.08.2011/

Usmernenie MDVRR k nabíj.staniciam pre elektromobily 08_2011 (PDF, 363 kB)  /pdf, 354 Kb 08.08.2011/
 
Stanovisko MDVRR SR ku skúšobnej prevádzke pre SPP 06/2011 (PDF, 56 kB)  /pdf 54 Kb 22.07.2011/

Usmernenie MDVRR SR a MŽP SR netopiere 06/2011 (PDF, 88 kB)  /pdf, 85 Kb 22.07.2011/

Vysvetlenie MVRR SR krátkodobé prenos.zariad. 07/2006 (PDF, 27 kB)  /pdf, 26 Kb 01.07.2011/

Výklad § 58 ods. 1 stavebného zákona pre MO SR 02/2011 (PDF, 51 kB) /pdf, 50 Kb 01.07.2011/

Usmernenie TI k aplikácii zákona 124/2006 o BOZP 09/2006 (PDF, 79 kB) /pdf, 76 Kb 01.07.2011/

Usmernenie MVRR SR novela zákona o obec. zriadení 04/2010 (PDF, 60 kB)  /pdf, 58 Kb 01.07.2011/

Usmernenie MVRR SR zatepľovanie budov 02/2004 (PDF, 51 kB) /pdf, 49 Kb 01.07.2011/

Usmernenie MVRR SR vodné stavby 01/2010 (PDF, 1 MB)  /pdf, 1108 Kb 01.07.2011/

Usmernenie MVRR SR sprístup.projektov 12/2009 (PDF, 789 kB) /pdf, 770 Kb 01.07.2011/

Usmernenie MVRR SR k zmene lehoty dokončenia stavby 2009 (PDF, 41 kB)  /pdf, 40 Kb 01.07.2011/

Usmernenie MVRR SR k používaniu STN 01/2010 (PDF, 34 kB)  /pdf, 32 Kb 01.07.2011/

Usmernenie MVRR SR k fotovoltaickej elektrárni 04/2010 (PDF, 72 kB)  /pdf, 69 Kb 01.07.2011/

Usmernenie MVRR SR činnosť stav.úradov o priestupkoch 12/2009 (PDF, 25 kB)  /pdf, 24 Kb 01.07.2011/

Usmernenie MV SR k zmluve o výpožičke 09/2010 (PDF, 48 kB)  /pdf, 47 Kb 01.07.2011/

Usmernenie MV SR k § 139 ods.1 stavebného zákona 09/2010 (PDF, 48 kB) /pdf, 47 Kb 01.07.2011/

Usmernenie MDVRR SR k mobilným domom 02/2011 (PDF, 52 kB)  /pdf, 50 Kb 01.07.2011/

Usmernenie MDVRR k platnosti oznámení k ohláseniu drobných stavieb 02/2011   (PDF, 42 kB) /pdf, 41 Kb 01.07.2011/

Usmernenie MDVRR SR k postupu stavebných úradov pri odstraňovaní nepovolených elektronických
komunikačných sietí 02/2011 (PDF, 41 kB)
 /pdf, 40 Kb 01.07.2011/

Usmernenie MDVRR SR k pamiatkovým nálezom 03/2011 (PDF, 56 kB)  /pdf, 55 Kb 01.07.2011/

Usmernenie k aplikácii zákona o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch 05/2005 (PDF, 1 MB)  /pdf, 1245 Kb 29.06.2011/

Usmernenie MVRR SR ku geotermálnym vrtom na vykurovanie 10/2006   (PDF, 37 kB) /pdf, 36 Kb 29.06.2011/

Stanovisko MVRR SR fotovoltaické elektrárne na streche 04/2010  (PDF, 43 kB) /pdf, 41 Kb 29.06.2011/

Stanovisko MVRR SR o súčastiach elektronickej komunikačnej siete 11/2009 (PDF, 735 kB)  /pdf, 717 Kb 29.06.2011/

Stanovisko MVRR SR pre MP SR pojem stavba 10/2007 (PDF, 22 kB)  /pdf, 21 Kb 29.06.2011/

Stanovisko MVRR SR k povoľovaniu ihrísk 08/2007 (PDF, 53 kB)  /pdf, 52 Kb 29.06.2011/

Stanovisko MVRR SR pojem inžinierska činnosť 08/2007 (PDF, 38 kB)  /pdf, 37 Kb 29.06.2011/

Stanovisko MV SR k sprístupneniu informácií o projektovej dokumentácii 08/2010 (PDF, 333 kB)  /pdf, 324 Kb 29.06.2011/
 
Stanovisko MK SR o účasti orgánov pamiatkového fondu pri kolaudácii 11/2007 (PDF, 138 kB)  /pdf, 134 Kb 29.06.2011/

Stanovisko MDVRR SR k doručovaniu písomností podľa upozornenia prokurátora 01/2011 (PDF, 133 kB)  /pdf, 130 Kb 29.06.2011/
 
Stanovisko MDVRR ku konaniu o záhr.chatkách po lehote trvania stavby 02/2011 (PDF, 50 kB)  /pdf, 48 Kb 29.06.2011/

Stanovisko MVRR SR k aplikácii § 6 vyhl.č. 532/2002 Z.z.  (PDF, 83 kB)  /pdf, 81 Kb 29.06.2011/

Usmernenie k vydávaniu záväzných stanovísk stavebného úradu v konaniach Slovenskej inšpakcie životného
prostredia 06/2010 (PDF, 115 kB)
 /pdf, 112 Kb 29.06.2011/

Oznámenie SAV k písaniu názvov miest a obcí 01/2011  (PDF, 143 kB) /pdf, 139 Kb 29.06.2011/

Oznámenie MH SR k obnoviteľným zdrojom energie 05/2011 (PDF, 740 kB) /pdf, 722 Kb 29.06.2011/

Oznámenie MŽP SR k odpájaniu od centrálnych zdrojov vykurovania 03/2001 (PDF, 92 kB) /pdf, 89 Kb 29.06.2011/

Oznámenie MVRR SR k uplatňovaniu § 119 ods. 3 stavebného zákona 02/2004 (PDF, 64 kB)  /pdf, 62 Kb 29.06.2011/

Upozornenie MV SR na ochranu netopierov pri zatepľovaní a opravách bytových domov 10/2010 (PDF, 99 kB)  /pdf, 96 Kb 29.06.2011/

Metodické usmernenie MDPT a MVRR k povoľovaniu reklamných zariadení 09/2007 (PDF, 128 kB)  /pdf, 125 Kb 29.06.2011/

Metodické usmernenie k iným právam k pozemkom pre stavby elektronických komunikácií 04/2004 (PDF, 44 kB)  /pdf, 42 Kb 29.06.2011/

Oznámenie čísla účtu MDVRR SR na úhradu trov konania o priestupkoch 04/2011 (PDF, 458 kB)  /pdf, 446 Kb 29.06.2011/

Stanovisko MVRR SR k iným právam k pozemkom pre stavby verejných vodovodov a kanalizácií 12/2009 (PDF, 91 kB)  /pdf, 88 Kb 29.06.2011/

Upozornenie na evidenciu priestupkov od roku 2011 (PDF, 340 kB)  /pdf, 331 Kb 29.06.2011/

Informácia MDVRR SR k nálezu Ústavného súdu k zákonu o urýchlení výstavby diaľnic 03/2011 (PDF, 95 kB)  /pdf, 92 Kb 29.06.2011/

Oznámenie MVRR SR k povoľovaniu stavieb s nájomnou zmluvou na pozemok 06/2009 (PDF, 67 kB) /pdf, 65 Kb 29.06.2011/

Aplikácia zákona č. 533/2003 o autorizovaných arch. a stavebných inžinieroch 01/2004 (PDF, 56 kB)  /pdf, 55 Kb 27.06.2011/