Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2022, sobota
 

Metodika

Informácie o výzvach na podávanie žiadostí – projektov

Dôležité dokumenty

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo zoznam podporených škôl o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu zlepšenia vybavenia materských škôl detskými knihami a didaktickými pomôckami v rámci rozvojového projektu „Múdre hranie 2“ 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa rozhodlo z ušetrených finančných prostriedkov podporiť časť materských škôl, ktoré neboli úspešné v projekte „Múdre hranie“ vo februári 2021.  

Nákup didaktických pomôcok, kníh a hračiek je potrebné realizovať v termíne do 31. 03. 2022. Vzhľadom k tomu, že od podávania projektu uplynulo už niekoľko mesiacov a materská škola si mohla medzitým zaobstarať niektoré plánované pomôcky, knihy či hračky, môže si v rámci kategórie zmeniť nákup oproti plánovanému. Odporúča držať sa zverejnených zoznamov a oboznámiť sa z neoprávnenými výdavkami uvedenými vo výzve. V prípade otázok sa môžete obrátiť mailom na TA.HPY3G4@YG3SLUYLPH4@.

Materská škola vyhodnotí realizáciu projektu prostredníctvom online formulára zverejneného na stránke ministerstva najneskôr do 30. 04. 2022. O nevyužitých finančných prostriedkoch - ich poukázaní bude ministerstvo informovať na svojej stránke v roku 2022.

Bližšie tu: https://www.minedu.sk/mudre-hranie-2-rozvojovy-projekt-pre-materske-skoly-vyhodnotenie/

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo zoznam podporených mimovládnych organizácii o poskytnutie finančných prostriedkov  mechanizmu vo forme dotácie na nábor, zaškolenie a podporu doučujúcich pre základné a stredné školy.

Projekt je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR (ďalej len „POO“), z čoho vyplýva, že úspešný žiadateľ je povinný v prípade vzniku komunikačných materiálov (napríklad plagáty, tlačené materiály, webové stránky, príspevky na sociálnych sieťach) k aktivitám financovaným z tejto výzvy zabezpečiť zviditeľnenie POO ako zdroja financovania nasledovne:

 • použitím loga Plánu obnovy a zároveň loga Next Generation EU (Príloha 4 výzvy),
 • uvedením informácie, že daná aktivita je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Prípadné otázky zasielajte na e-mailovú adresu TA.HPYDKSKA@YG3S1FQHFP@.

Bližšie tu: https://www.minedu.sk/vyzva-pre-doucujucich-prostrednictvom-nestatneho-sektoru-vyhodnotenie/

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo zoznam podporených škôl o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt „Snoezelen miestnosť“. Realizácia projektu je od 10.11.2021 do 31.12.2022. Škola vyhodnotí projekt do 31.1.2022. Nepoužité finančné prostriedky zašle prijímateľ okresnému úradu v sídle kraja.

Bližšie tu: https://www.minedu.sk/data/att/21197.pdf

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných na rozvojový projekt zameraný na zriadenie „Snoezelen miestnosť“. Cieľom výzvy je podpora škôl pri zriadení Snoezelen miestnosti s cieľom podporiť terapeutické a edukačné aktivity pri vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením. Oprávnenými žiadateľmi sú zriaďovatelia špeciálnych základných škôl, spojených škôl, ktoré majú organizačnú zložku špeciálna základná škola zaradených do siete škôl a školských zariadení SR. Žiadosť predkladá žiadateľ cez online formulár, zverejneného na stránke ministerstva do 3.11.2021 do 23:59 hod.Realizácia projektu je od 10.11.2021 do 31.12.2022. Škola vyhodnotí projekt do 31.1.2022. Nepoužité finančné prostriedky zašle prijímateľ okresnému úradu v sídle kraja.

Žiadatelia, pozorne si prečítajte výzvu.

Bližšie tu: https://www.minedu.sk/vyzva-snoezelen-miestnost/

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo zoznam podporených škôl o financovanie na program doučovania „Spolu úspešnejší 2021“ na obdobie 15. októbra 2021 – 31. decembra 2021. Tieto projekty sú realizované z Plánu obnovy a odolnosti SR a žiadateľ je povinný v prípade komunikačných materiálov zabezpečiť zviditeľnenie Plánu obnovy a odolnosti SR ako zdroja financovania nasledovne:použitím loga Plánu obnovy a zároveň loga Next Generation EU (súčasť príloh výzvy), uvedením informácie, že daná aktivita je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Logá, ako aj pokyny k ich využívaniu, nájdete nižšie. Bližšie informácie o projekte nájdete aj v dokumente „Manuál k výzve Spolu úspešnejší 2021“.

V prípade potreby sa môžete obrátiť aj prostredníctvom projektovej mailovej adresy TA.HPY3G4@GAZY3AYDAH.HRFDA@.

Bližšie tu: https://www.minedu.sk/vyzva-spolu-uspesnejsi-2021-vyhodnotenie/

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo zoznam podporených škôl o financovanie na program doučovania „Spolu múdrejší 2“ na mesiac október až december 2021. Tieto projekty sú realizované z Plánu obnovy a odolnosti SR a žiadateľ je povinný v prípade komunikačných materiálov zabezpečiť zviditeľnenie Plánu obnovy a odolnosti SR ako zdroja financovania nasledovne: použitím loga Plánu obnovy a zároveň loga Next Generation EU (súčasť príloh výzvy), uvedením informácie, že daná aktivita je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Logá, ako aj pokyny k ich využívaniu, nájdete nižšie. Bližšie informácie o projekte nájdete aj v dokumente „Manuál k výzve Spolu múdrejší 2“.

V prípade potreby sa môžete obrátiť aj prostredníctvom projektovej mailovej adresy TA.HPY3G4@GAZYLPH4HRFDA@.

Bližšie tu: https://www.minedu.sk/vyzva-spolu-mudrejsi-2-vyhodnotenie/

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov vo forme dotácie na nábor, zaškolenie a podporu doučujúcich pre základné a stredné školy. Cieľom výzvy je zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní na základných a stredných školách výberom mimovládnych organizácii pre spoluprácu na programe doučovania. Výzva je realizovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR. Oprávnenými žiadateľmi sú neziskové organizácie, občianske združenia a nadácie. Žiadosť predkladá žiadateľ cez online formulár, zverejneného na https://covid2021.iedu.sk/dotaciemvo.Realizácia projektu je od 15.11.2021 do 31.12.2022. Žiadateľ vyhodnotí projekt do 30 dní od ukončenia projektu podľa pokynov vyhlasovateľa. Nepoužité finančné prostriedky zašle prijímateľ do 30 dní od ukončenia spolupráce na projekte na účet uvedený v zmluve.

Žiadatelia, pozorne si prečítajte výzvu a jej prílohy.

Bližšie tu: https://www.minedu.sk/vyzva-pre-doucujucich-prostrednictvom-nestatneho-sektoru/

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na projekt „Spolu úspešnejší 2021“. Cieľom výzvy je podporiť stredné školy v doučovaní žiakov v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu. Výzva je realizovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR. Oprávnenými žiadateľmi sú stredné školy, špeciálne stredné školy, odborné učilištia, praktické školy, spojené školy s organizačnou zložkou SŠ, OU, PŠ. Žiadosť predkladá žiadateľ cez online formulár najneskôr do 11.10.2021 do 23:59 hod. spolu s povinnými prílohami (Čestné vyhlásenie žiadateľa). Finančné prostriedky sú určené výhradne na odmeny doučujúcim, vrátane odvodov a koordinátorom programu. Realizácia projektu je od 15.10.2021 do 31.12.2021.

Žiadateľ vyhodnotí projekt do 31.1.2022 podľa pokynov vyhlasovateľa. Nepoužité finančné prostriedky zašle žiadateľ OÚ v sídle kraja do 8.12.2021.

Žiadatelia, pozorne si prečítajte výzvu a jej prílohy.

Bližšie tu: https://www.minedu.sk/vyhlasenie-vyzvy-spolu-uspesnejsi-2021/

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na projekt „Spolu múdrejší 2“. Cieľom výzvy je podporiť ZŠ v doučovaní žiakov v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu. Tento ročník projektu má ZMENY – zníženie minimálneho počtu hodín na 4 vyučovacie hodiny ( 10 žiakohodín a 2 hodiny na prípravu/týždeň), navýšenie odmeny pre koordinátora projektu vyplácanej za každý mesiac doučovania. Oprávnenými žiadateľmi sú základné školy, špeciálne základné školy, spojené školy s organizačnou zložkou ZŠ. Žiadosť predkladá žiadateľ cez online formulár najneskôr do 27.09.2021 do 23:59 hod. spolu s povinnými prílohami (Čestné vyhlásenie žiadateľa). Výška príspevku je podľa počtu žiakohodín a koordinátor podľa počtu doučujúcich. Realizácia projektu je od 1.10.2021 do 31.12.2021. Žiadateľ vyhodnotí projekt do 31.1.2022 podľa pokynov vyhlasovateľa. Nepoužité finančné prostriedky zašle žiadateľ OÚ v sídle kraja do 31.1.2022.

Žiadatelia, pozorne si prečítajte výzvu a jej prílohy.

Bližšie tu: https://www.minedu.sk/vyzva-spolu-mudrejsi-2/

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na projekt „Podpora výučby materinského jazyka národnostnej menšiny 2021“. Cieľom výzvy je podpora vzdelávania detí patriacich k národnostným menšinám v ich materinskom jazyku. Oprávnenými žiadateľmi sú zriaďovatelia základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny alebo vyučovacím jazykom slovenským. Žiadosť predkladá žiadateľ cez online formulár najneskôr do 10.09.2021 spolu s povinnými prílohami.  .  Maximálna výška príspevkuje 2 000 €. Záverečnú správu zašle žiadateľ do 22.12.2021. Nepoužité finančné prostriedky zašle žiadateľ OÚ v sídle kraja.

Žiadatelia, pozorne si prečítajte výzvu a jej prílohy.

Bližšie tu: https://www.minedu.sk/vyhlasenie-vyzvy-podpora-vyucby-materinskeho-jazyka-narodnostnej-mensiny-2021/

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na projekt „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2021“. Cieľom výzvy je podpora formovať vzťah k histórii, kultúre, tradíciám, historickým faktom vlastného regiónu zamerané na spolužitie národnostných menšín. Oprávnenými žiadateľmi sú zriaďovatelia základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny. Žiadosť predkladá žiadateľ cez online formulár najneskôr do 10.09.2021 do 23:59 hod. spolu s povinnými prílohami.  Maximálna výška príspevku je 2 000 €. Záverečnú správu zašle žiadateľ do 22.12.2021. Nepoužité finančné prostriedky zašle žiadateľ OÚ v sídle kraja.

Žiadatelia, pozorne si prečítajte výzvu a jej prílohy.

Bližšie tu: https://www.minedu.sk/vyhlasenie-vyzvy-podpora-regionalnej-a-multikulturnej-vychovy-ziakov-patriacich-k-narodnostnym-mensinam-2021/ 

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na projekt „Zdravie a bezpečnosť v školách 2021“. Cieľom výzvy je podpora zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia v školách, prioritne ochrana fyzického a duševného zdravia. Oprávnenými žiadateľmi sú zriaďovatelia základných a stredných škôl. Žiadosť predkladá žiadateľ cez online formulár najneskôr do 10.09.2021 do 23:59 hod. spolu s povinnými prílohami.  Výška príspevku pre projekt s celoslovenskou pôsobnosťou je 5 000 €, pre projekt s regionálnou pôsobnosťou (zapojenie minimálne 7 škôl) je 3 000 €. Záverečnú správu zašle žiadateľ do 22.12.2021, nepoužité finančné prostriedky zašle OÚ v sídle kraja.

Žiadatelia, pozorne si prečítajte výzvu a jej prílohy.

Bližšie tu: https://www.minedu.sk/vyhlasenie-vyzvy-zdravie-a-bezpecnost-v-skolach-2021/

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na projekt „Podpora DPŠ a RŠ“. Cieľom výzvy je podpora získavania kvalifikácie pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení v programoch doplňujúceho pedagogického štúdia (DPŠ) alebo rozširujúceho štúdia (RŠ). Oprávnenými žiadateľmi sú základné, stredné a špeciálne školy. Škola môže žiadať o podporu viacerých pedagogických alebo odborných zamestnancov v skutočnej výške uhradeného poplatku, max. 400 €. Žiadosť predkladá škola cez online formulár najneskôr do 31.10.2021do 23:59 hod. spolu s povinnými prílohami.  Výzva sa bude vyhodnocovať priebežne. Záverečnú správu zašle žiadateľ do 30.11.2021 spôsobom, ktorý bude zverejnený na stránke ministerstva. Nepoužité finančné prostriedky zašle škola do 30.11.2021 zriaďovateľovi a ten OÚ v sídle kraja (pokyny zúčtovania ministerstvo zverejní).

Žiadatelia, pozorne si prečítajte výzvu a jej prílohy.

Bližšie tu: https://www.minedu.sk/vyzva-podpora-dps-a-rs/

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvu na prihlásenie do Národných projektov edIT 1, edIT 2 a ich podaktivity  Školský digitálny koordinátor. Cieľom výzvy je zmiernenie dopadu pandémie na vzdelávací proces v stredných školách a na druhom stupni základných škôl aj špeciálnych. Trvanie projektu je od 1.9.2021 do 31.8.2022. Oprávnenými výdavkami sú mzdy, odvody a iné personálne náklady na čiastočný, alebo plný úväzok podľa počtu žiakov školy v celkovej sume 27 000 € (2250 €x12) plný úväzok. Žiadosť predkladá riaditeľ školy cez online formulár do 30.9.2021 do 23:59 hod. Finančné prostriedky budú poskytnuté úspešným žiadateľom formou „Príspevku na špecifiká - §4af Zák. NR SR č. 597/2003 o financovaní v školstve.

Žiadatelia, pozorne si prečítajte výzvu a jej prílohy.

Bližšie tu: https://www.minedu.sk/skolsky-digitalny-koordinator/

 • Dňa 13.7.2021 bola vyhlásená 68. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Oprávnenými sú aj budovy škôl. Kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68. Operačný program Kvalita životného prostredia. Oprávneným miestom realizácia je aj Trnavský kraj. 

Bližšie tu: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=43dbff3b-6792-4e05-ab10-3c60029ff654

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo zoznam podporených škôl o financovanie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu pre rok 2021. Finančné prostriedky je potrebné vyčerpať najneskôr do 15. 12. 2021, v odôvodnených prípadoch do 17.3.2022. Prezentácia projektov na vyhodnocovacom seminári je do 31.1.2022. Účelné a primerané využitie finančných prostriedkov predkladá realizátor v rámci záverečnej správy stručným popisom príslušnému OÚSK. Súčasťou záverečnej správy je aj analýza ekonomického zabezpečenia podľa ekonomickej klasifikácie.

Bližšie tu: https://www.minedu.sk/vyhodnotenie-vyzvy-financna-gramotnost/

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo zoznam podporených škôl o financovanie rozvojových projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania pre rok 2021. Finančné prostriedky je potrebné vyčerpať najneskôr do 17. 12. 2021, v odôvodnených prípadoch do 17.3.2022. Prezentácia projektov na vyhodnocovacom seminári je do 31.1.2022. Účelné a primerané využitie finančných prostriedkov predkladá realizátor v rámci záverečnej správy stručným popisom. Súčasťou záverečnej správy je aj analýza ekonomického zabezpečenia podľa ekonomickej klasifikácie.

Bližšie tu: https://www.minedu.sk/vyhodnotenie-vyzvy-enviroprojekt-2021/

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo zoznam podporených škôl o financovanie rozvojových projektov Podpora centier odborného vzdelávania a prípravy na ceste k excelentnosti na  rok 2021. Finančné prostriedky je potrebné vyčerpať najneskôr do 15.12.2021, nevyčerpané prostriedky vrátiť do 17. 12. 2021 OÚ v SK. Prezentácia projektov na vyhodnocovacom seminári je do 31.1.2022. Účelné a primerané využitie finančných prostriedkov predkladá realizátor v rámci záverečnej správy stručným popisom príslušnému OÚSK. Súčasťou záverečnej správy je aj analýza ekonomického zabezpečenia podľa ekonomickej klasifikácie.

Bližšie tu: https://www.minedu.sk/vyhodnotenie-vyzvy-podpora-centier-ovp-na-ceste-k-excelentnosti/

 • Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako RO pre IROP vyhlásilo  výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67. Termín prvého kola je 31.8.2021, termín druhého kola je 1.11.2021.

Bližšie tu: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-na-zvysenie-kapacit-infrastruktury-materskych-skol-kod-vyzvy-irop-po2-sc221-2021-67/