Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. apríl 2021, nedeľa
 

Metodika

Informácie o výzvach na podávanie žiadostí – projektov

Dôležité dokumenty

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo formulár záverečnej správy rozvojového projektu „Čítame radi“, ktorý bol realizovaný v decembri 2020. Školy zapojené do decembrovej výzvy formulár vypĺňajú len elektronicky na stránke ministerstva do 30. apríla 2021, 23:59 hod. Nákup kníh bol potrebný zrealizovať do 15. marca 2021. Nevyužité finančné prostriedky zašle škola do 30.4.2021 zriaďovateľovi a ten ich vráti okresnému úradu v sídle kraja. Doklady na nákup kníh budú uložené v škole na prípadnú kontrolu.

Bližšie tu: https://www.minedu.sk/podpora-citatelskej-gramotnosti-rozvojovy-projekt-citame-radi-/ . Tu sú zverejnené aj informácie na RP „Čítame radi 2“ realizovaný v roku 2021.

Úspešným žiadateľom bola informácia zaslaná e-mailom. Formulár záverečnej správy je aj na stránke https://covid2021.iedu.sk/.

V prípade, že má škola technické problémy pri zasielaní záverečnej správy, môže napísať  alebo zavolať na call centrum ministerstva. Callcentrum je k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 16.00 hod. na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 alebo e-mailovej adrese TA.HPYG@TAYPDRYU@.

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Spolu múdrejší“. Cieľomprojektu je finančne podporiť školy, ktoré prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania žiakov budú vytvárať podmienky na zlepšenie ich vedomostí v poobedňajších hodinách. Oprávnenými žiadateľmi sú základné školy, špeciálne ZŠ, spojené školy, ktoré majú organizačnú zložku ZŠ zaradené do siete škôl.  Žiadosť zriaďovateľ  predkladá len elektronicky cez formulár, ktorý je na stránke minedu.sk, do 26.03.2021, 23:59 hod. podľa pokynov vo výzve. Maximálna výška príspevku je 200€/jeden doučujúci mesačne (pri 12 žiakohodín/týždenne – t.j. 6 vyučovacích hodín – viď manuál) a jednorazový príspevok na koordináciu projektu 150€ do 5 doučujúcich, 200 € na 6 a viac doučujúcich. Povinné spolufinancovanie nie je. Vyhodnotenie bude zverejnené 30.3.2021. Žiadatelia, pozorne si prečítajte výzvu a jej prílohy.

Bližšie tu: https://www.minedu.sk/vyzva-na-rp-spolu-mudrejsi/

 • Na stránke ministerstva školstva sú zverejnené výsledky hodnotenia rozvojového projektu pre materské školy „Múdre hranie“. Nákup didaktických pomôcok, kníh a hračiek je potrebné realizovať v termíne od 01.03.2021 do 31.05.2021. Realizáciu projektu materská školavyhodnotí prostredníctvom online formulára najneskôr do 30.06.2021.

Bližšie tu: https://www.minedu.sk/data/files/10230_zoznam-podporenych-ms_mudre-hranie_23221.pdf

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách. Oprávnené náklady: nákup moderných zariadení (konvektomat, umývačka riadu, chladnička, varný kotol a pod.) Žiadosť zriaďovateľ  predkladá len elektronicky cez formulár, ktorý je na stránke minedu.sk, do 28.02.2021, 23:59 hod. podľa pokynov vo výzve (okrem tých, ktorí boli podporení v roku 2020). Maximálna výška príspevku je 5000 € a to bežné aj kapitálové výdavky. Povinné spolufinancovanie nie je.

Bližšie informácie: https://www.minedu.sk/vyzva-na-rp-zlepsenie-vybavenia-skolskej-jedalne-v-zs-a-ss/

 • Na stránke ministerstva školstva sú zverejnené výsledky hodnotenia rozvojového projektu „Čítame radi 2. kolo“

Bližšie tu: https://www.minedu.sk/podpora-citatelskej-gramotnosti-rozvojovy-projekt-citame-radi-2-vyhodnotenie/

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR umožňuje organizovať jarné školy v čase jarných prázdnin jednotlivých krajov.

Ministerstvo školstva tým vytvára možnosť (nie povinnosť) organizovať jarné školy s cieľom  prispieť k vyrovnaniu rozdielov medzi žiakmi, podporiť učenie sa najmä u tých žiakov, ktorí nemali prístup k plnohodnotnému dištančnému vzdelávaniu.

Jarnú školu je možné organizovať na tých základných a stredných školách a v tých ročníkoch, ktoré majú rozhodnutím ministra školstva umožnenú prezenčnú výučbu. Zároveň škola nesmie mať zakázanú prezenčnú výučbu RÚVZ. Zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľom školy môže umožniť konanie jarnej školy. Podmienky na testovanie zamestnancov, zákonných zástupcov prípadne žiakov sú rovnaké ako pri prezenčnom vyučovaní.

Bližšie informácie: https://www.minedu.sk/jarne-skoly-2021/

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Metodicko-pedagogické centrum vypisujú výzvu pre učiteľov ruského jazyka, učiteľov predmetov vyučovaných v ruskom jazyku na základných, stredných a jazykových školách a učiteľov pre kontinuálne vzdelávanie v ruskom jazyku na dvojtýždňovú jazykovú stáž v Ruskej federácii na školský rok 2021/2022.
  Cieľom stáže je poskytnúť účastníkom možnosť praktického zdokonalenia sa v používaní živého ruského jazyka v rámci jeho kulturologického aspektu, umožniť im získať prehľad o moderných metodikách a didaktických pomôckach výučby ruštiny na primárnom, nižšom sekundárnom a vyššom sekundárnom stupni vzdelávania a zároveň aj poskytnúť osobnú a jedinečnú skúsenosť s vyučovaním ruštiny ako cudzieho jazyka vo vybranej vzdelávacej inštitúcii v Ruskej federácií.

  Vyplnené prihlášky a požadovanú dokumentáciu prosím zasielajte na adresu PhDr. Simona Cimbalová, MA, odbor bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce SMSEZ, MŠVVaŠ SR, Stromová č. 1, 813 30 Bratislava a to najneskôr do 28. februára 2021 (pri registrácii platí dátum uvedený na poštovej pečiatke).

 

Bližšie tu: https://www.minedu.sk/vyzva-na-dvojtyzdnovu-jazykovu-staz-v-ruskej-federacii-v-skolskom-roku-20212022/

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov pre materské školy„Múdre hranie“. Výzva je určená všetkým verejným, cirkevným a súkromným materským školám (aj špeciálnym), vrátane organizačnej zložky materská škola na základnej škole s materskou školou alebo spojenej škole. Materské školy podávajú žiadosti  len elektronicky cez formulár, ktorý je na stránke minedu.sk, do 1.2.2021, 23:59 hod. podľa pokynov vo výzve. Maximálna výška príspevku je 500 € pre MŠ, ktoré majú menej ako 50 detí a 1 000 € pre MŠ, ktoré majú 50 a viac detí. Povinné spolufinancovanie nie je. 

Bližšie informácie: https://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-rp-pre-materske-skoly-mudre-hranie/

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že navýšilo finančné prostriedky na rozvojový projekt Čítame radi. Žiadatelia, ktorých projekty neboli doteraz podporené, budú výberovou komisiou opätovne posúdené -  žiadosti z decembra 2020 - v rámci projektu „Čítame radi 2“. Finančné prostriedky pre podporené projekty (maximálne 800 €) bude potrebné vyčerpať do termínu, ktorý bude daný pri zverejnení podporených škôl. Stále platí, že kníhkupci a vydavatelia budú poskytovať na knihy zo zoznamu odporúčaných (je zverejnený na stránke minedu.sk) najmenej 20% zľavu.

Bližšie informácie: https://www.minedu.sk/podpora-citatelskej-gramotnosti-rozvojove-projekty-citame-radi/

 • Na stránke ministerstva školstva sú zverejnené výsledky hodnotenia rozvojového projektu „Čítame radi“.

Bližšie tu: https://www.minedu.sk/podpora-citatelskej-gramotnosti-rozvojovy-projekt-citame-radi-vyhodnotenie/

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Podpora čitateľskej gramotnosti - Čítame radi“.

Výzva je určená všetkým verejným, cirkevným a súkromným ZŠ na nákup kníh. Žiadosť v súlade s výzvou školy podávajú len elektronicky do 14. decembra 2020 do 23:59 hod. Po odoslaní formulára vytlačenú žiadosť v PDF zašlú okresnému úradu v sídle kraja cez e-schránku v stanovenom termíne. Maximálna výška pre jednu školu je 800 €. Povinné spolufinancovanie nie je.  Dávame do pozornosti Najčastejšie kladené otázky a jednotlivé prílohy výzvy pri spracovaní žiadosti. 

Bližšie informácie: https://www.minedu.sk/podpora-citatelskej-gramotnosti-rozvojovy-projekt-citame-radi/

 • Na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sú zverejnené výsledky hodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácie na zlepšenie vybavenia školských jedální v základných a stredných školách 2020. Z 1337 žiadostí bolo podporených 160 žiadateľov v celkovej sume 749 857,80 €.

Bližšie informácie tu: https://www.minedu.sk/dotacie-msvvas-sr-na-zlepsenie-vybavenia-skolskej-jedalne-v-zakladnych-a-strednych-skolach-vyhodnotenie/

 • Ministerstvo školstva zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o financovanie (bežné výdavky) dotácie na zlepšenie kvality pohybových aktivít detí na základných školách počas pandémie COVID 19. Žiadateľmi sú právnické osoby. Žiadosť žiadatelia predkladajú spolu s prílohami na adresu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcia predprimárneho a základného vzdelávania, Stromová 1, 813 30 Bratislava do 4. decembra 2020 (rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke). Maximálna výška príspevku je 30 000 €, minimálna výška príspevku je 10 000 €.

Bližšie informácie: https://www.minedu.sk/25733-sk/dotacie-msvvas-sr-na-zlepsenie-kvality-pohybovych-aktivit-deti-na-zakladnych-skolach-pocas-pandemie-covid-19/

 • Na stránke Slovenskej pedagogickej knižnice sú zverejnené Výsledky 16. ročníka celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc 26. októbra 2020.

Bližšie informácie tu: http://www.spgk.sk/swift_data/source/2020/Vyhodnotenie_16_rocnik_Najzaujimavejsie%20podujatie.pdf

 • Zúčtovanie rozvojových projektov, dotácie: 

Pripomíname úspešným žiadateľom rozvojových projektov, dotácie v regionálnom školstve Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu v roku 2020, aby spracovali a predložili zúčtovanie finančných prostriedkov v súlade s výzvami na podávanie žiadostí. Ak vo výzve nie je uvedený dátum, zúčtovanie treba predložiť Okresnému úradu, odboru školstva po realizácii projektu. V prípade potreby kontaktujte OÚ OŠ Trnava, Ing. Danielu Balážovú, PhD., tel. 033/5550116, e-mail: TA.13G4@S1FJSRS2.SRYG3SP@

Finančné prostriedky – kapitálové výdavky na Dotáciu na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách 2020 je v zmysle výzvy možné čerpať do 28.2.2021 a zúčtovanie zaslať do 31.3.2021.

 • Na stránke Ministerstva školstva sú zverejnené výsledky hodnotenia rozvojového projektu „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2020“.

Realizátor projektu vypracuje záverečnú správu o výsledkoch realizácie projektu, ktorej súčasťou bude aj informácia o nákladoch vynaložených na projekt a zašle OÚ OŠ v sídle kraja v termíne
do 20. decembra 2020.

Bližšie tu: https://www.minedu.sk/podpora-regionalnej-a-multikulturnej-vychovy-ziakov-patriacich-k-narodnostnym-mensinam-2020/

 

 • Na stránke Ministerstva školstva sú zverejnené výsledky hodnotenia rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2020“.

Realizátor projektu vypracuje záverečnú správu o výsledkoch realizácie projektu, ktorej súčasťou bude aj informácia o nákladoch vynaložených na projekt a zašle OÚ OŠ v sídle kraja v termíne
do 21. decembra 2020.

Bližšie tu: https://www.minedu.sk/zdravie-a-bezpecnost-v-skolach-2020/

 • Na stránke Ministerstva školstva sú zverejnené výsledky hodnotenia rozvojového projektu „Podpora inkluzívneho vzdelávania na základných školách so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 2020“.

Bližšie tu: https://www.minedu.sk/podpora-inkluzivneho-vzdelavania-na-zakladnych-skolach-so-ziakmi-zo-socialne-znevyhodneneho-prostredia-2020/

 • Ministerstvo školstva zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o financovanie dotácie na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách. Žiadateľmi sú zriaďovatelia ZŠ a SŠ. Žiadosť žiadatelia predkladajú spolu s prílohami na adresu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcia predprimárneho a základného vzdelávania, Stromová 1, 813 30 Bratislava do 3. novembra 2020 (rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke). Maximálna výška príspevku je 5 000 € (kapitálové výdavky), minimálna výška príspevku je 1 701 €.

Bližšie informácie: https://www.minedu.sk/dotacie-msvvas-sr-na-zlepsenie-vybavenia-skolskej-jedalne-v-zakladnych-a-strednych-skolach-20-10-2020/

 • Nadačný fond Telekom, nadácia PONTIS vyhlásilo grantovú výzvu ENTER pre školy 2020 – Digitálna generácia. Cieľom grantového programu je sprístupniť žiakom 2. stupňa ZŠ hravou formou svet digitálnych technológií a programovania. Minimálna výška dotácie je 500 €, maximálna 1 000 €. Žiadosť treba elektronicky predložiť do 31. októbra 2020.

Bližšie informácie na https://www.nadaciapontis.sk/wp-content/uploads/2020/09/Grantova-vyzva-microbity-pre-skoly-2020.pdf

 • Ministerstvo obrany SR a rezortný mesačník OBRANA vyhlásili XVI. ročník súťaže v tvorivom písaní pre študentov. Žiaci stredných a poslucháči vysokých škôl môžu súťažiť v žánroch poviedka a úvaha v slovenskom jazyku na tému AKÚ CENU MÁ MIER?

Súťažné práce v rozsahu od 1 000 do 5 000 znakov (s medzerami) treba vo formátoch DOC, DOCX, ODT alebo PDF posielať do 22. novembra 2020 na e-mailovú adresu TA.RG4@JSKHA@.

Bližšie informácie: https://www.mosr.sk/sutaz-2020/

 • Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica 16. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc 26. októbra 2020.

Cieľom projektu je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.

Elektronickú prihlášku je možné vyplniť do 21. októbra 2020 link: http://spgk.sk/?16-rocnik-celoslovenskeho-projektu-najzaujimavejsie-podujatie-skolskej-kniznice-prihlaska         

Pripravené sú ceny vo forme publikácii pre školské knižnice.

Bližšie: https://www.minedu.sk/celoslovensky-projekt-najzaujimavejsie-podujatie-skolskej-kniznice/

 

 • OÚ OŠ Trnava dáva do pozornosti základným, stredným školám a osemročným gymnáziám v územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti informáciu o vyhlásení dvoch výziev pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2020. 

Prvým projektom je 11. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo v próze.
Projekt je určený všetkým základným školám a osemročným gymnáziám. Do projektu sa môžu školy prihlásiť do 24. septembra 2020 prostredníctvom elektronickej prihlášky, ktorá je dostupná spolu s výzvou na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice www.spgk.sk.

Bližšie link: http://www.spgk.sk./?aktuality&sprava=pozvanka-11-rocnik-cesko-slovenskeho-projektu-pre-zakladne-skoly-a-osemrocne-gymnazia-zalozka-do-knihy-spaja-skoly


Druhým projektom je 9. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby.
Projekt je určený všetkým stredným školám. Do projektu sa môžu školy prihlásiť do 30. septembra 2020 prostredníctvom elektronickej prihlášky, ktorá je dostupná spolu s výzvou na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice www.spgk.sk.

Bližšie link: http://www.spgk.sk./?zalozka-do-knihy-spaja-slovenske-skoly-9-rocnik-prihlaska


Cieľom oboch projektov je získať zábavnou formou žiakov pre čítanie, upevniť ich dobrý vzťah ku knihám a motivovať ich k rozvíjaniu čitateľských záujmov, vedomostí a zručností.

 • Ministerstvo školstva zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Podpora inkluzívneho vzdelávania na základných školách so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 2020“.

Žiadateľmi sú výlučne zriaďovatelia ZŠ. Žiadosť v súlade s výzvou žiadatelia predkladajú prostredníctvom odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja do 14. septembra 2020 (rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke) s označením na obálke „Podpora žiakov zo SZP“ (originál + elektronická verzia). Maximálna výška príspevku je 2500 €. Povinné spolufinancovanie je 5% z prostriedkov pridelených ministerstvom. 

Bližšie informácie: https://www.minedu.sk/podpora-inkluzivneho-vzdelavania-na-zakladnych-skolach-so-ziakmi-zo-socialne-znevyhodneneho-prostredia-2020/

 

 • Ministerstvo školstva zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Zdravie a bezpečnosť v školách 2020“.

Žiadateľmi sú zriaďovatelia ZŠ a SŠ. Žiadosť v súlade s výzvou žiadatelia predkladajú prostredníctvom odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja do 14. septembra 2020 (rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke) s označením na obálke Zdravie a bezpečnosť v školách (originál + elektronická verzia). Maximálna výška príspevku je: pre projekt s celoslovenskou pôsobnosťou 6 000 €, pre projekt s regionálnou pôsobnosťou 4 000 € (zapojenie min. 7 škôl). Povinné spolufinancovanie je 5% z prostriedkov pridelených ministerstvom.

Bližšie informácie: https://www.minedu.sk/zdravie-a-bezpecnost-v-skolach-2020/

 

 • Ministerstvo školstva zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2020. Žiadateľmi sú zriaďovatelia ZŠ a SŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny. Žiadosť (originál + CD) žiadatelia predkladajú prostredníctvom odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja do 7. septembra 2020 (rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke) s označením na obálke – názov projektu. Maximálna výška príspevku je 2500 €, povinné spolufinancovanie je 5% z prostriedkov pridelených ministerstvom.

Bližšie informácie: https://www.minedu.sk/podpora-regionalnej-a-multikulturnej-vychovy-ziakov-patriacich-k-narodnostnym-mensinam-2020/

 

 • Na stránke ministerstva školstva sú zverejnené výsledky hodnotenia rozvojového projektu zameraného na organizáciu Letnej školy 2019/2020.

Bližšie tu: https://www.minedu.sk/letna-skola-2020-zoznam-podporenych-skol/

V zmysle Výzvy podporená škola v spolupráci so zriaďovateľom vyhodnotí Letnú školu na predpísanom formulári „Záverečná správa“ do 30. septembra 2020 (zverejnená tu: https://www.minedu.sk/letne-skoly-20192020-11-juna-2020/ aj VZOR). Vyhodnotenie zašle zriaďovateľ elektronicky na OÚ v sídle kraja cez e-schránku v súbore s názvom „Vyhodnotenie XX“, pričom XX je EDUID školy, ktorá LŠ realizovala.

Kontaktná osoba na OÚ OŠ Trnava – Ing. Daniela Balážová, PhD., TA.13G4@S1FJSRS2.SRYG3SP@, tel. 033/5550116, 0915965571

 • Na stránke ministerstva školstva sú zverejnené výsledky hodnotenia rozvojového projektu Environmentálna výchova a vzdelávanie ENVIROPROJEKT 2020

Bližšie tu:

https://www.minedu.sk/environmentalna-vychova-a-vzdelavanie-enviroprojekt-2020/

 • Na stránke ministerstva školstva sú zverejnené výsledky hodnotenia rozvojového projektu Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2020

Bližšie tu:

https://www.minedu.sk/podpora-organizacneho-zabezpecenia-vzdelavania-pedagogickych-zamestnancov-v-oblasti-financnej-gramotnosti-a-vychovy-k-podnikaniu-na-rok-2020/

 

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania ENVIROPROJEKT 2020. Žiadateľmi sú zriaďovatelia ZŠ a SŠ. Žiadosť žiadatelia predkladajú prostredníctvom odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja do 9. apríla 2020 (rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke). Maximálna výška príspevku je 2 000 €, povinné spolufinancovanie je 5% z prostriedkov pridelených ministerstvom.

 Bližšie informácie: https://www.minedu.sk/environmentalna-vychova-a-vzdelavanie-enviroprojekt-2020/

 

 •  Na stránke ministerstva školstva je zverejnený rozpis finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte sekcie regionálneho školstva na dotácie v roku 2020 

https://www.minedu.sk/rozpis-financnych-prostriedkov-vyclenenych-v-rozpocte-sekcie-regionalneho-skolstva-na-dotacie-v-roku-2020/

 • Na stránke ministerstva školstva je zverejnený rozpis finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte sekcie regionálneho školstva na rozvojové projekty v roku 2020

https://www.minedu.sk/rozpis-financnych-prostriedkov-vyclenenych-v-rozpocte-sekcie-regionalneho-skolstva-na-rozvojove-projekty-v-roku-2020/

 

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo dňa 2.1. 2020 výzvy na rok 2020 na podporu práce s mládežou.

Dotačná schéma Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na podporu práce s mládežou. MŠVVaŠ SR poskytuje prostredníctvom schémy „Programy pre mládež na roky 2014 – 2020“ dotácie na podporu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Znenie výziev je uvedené: link https://www.pracasmladezou.sk/index.php/ppm/?fbclid=IwAR1wB93jAEliyfOFwPqWWIHhlFTX0N4XehoAC4N-bJDHnGnueDAZq8zHqDE

 • Ministerstvo životného prostredia SR otvorilo výzvu schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC03 financovanú z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Výzva je určená pre základné a stredné školy. Cieľom je zvyšovanie povedomia žiakov o zmierňovaní (mitigácii) a prispôsobovaní sa (adaptácii) zmene klímy formou teoretickej výučby, ako aj formou realizácie konkrétnych fyzických opatrení v priestoroch škôl a v školských areáloch.

Dátum zverejnenia výzvy: 31.12.2019

Termín na predkladanie žiadostí o projekt: 28.02.2020

Výška podpory je min. 20 tis. €, max. 50 tis. €.

Bližšie:  https://www.minzp.sk/eea/vyzvy/acc03/

 • Zúčtovanie rozvojových projektov: 

Pripomíname úspešným žiadateľom rozvojových projektov v regionálnom školstve Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu v roku 2019, aby spracovali a predložili zúčtovanie finančných prostriedkov v súlade s výzvami na podávanie žiadostí. Ak vo výzve nie je uvedený dátum, zúčtovanie treba predložiť Okresnému úradu, odboru školstva po realizácii projektov. V prípade potreby kontaktujte OÚ OŠ Trnava, Ing. Danielu Balážovú, PhD., tel. 033/5550116, e-mail: TA.13G4@S1FJSRS2.SRYG3SP@

 • Dávame do pozornosti možnosť pre samosprávy zapojiť sa do výzvy: Výzva pre zapojenie samospráv do česko-slovenskej fázy projektu Europe Goes Local 2020 (podpora práce s mládežou na úrovni samospráv).

Bližšie - link: https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/vyzvy-v-ramci-cesko-slovenskej-fazy-projektu-europe-goes-local-2020.alej?ind

 • MŠVVaŠ SR zverejnilo výzvu na Podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti výučby o holokauste na základných školách a stredných školách na rok 2019

Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ podľa bodu č. 3 výzvy písomne a zároveň elektronicky do 30 dní od zverejnenia výzvy s označením na obálke: „Dotácia – Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti výučby o holokauste na základných školách a stredných školách na rok 2019“. Žiadosť v písomnej podobe je potrebné zaslať na adresu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania, Stromová 1, 813 30 Bratislava Žiadosť v elektronickej podobe je potrebné zaslať na adresu: TA.HPY3G4@S1F3SGLH2.S3SJHJ@  Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je: 27. november 2019 

Informácie a link: https://www.minedu.sk/podpora-organizacneho-zabezpecenia-vzdelavania-pedagogickych-zamestnancov-v-oblasti-vyucby-o-holokauste-na-zakladnych-skolach-a-strednych-skolach-na-rok-2019/

 • Na stránke ministerstva školstva sú zverejnené výsledky hodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácie na zlepšenie a revitalizáciu materiálno-technického zabezpečenia základných škôl v súvislosti s kapacitnými obmedzeniami, prevenciou a odstránením dvojzmennej prevádzky v základných školách na rok 2019 

https://www.minedu.sk/dotacie-msvvas-sr-na-zlepsenie-a-revitalizaciu-materialno-technickeho-zabezpecenia-zakladnych-skol-v-suvislosti-s-kapacitnymi-obmedzeniami-prevenciou-a-odstranenim-dvojzmennej-prevadzky-v-zakladnych-skolach-na-rok-2019/

 • Na stránke ministerstva školstva sú zverejnené výsledky hodnotenia rozvojového projektu Zdravie na tanieri 2019

https://www.minedu.sk/zdravie-na-tanieri-2019/

 • Na stránke ministerstva školstva sú zverejnené výsledky hodnotenia rozvojového projektu Protidrogová prevencia 2019

https://www.minedu.sk/protidrogova-prevencia-2019/

 • Na stránke ministerstva školstva sú zverejnené výsledky hodnotenia rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2019

https://www.minedu.sk/zdravie-a-bezpecnost-v-skolach-2019/

 • Na stránke ministerstva školstva sú zverejnené výsledky hodnotenia rozvojového projektu Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2019

https://www.minedu.sk/podpora-vychovy-a-vzdelavania-ziakov-zo-socialne-znevyhodneneho-prostredia-v-zakladnych-skolach-2019/

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu pre zriaďovateľov stredných škôl na podporu vzdelávania a prepojenia vzdelávania s praxou. Informačný seminár k výzve sa uskutoční dňa 9.9.2019. Bližšie na

https://www.minedu.sk/stredne-skoly-mozu-s-pomocou-eurofondov-zlepsit-svoje-prepojenie-s-praxou/  

 • Na stránke ministerstva školstva sú zverejnené výsledky hodnotenia rozvojového projektu Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacim k národnostným menšinám 2019

https://www.minedu.sk/podpora-regionalnej-a-multikulturnej-vychovy-ziakov-patriacim-k-narodnostnym-mensinam-2019/

 • Na stránke ministerstva školstva sú zverejnené výsledky hodnotenia rozvojového projektu Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu 2019

https://www.minedu.sk/podpora-organizacneho-zabezpecenia-vzdelavania-pedagogickych-zamestnancov-v-oblasti-financnej-gramotnosti-a-vychovy-k-podnikaniu/

 • Na stránke ministerstva školstva sú zverejnené výsledky o hodnotení a výbere žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVV a Š SR na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách na rok 2019

https://www.minedu.sk/dotacie-msvvas-sr-na-podporu-praktickeho-vycviku-ziakov-na-detskych-dopravnych-ihriskach-na-rok-2019/

 • Na stránke ministerstva školstva sú zverejnené výsledky hodnotenia rozvojového projektu Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2019

https://www.minedu.sk/odstranenie-stavebnych-barier-v-skolach-ktore-navstevuju-ziaci-so-zdravotnym-postihnutim-2019/

 • Na stránke ministerstva školstva sú zverejnené výsledky hodnotenia rozvojového projektu Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2019

https://www.minedu.sk/psychologicke-a-specialnopedagogicke-poradenstvo-2019/

 • Na stránke ministerstva školstva sú zverejnené výsledky hodnotenia rozvojového projektu Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2019

https://www.minedu.sk/zvysenie-efektivity-vzdelavania-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-2019/

 • Na stránke ministerstva školstva sú zverejnené výsledky hodnotenia rozvojového projektu ENVIROPROJEKT 2019

http://www.minedu.sk/environmentalna-vychova-a-vzdelavanie/

 
 
 
 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)