Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Metodika

Informácie o výzvach na podávanie žiadostí – projektov

Dôležité dokumenty

 • Na stránke ministerstva školstva sú zverejnené výsledky hodnotenia rozvojového projektu „Čítame radi“.

Bližšie tu: https://www.minedu.sk/podpora-citatelskej-gramotnosti-rozvojovy-projekt-citame-radi-vyhodnotenie/

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Podpora čitateľskej gramotnosti - Čítame radi“.

Výzva je určená všetkým verejným, cirkevným a súkromným ZŠ na nákup kníh. Žiadosť v súlade s výzvou školy podávajú len elektronicky do 14. decembra 2020 do 23:59 hod. Po odoslaní formulára vytlačenú žiadosť v PDF zašlú okresnému úradu v sídle kraja cez e-schránku v stanovenom termíne. Maximálna výška pre jednu školu je 800 €. Povinné spolufinancovanie nie je.  Dávame do pozornosti Najčastejšie kladené otázky a jednotlivé prílohy výzvy pri spracovaní žiadosti. 

Bližšie informácie: https://www.minedu.sk/podpora-citatelskej-gramotnosti-rozvojovy-projekt-citame-radi/

 • Na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sú zverejnené výsledky hodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácie na zlepšenie vybavenia školských jedální v základných a stredných školách 2020. Z 1337 žiadostí bolo podporených 160 žiadateľov v celkovej sume 749 857,80 €.

Bližšie informácie tu: https://www.minedu.sk/dotacie-msvvas-sr-na-zlepsenie-vybavenia-skolskej-jedalne-v-zakladnych-a-strednych-skolach-vyhodnotenie/

 • Ministerstvo školstva zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o financovanie (bežné výdavky) dotácie na zlepšenie kvality pohybových aktivít detí na základných školách počas pandémie COVID 19. Žiadateľmi sú právnické osoby. Žiadosť žiadatelia predkladajú spolu s prílohami na adresu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcia predprimárneho a základného vzdelávania, Stromová 1, 813 30 Bratislava do 4. decembra 2020 (rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke). Maximálna výška príspevku je 30 000 €, minimálna výška príspevku je 10 000 €.

Bližšie informácie: https://www.minedu.sk/25733-sk/dotacie-msvvas-sr-na-zlepsenie-kvality-pohybovych-aktivit-deti-na-zakladnych-skolach-pocas-pandemie-covid-19/

 • Na stránke Slovenskej pedagogickej knižnice sú zverejnené Výsledky 16. ročníka celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc 26. októbra 2020.

Bližšie informácie tu: http://www.spgk.sk/swift_data/source/2020/Vyhodnotenie_16_rocnik_Najzaujimavejsie%20podujatie.pdf

 • Zúčtovanie rozvojových projektov, dotácie: 

Pripomíname úspešným žiadateľom rozvojových projektov, dotácie v regionálnom školstve Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu v roku 2020, aby spracovali a predložili zúčtovanie finančných prostriedkov v súlade s výzvami na podávanie žiadostí. Ak vo výzve nie je uvedený dátum, zúčtovanie treba predložiť Okresnému úradu, odboru školstva po realizácii projektu. V prípade potreby kontaktujte OÚ OŠ Trnava, Ing. Danielu Balážovú, PhD., tel. 033/5550116, e-mail: daniela.balazova@minv.sk

Finančné prostriedky – kapitálové výdavky na Dotáciu na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách 2020 je v zmysle výzvy možné čerpať do 28.2.2021 a zúčtovanie zaslať do 31.3.2021.

 • Na stránke Ministerstva školstva sú zverejnené výsledky hodnotenia rozvojového projektu „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2020“.

Realizátor projektu vypracuje záverečnú správu o výsledkoch realizácie projektu, ktorej súčasťou bude aj informácia o nákladoch vynaložených na projekt a zašle OÚ OŠ v sídle kraja v termíne
do 20. decembra 2020.

Bližšie tu: https://www.minedu.sk/podpora-regionalnej-a-multikulturnej-vychovy-ziakov-patriacich-k-narodnostnym-mensinam-2020/

 

 • Na stránke Ministerstva školstva sú zverejnené výsledky hodnotenia rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2020“.

Realizátor projektu vypracuje záverečnú správu o výsledkoch realizácie projektu, ktorej súčasťou bude aj informácia o nákladoch vynaložených na projekt a zašle OÚ OŠ v sídle kraja v termíne
do 21. decembra 2020.

Bližšie tu: https://www.minedu.sk/zdravie-a-bezpecnost-v-skolach-2020/

 • Na stránke Ministerstva školstva sú zverejnené výsledky hodnotenia rozvojového projektu „Podpora inkluzívneho vzdelávania na základných školách so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 2020“.

Bližšie tu: https://www.minedu.sk/podpora-inkluzivneho-vzdelavania-na-zakladnych-skolach-so-ziakmi-zo-socialne-znevyhodneneho-prostredia-2020/

 • Ministerstvo školstva zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o financovanie dotácie na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách. Žiadateľmi sú zriaďovatelia ZŠ a SŠ. Žiadosť žiadatelia predkladajú spolu s prílohami na adresu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcia predprimárneho a základného vzdelávania, Stromová 1, 813 30 Bratislava do 3. novembra 2020 (rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke). Maximálna výška príspevku je 5 000 € (kapitálové výdavky), minimálna výška príspevku je 1 701 €.

Bližšie informácie: https://www.minedu.sk/dotacie-msvvas-sr-na-zlepsenie-vybavenia-skolskej-jedalne-v-zakladnych-a-strednych-skolach-20-10-2020/

 • Nadačný fond Telekom, nadácia PONTIS vyhlásilo grantovú výzvu ENTER pre školy 2020 – Digitálna generácia. Cieľom grantového programu je sprístupniť žiakom 2. stupňa ZŠ hravou formou svet digitálnych technológií a programovania. Minimálna výška dotácie je 500 €, maximálna 1 000 €. Žiadosť treba elektronicky predložiť do 31. októbra 2020.

Bližšie informácie na https://www.nadaciapontis.sk/wp-content/uploads/2020/09/Grantova-vyzva-microbity-pre-skoly-2020.pdf

 • Ministerstvo obrany SR a rezortný mesačník OBRANA vyhlásili XVI. ročník súťaže v tvorivom písaní pre študentov. Žiaci stredných a poslucháči vysokých škôl môžu súťažiť v žánroch poviedka a úvaha v slovenskom jazyku na tému AKÚ CENU MÁ MIER?

Súťažné práce v rozsahu od 1 000 do 5 000 znakov (s medzerami) treba vo formátoch DOC, DOCX, ODT alebo PDF posielať do 22. novembra 2020 na e-mailovú adresu sutaz@mil.sk.

Bližšie informácie: https://www.mosr.sk/sutaz-2020/

 • Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica 16. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc 26. októbra 2020.

Cieľom projektu je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.

Elektronickú prihlášku je možné vyplniť do 21. októbra 2020 link: http://spgk.sk/?16-rocnik-celoslovenskeho-projektu-najzaujimavejsie-podujatie-skolskej-kniznice-prihlaska         

Pripravené sú ceny vo forme publikácii pre školské knižnice.

Bližšie: https://www.minedu.sk/celoslovensky-projekt-najzaujimavejsie-podujatie-skolskej-kniznice/

 

 • OÚ OŠ Trnava dáva do pozornosti základným, stredným školám a osemročným gymnáziám v územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti informáciu o vyhlásení dvoch výziev pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2020. 

Prvým projektom je 11. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo v próze.
Projekt je určený všetkým základným školám a osemročným gymnáziám. Do projektu sa môžu školy prihlásiť do 24. septembra 2020 prostredníctvom elektronickej prihlášky, ktorá je dostupná spolu s výzvou na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice www.spgk.sk.

Bližšie link: http://www.spgk.sk./?aktuality&sprava=pozvanka-11-rocnik-cesko-slovenskeho-projektu-pre-zakladne-skoly-a-osemrocne-gymnazia-zalozka-do-knihy-spaja-skoly


Druhým projektom je 9. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby.
Projekt je určený všetkým stredným školám. Do projektu sa môžu školy prihlásiť do 30. septembra 2020 prostredníctvom elektronickej prihlášky, ktorá je dostupná spolu s výzvou na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice www.spgk.sk.

Bližšie link: http://www.spgk.sk./?zalozka-do-knihy-spaja-slovenske-skoly-9-rocnik-prihlaska


Cieľom oboch projektov je získať zábavnou formou žiakov pre čítanie, upevniť ich dobrý vzťah ku knihám a motivovať ich k rozvíjaniu čitateľských záujmov, vedomostí a zručností.

 • Ministerstvo školstva zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Podpora inkluzívneho vzdelávania na základných školách so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 2020“.

Žiadateľmi sú výlučne zriaďovatelia ZŠ. Žiadosť v súlade s výzvou žiadatelia predkladajú prostredníctvom odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja do 14. septembra 2020 (rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke) s označením na obálke „Podpora žiakov zo SZP“ (originál + elektronická verzia). Maximálna výška príspevku je 2500 €. Povinné spolufinancovanie je 5% z prostriedkov pridelených ministerstvom. 

Bližšie informácie: https://www.minedu.sk/podpora-inkluzivneho-vzdelavania-na-zakladnych-skolach-so-ziakmi-zo-socialne-znevyhodneneho-prostredia-2020/

 

 • Ministerstvo školstva zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Zdravie a bezpečnosť v školách 2020“.

Žiadateľmi sú zriaďovatelia ZŠ a SŠ. Žiadosť v súlade s výzvou žiadatelia predkladajú prostredníctvom odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja do 14. septembra 2020 (rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke) s označením na obálke Zdravie a bezpečnosť v školách (originál + elektronická verzia). Maximálna výška príspevku je: pre projekt s celoslovenskou pôsobnosťou 6 000 €, pre projekt s regionálnou pôsobnosťou 4 000 € (zapojenie min. 7 škôl). Povinné spolufinancovanie je 5% z prostriedkov pridelených ministerstvom.

Bližšie informácie: https://www.minedu.sk/zdravie-a-bezpecnost-v-skolach-2020/

 

 • Ministerstvo školstva zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2020. Žiadateľmi sú zriaďovatelia ZŠ a SŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny. Žiadosť (originál + CD) žiadatelia predkladajú prostredníctvom odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja do 7. septembra 2020 (rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke) s označením na obálke – názov projektu. Maximálna výška príspevku je 2500 €, povinné spolufinancovanie je 5% z prostriedkov pridelených ministerstvom.

Bližšie informácie: https://www.minedu.sk/podpora-regionalnej-a-multikulturnej-vychovy-ziakov-patriacich-k-narodnostnym-mensinam-2020/

 

 • Na stránke ministerstva školstva sú zverejnené výsledky hodnotenia rozvojového projektu zameraného na organizáciu Letnej školy 2019/2020.

Bližšie tu: https://www.minedu.sk/letna-skola-2020-zoznam-podporenych-skol/

V zmysle Výzvy podporená škola v spolupráci so zriaďovateľom vyhodnotí Letnú školu na predpísanom formulári „Záverečná správa“ do 30. septembra 2020 (zverejnená tu: https://www.minedu.sk/letne-skoly-20192020-11-juna-2020/ aj VZOR). Vyhodnotenie zašle zriaďovateľ elektronicky na OÚ v sídle kraja cez e-schránku v súbore s názvom „Vyhodnotenie XX“, pričom XX je EDUID školy, ktorá LŠ realizovala.

Kontaktná osoba na OÚ OŠ Trnava – Ing. Daniela Balážová, PhD., daniela.balazova@minv.sk, tel. 033/5550116, 0915965571

 • Na stránke ministerstva školstva sú zverejnené výsledky hodnotenia rozvojového projektu Environmentálna výchova a vzdelávanie ENVIROPROJEKT 2020

Bližšie tu:

https://www.minedu.sk/environmentalna-vychova-a-vzdelavanie-enviroprojekt-2020/

 • Na stránke ministerstva školstva sú zverejnené výsledky hodnotenia rozvojového projektu Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2020

Bližšie tu:

https://www.minedu.sk/podpora-organizacneho-zabezpecenia-vzdelavania-pedagogickych-zamestnancov-v-oblasti-financnej-gramotnosti-a-vychovy-k-podnikaniu-na-rok-2020/

 

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania ENVIROPROJEKT 2020. Žiadateľmi sú zriaďovatelia ZŠ a SŠ. Žiadosť žiadatelia predkladajú prostredníctvom odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja do 9. apríla 2020 (rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke). Maximálna výška príspevku je 2 000 €, povinné spolufinancovanie je 5% z prostriedkov pridelených ministerstvom.

 Bližšie informácie: https://www.minedu.sk/environmentalna-vychova-a-vzdelavanie-enviroprojekt-2020/

 

 •  Na stránke ministerstva školstva je zverejnený rozpis finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte sekcie regionálneho školstva na dotácie v roku 2020 

https://www.minedu.sk/rozpis-financnych-prostriedkov-vyclenenych-v-rozpocte-sekcie-regionalneho-skolstva-na-dotacie-v-roku-2020/

 • Na stránke ministerstva školstva je zverejnený rozpis finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte sekcie regionálneho školstva na rozvojové projekty v roku 2020

https://www.minedu.sk/rozpis-financnych-prostriedkov-vyclenenych-v-rozpocte-sekcie-regionalneho-skolstva-na-rozvojove-projekty-v-roku-2020/

 

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo dňa 2.1. 2020 výzvy na rok 2020 na podporu práce s mládežou.

Dotačná schéma Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na podporu práce s mládežou. MŠVVaŠ SR poskytuje prostredníctvom schémy „Programy pre mládež na roky 2014 – 2020“ dotácie na podporu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Znenie výziev je uvedené: link https://www.pracasmladezou.sk/index.php/ppm/?fbclid=IwAR1wB93jAEliyfOFwPqWWIHhlFTX0N4XehoAC4N-bJDHnGnueDAZq8zHqDE

 • Ministerstvo životného prostredia SR otvorilo výzvu schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC03 financovanú z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Výzva je určená pre základné a stredné školy. Cieľom je zvyšovanie povedomia žiakov o zmierňovaní (mitigácii) a prispôsobovaní sa (adaptácii) zmene klímy formou teoretickej výučby, ako aj formou realizácie konkrétnych fyzických opatrení v priestoroch škôl a v školských areáloch.

Dátum zverejnenia výzvy: 31.12.2019

Termín na predkladanie žiadostí o projekt: 28.02.2020

Výška podpory je min. 20 tis. €, max. 50 tis. €.

Bližšie:  https://www.minzp.sk/eea/vyzvy/acc03/

 • Zúčtovanie rozvojových projektov: 

Pripomíname úspešným žiadateľom rozvojových projektov v regionálnom školstve Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu v roku 2019, aby spracovali a predložili zúčtovanie finančných prostriedkov v súlade s výzvami na podávanie žiadostí. Ak vo výzve nie je uvedený dátum, zúčtovanie treba predložiť Okresnému úradu, odboru školstva po realizácii projektov. V prípade potreby kontaktujte OÚ OŠ Trnava, Ing. Danielu Balážovú, PhD., tel. 033/5550116, e-mail: daniela.balazova@minv.sk

 • Dávame do pozornosti možnosť pre samosprávy zapojiť sa do výzvy: Výzva pre zapojenie samospráv do česko-slovenskej fázy projektu Europe Goes Local 2020 (podpora práce s mládežou na úrovni samospráv).

Bližšie - link: https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/vyzvy-v-ramci-cesko-slovenskej-fazy-projektu-europe-goes-local-2020.alej?ind

 • MŠVVaŠ SR zverejnilo výzvu na Podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti výučby o holokauste na základných školách a stredných školách na rok 2019

Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ podľa bodu č. 3 výzvy písomne a zároveň elektronicky do 30 dní od zverejnenia výzvy s označením na obálke: „Dotácia – Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti výučby o holokauste na základných školách a stredných školách na rok 2019“. Žiadosť v písomnej podobe je potrebné zaslať na adresu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcia národnostného a inkluzívneho vzdelávania, Stromová 1, 813 30 Bratislava Žiadosť v elektronickej podobe je potrebné zaslať na adresu: zuzana.burianova@minedu.sk  Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je: 27. november 2019 

Informácie a link: https://www.minedu.sk/podpora-organizacneho-zabezpecenia-vzdelavania-pedagogickych-zamestnancov-v-oblasti-vyucby-o-holokauste-na-zakladnych-skolach-a-strednych-skolach-na-rok-2019/

 • Na stránke ministerstva školstva sú zverejnené výsledky hodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácie na zlepšenie a revitalizáciu materiálno-technického zabezpečenia základných škôl v súvislosti s kapacitnými obmedzeniami, prevenciou a odstránením dvojzmennej prevádzky v základných školách na rok 2019 

https://www.minedu.sk/dotacie-msvvas-sr-na-zlepsenie-a-revitalizaciu-materialno-technickeho-zabezpecenia-zakladnych-skol-v-suvislosti-s-kapacitnymi-obmedzeniami-prevenciou-a-odstranenim-dvojzmennej-prevadzky-v-zakladnych-skolach-na-rok-2019/

 • Na stránke ministerstva školstva sú zverejnené výsledky hodnotenia rozvojového projektu Zdravie na tanieri 2019

https://www.minedu.sk/zdravie-na-tanieri-2019/

 • Na stránke ministerstva školstva sú zverejnené výsledky hodnotenia rozvojového projektu Protidrogová prevencia 2019

https://www.minedu.sk/protidrogova-prevencia-2019/

 • Na stránke ministerstva školstva sú zverejnené výsledky hodnotenia rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2019

https://www.minedu.sk/zdravie-a-bezpecnost-v-skolach-2019/

 • Na stránke ministerstva školstva sú zverejnené výsledky hodnotenia rozvojového projektu Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2019

https://www.minedu.sk/podpora-vychovy-a-vzdelavania-ziakov-zo-socialne-znevyhodneneho-prostredia-v-zakladnych-skolach-2019/

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu pre zriaďovateľov stredných škôl na podporu vzdelávania a prepojenia vzdelávania s praxou. Informačný seminár k výzve sa uskutoční dňa 9.9.2019. Bližšie na

https://www.minedu.sk/stredne-skoly-mozu-s-pomocou-eurofondov-zlepsit-svoje-prepojenie-s-praxou/  

 • Na stránke ministerstva školstva sú zverejnené výsledky hodnotenia rozvojového projektu Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacim k národnostným menšinám 2019

https://www.minedu.sk/podpora-regionalnej-a-multikulturnej-vychovy-ziakov-patriacim-k-narodnostnym-mensinam-2019/

 • Na stránke ministerstva školstva sú zverejnené výsledky hodnotenia rozvojového projektu Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu 2019

https://www.minedu.sk/podpora-organizacneho-zabezpecenia-vzdelavania-pedagogickych-zamestnancov-v-oblasti-financnej-gramotnosti-a-vychovy-k-podnikaniu/

 • Na stránke ministerstva školstva sú zverejnené výsledky o hodnotení a výbere žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVV a Š SR na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách na rok 2019

https://www.minedu.sk/dotacie-msvvas-sr-na-podporu-praktickeho-vycviku-ziakov-na-detskych-dopravnych-ihriskach-na-rok-2019/

 • Na stránke ministerstva školstva sú zverejnené výsledky hodnotenia rozvojového projektu Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2019

https://www.minedu.sk/odstranenie-stavebnych-barier-v-skolach-ktore-navstevuju-ziaci-so-zdravotnym-postihnutim-2019/

 • Na stránke ministerstva školstva sú zverejnené výsledky hodnotenia rozvojového projektu Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2019

https://www.minedu.sk/psychologicke-a-specialnopedagogicke-poradenstvo-2019/

 • Na stránke ministerstva školstva sú zverejnené výsledky hodnotenia rozvojového projektu Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2019

https://www.minedu.sk/zvysenie-efektivity-vzdelavania-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-2019/

 • Na stránke ministerstva školstva sú zverejnené výsledky hodnotenia rozvojového projektu ENVIROPROJEKT 2019

http://www.minedu.sk/environmentalna-vychova-a-vzdelavanie/