Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. august 2021, utorok
 

Metodika

Informácie o výzvach na podávanie žiadostí – projektov

Dôležité dokumenty

 • Dňa 13.7.2021 bola vyhlásená 68. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Oprávnenými sú aj budovy škôl. Kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68. Operačný program Kvalita životného prostredia. Oprávneným miestom realizácia je aj Trnavský kraj. 

Bližšie tu: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=43dbff3b-6792-4e05-ab10-3c60029ff654

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo zoznam podporených škôl o financovanie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu pre rok 2021. Finančné prostriedky je potrebné vyčerpať najneskôr do 15. 12. 2021, v odôvodnených prípadoch do 17.3.2022. Prezentácia projektov na vyhodnocovacom seminári je do 31.1.2022. Účelné a primerané využitie finančných prostriedkov predkladá realizátor v rámci záverečnej správy stručným popisom príslušnému OÚSK. Súčasťou záverečnej správy je aj analýza ekonomického zabezpečenia podľa ekonomickej klasifikácie.

Bližšie tu: https://www.minedu.sk/vyhodnotenie-vyzvy-financna-gramotnost/

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo zoznam podporených škôl o financovanie rozvojových projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania pre rok 2021. Finančné prostriedky je potrebné vyčerpať najneskôr do 17. 12. 2021, v odôvodnených prípadoch do 17.3.2022. Prezentácia projektov na vyhodnocovacom seminári je do 31.1.2022. Účelné a primerané využitie finančných prostriedkov predkladá realizátor v rámci záverečnej správy stručným popisom. Súčasťou záverečnej správy je aj analýza ekonomického zabezpečenia podľa ekonomickej klasifikácie.

Bližšie tu: https://www.minedu.sk/vyhodnotenie-vyzvy-enviroprojekt-2021/

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo zoznam podporených škôl o financovanie rozvojových projektov Podpora centier odborného vzdelávania a prípravy na ceste k excelentnosti na  rok 2021. Finančné prostriedky je potrebné vyčerpať najneskôr do 15.12.2021, nevyčerpané prostriedky vrátiť do 17. 12. 2021 OÚ v SK. Prezentácia projektov na vyhodnocovacom seminári je do 31.1.2022. Účelné a primerané využitie finančných prostriedkov predkladá realizátor v rámci záverečnej správy stručným popisom príslušnému OÚSK. Súčasťou záverečnej správy je aj analýza ekonomického zabezpečenia podľa ekonomickej klasifikácie.

Bližšie tu: https://www.minedu.sk/vyhodnotenie-vyzvy-podpora-centier-ovp-na-ceste-k-excelentnosti/

 • Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako RO pre IROP vyhlásilo  výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67. Termín prvého kola je 31.8.2021, termín druhého kola je 1.11.2021.

Bližšie tu: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-na-zvysenie-kapacit-infrastruktury-materskych-skol-kod-vyzvy-irop-po2-sc221-2021-67/

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo zoznam podporených rozvojových projektov „Predškoláci“. Finančné prostriedky je potrebné vyčerpať do 31.08.2021. Prijímateľ vyhodnotí projekt v záverečnej správe elektronicky do 30. septembra 2021. Nevyužité finančné prostriedky žiadateľ vráti do 15.10.2021.

Bližšie tu: https://www.minedu.sk/vyhodnotenie-vyzvy-predskolaci/

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo zoznam podporených rozvojových projektov „Letná škola 2021“ pre základné školy a stredné odborné školy. Oprávnenosť výdavkov je od 1.8.2021 do 30.9.2021. Prijímateľ vyhodnotí projekt v záverečnej správe elektronicky do 31.10 2021. Nevyužité finančné prostriedky žiadateľ vráti do 31.10.2021. 

Bližšie tu: https://www.minedu.sk/vyhodnotenie-letne-skoly-2021/

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo zoznam podporených škôl o dotáciu na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách Modernejšia škola. Dotáciu je potrebné vyčerpať najneskôr do 30. 09. 2021, avšak v optimálnom prípade by mali byť všetky úkony realizované do začiatku školského roka. Termín zúčtovania poskytnutej dotácie na bežné/kapitálové výdavky je do 31. 10. 2021. V najbližších dňoch bude ministerstvo školstva úspešných žiadateľov kontaktovať na mailovej adrese s ďalšími informáciami.

Bližšie tu: https://www.minedu.sk/vyhodnotenie-modernejsia-skola/

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo Formulár na záverečnú správu - rozvojový projekt „Múdre hranie 2021“. Materské školy, podporené v tomto projekte, vyhodnotia realizáciu projektu prostredníctvom online formulára najneskôr do 30.6.2021. Vyhodnotenie MŠ nezasiela na okresný úrad v sídle kraja, ministerstvo školstva zabezpečí informovanosť OÚ o záverečnej správe. 

Link na formulár: - : https://www.minedu.sk/rozvojovy-projekt-pre-materske-skoly-mudre-hranie/   

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „ENVIROPROJEKT 2021“. Cieľomprojektu je rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách v štyroch témach. Oprávnenými žiadateľmi sú zriaďovatelia ZŠ a SŠ zaradených do siete škôl.  Žiadosť zriaďovateľ  predkladá len elektronicky cez formulár, ktorý je na stránke minedu.sk, do 15.06.2021, 23:59 hod. podľa pokynov vo výzve. Maximálna výška príspevku je 2 000 € - bežné výdavky. Povinné spolufinancovanie je minimálne 5%.

Žiadatelia, pozorne si prečítajte výzvu a jej prílohy.

Bližšie tu: https://www.minedu.sk/vyhlasenie-vyzvy-enviroprojekt-2021/

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Podpora centier OVP na ceste k excelentnosti“. Cieľomprojektu je podporiť vypracovanie systému zabezpečovania kvality odborného vzdelávania a prípravy podľa potrieb trhu práce. Oprávnenými žiadateľmi sú zriaďovatelia  stredných odborných škôl. Žiadosť zriaďovateľ  predkladá len elektronicky cez formulár, do 15.06.2021, 23:59 hod. podľa pokynov vo výzve. Maximálna výška príspevku je 5 000 € - bežné výdavky. Povinné spolufinancovanie je minimálne 5%.

Žiadatelia, pozorne si prečítajte výzvu a jej prílohy.

Bližšie tu: https://www.minedu.sk/vyhlasenie-vyzvy-podpora-centier-ovp-na-ceste-k-excelentnosti/

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Finančná gramotnosť“. Cieľomprojektu je podporiť organizačné zabezpečenie pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu. Oprávnenými žiadateľmi sú zriaďovatelia ZŠ a SŠ zaradených do siete škôl.  Žiadosť zriaďovateľ  predkladá len elektronicky cez formulár, ktorý je na stránke minedu.sk, do 15.06.2021, 23:59 hod. podľa pokynov vo výzve. Maximálna výška príspevku je 2 000 € - bežné výdavky. Povinné spolufinancovanie je minimálne 5%. Projekty budú posudzované podľa základných kritérií.

Žiadatelia, pozorne si prečítajte výzvu a jej prílohy.

Bližšie tu: https://www.minedu.sk/vyhlasenie-vyzvy-financna-gramotnost/

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Predškoláci“. Cieľomprojektu je zabezpečiť vybavenie novovzniknutých tried a dočasných priestorov určených len pre poskytovanie povinného predprimárneho vzdelávania. Oprávnenými žiadateľmi sú zriaďovatelia MŠ, ŠMŠ, ZŠ s MŠ a SŠ zaradených do siete škôl.  Žiadosť zriaďovateľ  predkladá len elektronicky cez formulár, ktorý je na stránke minedu.sk, do 31.05.2021, 23:59 hod. podľa pokynov vo výzve. Maximálna výška príspevku je 10 000 € - bežné výdavky. Povinné spolufinancovanie nie je.

Žiadatelia, pozorne si prečítajte výzvu a jej prílohy.

Bližšie tu: https://www.minedu.sk/vyhlasenie-vyzvy-predskolaci/

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Letná škola 2021 – Základné školy“. Cieľomprojektu je zmierniť dopad krízových opatrení počas pandémie na vzdelávací proces. Oprávnenými žiadateľmi sú zriaďovatelia ZŠ, ŠZŠ a SŠ, ktoré majú organizačnú zložku ZŠ a sú zaradené v sieti škôl.  Žiadosť zriaďovateľ  predkladá len elektronicky cez formulár, ktorý je na stránke minedu.sk, do 04.06.2021, 23:59 hod. podľa pokynov vo výzve. Trvanie 1 cyklusu je 5 dní, termíny konania cyklov 9.8.-13.8.2021; 16.8.-20.8.2021; 23.8.-27.8.2021. Výška príspevku je cyklus A 600 €, cyklus B 1 000 € - bežné výdavky.

Žiadatelia, pozorne si prečítajte výzvu a jej prílohy.

Bližšie tu: https://www.minedu.sk/letna-skola-2021-zakladne-skoly/

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Letná škola 2021 – Stredné odborné školy“. Cieľomprojektu je zmierniť dopad krízových opatrení počas pandémie na praktické vyučovanie v SOŠ. Oprávnenými žiadateľmi sú zriaďovatelia SOŠ, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie. Žiadosť zriaďovateľ  predkladá len elektronicky cez formulár, ktorý je na stránke minedu.sk, do 04.06.2021, 23:59 hod. podľa pokynov vo výzve. Termín konania variantov LŠ je 9.8.-27.8.2021. Výška príspevku je: variant A 1 000 €, variant B 1 500 € - bežné výdavky, maximálne 5 000 €.

Žiadatelia, pozorne si prečítajte výzvu a jej prílohy.

Bližšie tu: https://www.minedu.sk/letna-skola-2021-stredne-odborne-skoly/

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách Modernejšia škola. Dotácia bude poskytnutá v zmysle § 6c zákona č. 597/2003 o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Oprávnení žiadatelia sú zriaďovatelia základných, stredných a spojených škôl zaradených v sieti škôl. Termín predloženia žiadosti je 31. mája 2021 na bežné aj kapitálové výdavky. Maximálna výška dotácie je 30 000 €, minimálna 1 701 €. Žiadosť sa podáva len elektronicky spolu s prílohami.

Bližšie informácie tu: https://www.minedu.sk/oznamenie-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-slovenskej-republiky-na-inovativne-pristupy-priestorovych-rieseni-a-vyucby-v-zakladnych-a-strednych-skolach/

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo zoznam podporených rozvojových projektov Zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ a SŠ. Projekt je potrebné zrealizovať do 30. augusta 2021. Prijímateľ vyhodnotí projekt v záverečnej správe elektronicky (formulár bude na stránke ministerstva) do 4. septembra 2021. Nevyužité finančné prostriedky žiadateľ vráti do 4.9.2021. Pri realizácii dávame do pozornosti Najčastejšie kladené otázky zverejnené na stránke ministerstva.

Bližšie tu: https://www.minedu.sk/vyhodnotenie-zlepsenie-vybavenia-sk-jedalni-2021/ 

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo zoznam podporených rozvojových projektov Spolu múdrejší prvej a druhej vlny. Finančné prostriedky na realizáciu projektu dostanú školy obvyklým spôsobom. V prípade otázok je potrebné písať na TA.HPY3G4@GAZYLPH4HRFDA@

Bližšie tu: https://www.minedu.sk/vyhodnotenie-vyzvy-spolu-mudrejsi/  

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo formulár záverečnej správy rozvojového projektu „Čítame radi“, ktorý bol realizovaný v decembri 2020. Školy zapojené do decembrovej výzvy formulár vypĺňajú len elektronicky na stránke ministerstva do 30. apríla 2021, 23:59 hod. Nákup kníh bol potrebný zrealizovať do 15. marca 2021. Nevyužité finančné prostriedky zašle škola do 30.4.2021 zriaďovateľovi a ten ich vráti okresnému úradu v sídle kraja. Doklady na nákup kníh budú uložené v škole na prípadnú kontrolu.

Bližšie tu: https://www.minedu.sk/podpora-citatelskej-gramotnosti-rozvojovy-projekt-citame-radi-/ . Tu sú zverejnené aj informácie na RP „Čítame radi 2“ realizovaný v roku 2021.

Úspešným žiadateľom bola informácia zaslaná e-mailom. Formulár záverečnej správy je aj na stránke https://covid2021.iedu.sk/.

V prípade, že má škola technické problémy pri zasielaní záverečnej správy, môže napísať  alebo zavolať na call centrum ministerstva. Callcentrum je k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 16.00 hod. na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 alebo e-mailovej adrese TA.HPYG@TAYPDRYU@.

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Spolu múdrejší“. Cieľomprojektu je finančne podporiť školy, ktoré prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania žiakov budú vytvárať podmienky na zlepšenie ich vedomostí v poobedňajších hodinách. Oprávnenými žiadateľmi sú základné školy, špeciálne ZŠ, spojené školy, ktoré majú organizačnú zložku ZŠ zaradené do siete škôl.  Žiadosť zriaďovateľ  predkladá len elektronicky cez formulár, ktorý je na stránke minedu.sk, do 26.03.2021, 23:59 hod. podľa pokynov vo výzve. Maximálna výška príspevku je 200€/jeden doučujúci mesačne (pri 12 žiakohodín/týždenne – t.j. 6 vyučovacích hodín – viď manuál) a jednorazový príspevok na koordináciu projektu 150€ do 5 doučujúcich, 200 € na 6 a viac doučujúcich. Povinné spolufinancovanie nie je. Vyhodnotenie bude zverejnené 30.3.2021. Žiadatelia, pozorne si prečítajte výzvu a jej prílohy.

Bližšie tu: https://www.minedu.sk/vyzva-na-rp-spolu-mudrejsi/

 • Na stránke ministerstva školstva sú zverejnené výsledky hodnotenia rozvojového projektu pre materské školy „Múdre hranie“. Nákup didaktických pomôcok, kníh a hračiek je potrebné realizovať v termíne od 01.03.2021 do 31.05.2021. Realizáciu projektu materská školavyhodnotí prostredníctvom online formulára najneskôr do 30.06.2021.

Bližšie tu: https://www.minedu.sk/data/files/10230_zoznam-podporenych-ms_mudre-hranie_23221.pdf

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách. Oprávnené náklady: nákup moderných zariadení (konvektomat, umývačka riadu, chladnička, varný kotol a pod.) Žiadosť zriaďovateľ  predkladá len elektronicky cez formulár, ktorý je na stránke minedu.sk, do 28.02.2021, 23:59 hod. podľa pokynov vo výzve (okrem tých, ktorí boli podporení v roku 2020). Maximálna výška príspevku je 5000 € a to bežné aj kapitálové výdavky. Povinné spolufinancovanie nie je.

Bližšie informácie: https://www.minedu.sk/vyzva-na-rp-zlepsenie-vybavenia-skolskej-jedalne-v-zs-a-ss/

 • Na stránke ministerstva školstva sú zverejnené výsledky hodnotenia rozvojového projektu „Čítame radi 2. kolo“

Bližšie tu: https://www.minedu.sk/podpora-citatelskej-gramotnosti-rozvojovy-projekt-citame-radi-2-vyhodnotenie/

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR umožňuje organizovať jarné školy v čase jarných prázdnin jednotlivých krajov.

Ministerstvo školstva tým vytvára možnosť (nie povinnosť) organizovať jarné školy s cieľom  prispieť k vyrovnaniu rozdielov medzi žiakmi, podporiť učenie sa najmä u tých žiakov, ktorí nemali prístup k plnohodnotnému dištančnému vzdelávaniu.

Jarnú školu je možné organizovať na tých základných a stredných školách a v tých ročníkoch, ktoré majú rozhodnutím ministra školstva umožnenú prezenčnú výučbu. Zároveň škola nesmie mať zakázanú prezenčnú výučbu RÚVZ. Zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľom školy môže umožniť konanie jarnej školy. Podmienky na testovanie zamestnancov, zákonných zástupcov prípadne žiakov sú rovnaké ako pri prezenčnom vyučovaní.

Bližšie informácie: https://www.minedu.sk/jarne-skoly-2021/