Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. október 2019, štvrtok
 

Budovanie modulu leteckého hasenia požiarov s využitím helikoptér

OP Kvalita životného prostredia

Názov a sídlo prijímateľa:  Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Výška nenávratného finančného príspevku (NFP): 46 728 795,36 eur
Dátum rozhodnutia o poskytnutí NFP:  21. 3. 2016
Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia: 12. 4. 2016

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP).

Prioritná os: 3. Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy
Špecifický cieľ: 3.1.3: Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Dátum vyhlásenia výzvy: 19. 8. 2015

Riadiaci orgán OP KŽP: Ministerstvo životného prostredia SR
Sprostredkovateľský orgán OP KŽP: Ministerstvo vnútra SR 
Centrálny koordinačný orgán: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky
Dátum začatia a skončenia projektu:  04/2016 – 12/2022

Opis projektu:

Cieľom realizovaného projektu je vytvorenie špecializovaného záchranného modulu leteckého hasenia požiarov s využitím helikoptér, ktorého súčasťou bude aj päť kusov technologických zariadení na elimináciu rizík súvisiacich so zmenou klímy. Cieľ projektu bude splnený zakúpením technického a technologického vybavenia a príslušnou odbornou prípravou (školenia a výcvik) a následnou certifikáciou Modulu leteckého hasenia požiarov s využitím helikoptér a jeho zaradením do databázy CECIS (Spoločný systém komunikácie a poskytovania informácií v prípade núdzových situácií).

Naplnenie predmetného cieľa projektu zabezpečí základné predpoklady pre účinnú ochranu života a zdravia občanov, ich majetku, ochranu sociálnej a ekonomickej infraštruktúry, ako aj ochranu životného prostredia. Naplnenie cieľa projektu taktiež prispeje k zvýšenej ochrane členov zasahujúcich jednotiek a efektívnejšiemu a rýchlejšiemu zdolávaniu lesných požiarov.

Hlavná aktivita: vybudovanie modulu leteckého hasenia požiarov s využitím helikoptér
Podporné aktivity: riadenie projektu, informovanie a komunikácia

Realizáciou projektu sa dosiahne:

  • rýchlejšia odozva hasičských jednotiek v prípade výskytu požiarov v lesnom prostredí,
  • zvýšenie úrovne ochrany života a zdravia občanov,
  • efektívnejšia ochrana súkromného a verejného majetku,
  • zvýšenie bezpečnosti zasahujúcich jednotiek,
  • ochrana a zlepšenie podmienok životného prostredia,
  • vybudovanie modulu na úrovni medzinárodných štandardov.