Národná expertná skupina pre oblasť CBRNE hrozieb

     V súvislosti s vývojom bezpečnostnej situácie vo svete, v Európe a aj na území Slovenskej republiky je potrebné konštatovať, že problematika hrozieb vyplývajúcich z akéhokoľvek protiprávneho nakladania s chemickými, biologickými, rádioaktívnymi, jadrovými a explozívnymi materiálmi (ďalej len „CBRNE“) predstavuje jeden z najzávažnejších aktuálnych bezpečnostných problémov. Ide však o problematiku, ktorá je svojim obsahom jedinečná, nakoľko sa prierezovo dotýka veľkého množstva subjektov a toto špecifikum výrazne ovplyvňuje schopnosti bezpečnostných zložiek efektívne a účinne eliminovať tento typ hrozby.

     Takáto situácia prirodzene vedie bezpečnostné zložky k snahe vytvoriť komplexný systém opatrení, ktorý by v dostatočnej miere eliminoval nebezpečenstvo zneužitia CBRNE materiálov, pričom ako najvhodnejší krok sa javí podpora a budovanie interdisciplinárnych riešení na minimalizovanie tohto typu hrozieb. Potrebná je spolupráca expertov v dotknutých oblastiach zo všetkých inštitúcií, ktoré vykonávajú svoje kompetencie v oblasti CBRNE materiálov a ich prekurzorov. Široký okruh kompetencií Policajného zboru, ktoré mu ukladá zákon NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov ho predurčuje, aby bol lídrom boja proti tejto trestnej činnosti, vrátane všetkých druhov preventívnych a kontrolných opatrení. Z vyššie uvedených dôvodov a tiež s prihliadnutím na podnet Generálnej prokuratúry medzirezortný Expertný koordinačný orgán pre boj so zločinnosťou odsúhlasil uznesením č. 22 z 27. februára 2018 zriadenie multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov pre oblasť CBRNE hrozieb. Uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou č. 26
z 26. februára 2019 bola odsúhlasená zmena názvu skupiny na „národná expertná skupina pre oblasť CBRNE hrozieb.“

Úlohami národnej expertnej skupiny pre oblasť CBRNE  hrozieb sú najmä:
- pripravovať podklady vyplývajúce z potreby prijímania strategických dokumentov   v dotknutej oblasti,
- zefektívniť odhaľovanie a vyšetrovanie trestnej činnosti, ktorá má súvis s použitím CBRNE materiálov,
- aktívne sa podieľať na tvorbe právnych noriem regulujúcich používanie CBRNE materiálov,
- posilňovanie systému výmeny informácií,
- účasť na odborných podujatiach zameraných na oblasť pôsobnosti podskupiny na národnej a medzinárodnej úrovni a spolupráca so zainteresovanými orgánmi,
- analyzovať situáciu a koordinovať činnosť kompetentných subjektov podľa potrieb aktuálnej praxe a bezpečnostnej situácie.

     Členmi skupiny sú predsedom medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou menovaní zástupcovia nasledujúcich útvarov a inštitúcií:

       Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
       Prezídium Policajného zboru
       Akadémia Policajného zboru v Bratislave
       Prezídium hasičského záchranného zboru
       Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
       Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
       Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
       Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
       Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
       Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
       Slovenská inšpekcia životného prostredia
       Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
       Kriminálny úrad finančnej správy
       Úrad verejného zdravotníctva
       Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
       Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
       Hlavný banský úrad
       Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
       Slovenská informačná služba