Národná expertná skupina na koordináciu znaleckej činnosti v trestnom konaní

     Zriadenie medzirezortnej pracovnej skupiny odborníkov zameranej na koordináciu znaleckej činnosti v trestnom konaní vychádza z potrieb riešenia poznatkov z praxe. Výkon znaleckej činnosti v trestnom konaní zabezpečuje pre orgány činné v trestnom konaní a súdy najmä Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru, pričom znaleckú činnosť zabezpečujú aj iné znalecké ústavy, znalecké organizácie alebo znalci fyzické osoby. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby sa k danej problematike vyjadrovali všetky organizácie a inštitúcie, ktoré riadia znaleckú činnosť, požadujú výkon znaleckej činnosti alebo vykonávajú samotnú znaleckú činnosť (odborní nominanti ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a štátnych orgánov, znaleckých ústavov a znalcov).

     Na základe uvedených skutočností bola na podnet nominanta Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou č. 22 zo dňa 10. decembra 2014 zriadená medzirezortná pracovná skupina odborníkov zameraná na koordináciu znaleckej činnosti v trestnom konaní. Uznesením medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou č. 31 z 26. februára 2019 bola odsúhlasená zmena názvu skupiny na „národná expertná skupina na koordináciu znaleckej činnosti v trestnom konaní."

     Cieľom činnosti skupiny je pripravovať podklady do návrhov legislatívnych pravidiel v znaleckej činnosti, znižovať korupciu a prieťahy v trestnom konaní zapríčinené znaleckou činnosťou, zvyšovať transparentnosť v znaleckej činnosti, monitorovať poznatky z praxe a navrhovať postupy na riešenie vzniknutých problémov, spolupracovať pri príprave a realizácii projektov zameraných na znaleckú činnosť, navrhovať ekonomické pravidlá pri zabezpečovaní znaleckej činnosti,  monitorovať a navrhovať postupy na zvyšovanie účelnosti vynakladaných finančných prostriedkov, ktoré vykladá štát na znaleckú činnosť.

     Členmi skupiny sú predsedom medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou menovaní zástupcovia nasledujúcich útvarov a inštitúcií:

       Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
       Prezídium Policajného zboru
       Akadémia Policajného zboru v Bratislave
       Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
       Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
       Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
       Zbor väzenskej a justičnej stráže
       Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky