Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. február 2023, sobota
 

Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza

Aktuálne informácie

NOVÉ  Informácia k prechodu ÚSVRK z MV SR na ÚV SR k 01.06.2021

 31.05.2021 Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č.60 z 27.01.2021 prechádza pôsobnosť Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity (ďalej ÚSVRK) k termínu 01.06.2021 z Ministerstva vnútra SR na Úrad vlády SR. Táto organizačná zmena prinesie niekoľko úprav pre doterajšie postupy a procesy pri národných projektoch implementovaných ÚSVRK (vrátane NP KS MRK – II. Fáza). V dokumentoch pre poskytovateľa služby bol aktualizovaný Sprievodca pre zapojené subjekty do NP KS MRK, vrátane jeho príloh. O zverejnení aktualizovanej verzii Sprievodcu na web budete včas informovaní prostredníctvom regionálneho koordinátora.

Od 01.06.2021 je potrebné zasielať všetku korešpondenciu súvisiacu s refundáciou výdavkov národných projektov na novú adresu: 

Úrad vlády Slovenskej republiky/Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 

(NP KS MRK – II. Fáza)

Námestie slobody 1

813 70 Bratislava

Rovnako sa menia aj emailové adresy na všetkých zamestnancov ÚSVRK, a to v tvare: TA.1FI.SPSR1@FTAG1JYGLD.F3Y4@ .

NOVÉ  COVID automat (PDF, 280 kB) - Platné opatrenia pre príslušné aktivity poskytovateľov sociálnych služieb - aktualizácia k 17.05.2021

NOVÉ  Usmernenie k výkonu činnosti poskytovateľov služby v rámci NP Komunitné služby počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 (PDF, 369 kB) - aktualizácia k 20.04.2021

Zoznam odporúčaných činností zamestnancov poskytovateľov služieb formou home office v rámci NP KS MRK (PDF, 201 kB)

Semafor v súvislosti s ochorením COVID 19 v KC/NDC/NSSDR (PDF, 143 kB)

Stanovenie limitu výšky personálnych výdavkov na príslušných pozíciách v rámci národného projektu „Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza“ od 1.1.2021 (PDF, 462 kB)

Usmernenie k náhrade pracovnej neschopnosti pre poskytovateľov služby zapojených do národného projektu "Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - II. Fáza" - od 1.1.2021 (PDF, 366 kB)

Usmernenie k výkonu činností poskytovateľov služby zapojených do národného projektu "Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - II." počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19   (DOCX, 75 kB) 

Príloha č. 1 Semafor v súvislosti s ochorením COVID - 19 v KC/NDC/NSSDR (DOCX, 21 kB)

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do  národného projektu Komunitné služby  mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza (ďalej len NP KS MRK“) pre obce mimo zoznamu 150 obcí. (PDF, 295 kB)

Usmernenie pre poskytovateľov sociálnej služby zapojených do národného projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza (PDF, 845 kB)

Použitie finančných prostriedkov na ostatné výdavky v paušálnej výške 100,00€ mesačne

 

 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NÁRODNOM PROJEKTE

Úrad vlády Slovenskej republiky/Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity (ďalej aj ako „UV SR/USVRK“) je prijímateľom nenávratného finančného príspevku (ďalej aj ako „NFP“) v národnom projekte Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza  (ďalej aj ako „NP KS MRK“) financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (ďalej aj ako „OP ĽZ“), Prioritná os 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít.

Projekt je pokračovaním realizovaného národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK -I. Fáza, ktorý bol implementovaný UV SR/USVRK v období 01/2016-12/2019 .

Hlavným cieľom NP KS MRK je podpora rozvoja poskytovateľov troch sociálnych služieb krízovej intervencie, ktorí budú poskytovať dostupné, štandardizované odborné činnosti, ďalšie činnosti a aktivity realizované v oblasti podpory sociálnej inklúzie osôb v nepriaznivej sociálnej situácii s dôrazom na marginalizované rómske komunity (ďalej len „MRK“)  ohrozených sociálnym vylúčením alebo s obmedzenou schopnosťou  spoločensky sa začleniť a samostatne riešiť svoje problémy.

Špecifický cieľ 5.1.2:  Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

Zapojení Poskytovatelia služby majú po celú dobu realizácie národného projektu koordinačnú a metodickú podporu zo strany UV SR/USVRK.

ITMS2014+: 312051Y212

Alokácia: Výška NFP, ktorý je schválený na realizáciu národného projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza, je  21 350 000,00  EUR.

Realizácia: november 2019 – február 2022