Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2020, pondelok
 

Náplň činnosti odboru

Náplň činnosti odboru  |  Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Časť 1

ORGANIZAČNÝ ODBOR

 

a) na úseku organizačnom

 

1. zabezpečuje úlohy sekretariátu prednostu okresného úradu,

2. zabezpečuje úlohy časového referenta a pripravuje podklady pre mzdovú učtáreň,

3. vedie evidenciu reprezentačných výdavkov a zodpovedá za dodržiavanie záväzného limitu reprezentačných výdavkov okresného úradu,

4. vedie evidenciu cestovných príkazov na služobnú cestu zamestnancov okresného úradu a kontroluje vyúčtovanie cestovných náhrad zamestnancov okresného úradu,

5. na základe podkladov od jednotlivých odborov spracúva ročný plán okresného úradu,

6. koordinuje odbory vo veciach sprístupňovania informácií a vedie centrálnu evidenciu poskytnutých informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,

7. prijíma, eviduje a vedie centrálnu evidenciu podaných sťažností, zabezpečuje a kontroluje ich vybavovanie, vrátane plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov, vypracúva ročnú správu o vybavovaní sťažností pre Úrad vlády Slovenskej republiky podľa zákona č. 9/2010 Z. z.                         o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 9/2010 Z. z.“),

8. prijíma, eviduje a vedie centrálnu evidenciu podaných petícií, zabezpečuje a kontroluje ich vybavovanie, vrátane plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov,

9. vedie evidenciu interných predpisov upravujúcich činnosť okresného úradu, evidenciu zriaďovacích listín poradných orgánov prednostu okresného úradu a zodpovedá za ich aktualizáciu,

10. zabezpečuje úlohy súvisiace s riešením škôd, doručuje podklady centru podpory na zúčtovanie pohľadávky za škodu spôsobenú zamestnancom okresného úradu,

11. vydáva preukazy na výkon kontroly, štátneho dozoru a odborného dohľadu štátnym zamestnancom, pozemkového a lesného odboru, odboru starostlivosti o životné prostredie a vedie ich evidenciu,

12. vedie evidenciu poverení na výkon kontroly a poverení na zastupovanie v súdnom konaní a exekučnom konaní.

 

b) na úseku administratívno–ekonomických činností

 

1. predkladá centru podpory požiadavky na úpravu rozpočtu okresného úradu a sleduje výstupy o čerpaní rozpočtu okresného úradu,

2. spracúva a predkladá požiadavky na materiálno-technické vybavenie okresného úradu a na údržbu a prevádzku majetku v užívaní okresného úradu,

3. vedie operatívnu evidenciu majetku v užívaní okresného úradu (v rozsahu: osobné číslo zamestnanca, podstredisko nákladového strediska, miestnosť, objekt/areál, kontaktný zamestnanec nákladového strediska), zabezpečuje činnosti pri jeho inventúre a spolupracuje s centrom podpory a odborom krízového riadenia pri nakladaní s týmto majetkom,

4. zodpovedá za vecnú správnosť objednaných a dodaných tovarov, prác a služieb,

5. žiada, eviduje a vydáva stravné lístky a stravovacie poukážky, hmotne zodpovedá za ich adresný výdaj a spracúva podklady pre likvidáciu úhrad za stravovanie,

6. eviduje žiadanky na prepravu a oznamuje pridelenie vozidla,

7. vykonáva činnosť informátora v klientskom centre,

8. zabezpečuje autoprevádzku služobným motorovým vozidlom,

9. realizuje výber hotovosti za pokuty a trovy konania a odvádza ich do Jednotky podpory Svidník,

10. realizuje úhradu správnych poplatkov bezhotovostnou formou prostredníctvom POS terminálu k softvérovej pokladni,

11. dohliada na optimálne personálne obsadenie a materiálno-technické vybavenie klientskeho centra,

12. spolupracuje s vedúcim odboru, vedúcim zamestnancom iného subjektu verejnej správy, prednostom a analyticko-metodickou jednotkou sekcie verejnej správy ministerstva za účelom efektívneho zabezpečenia úloh v klientskom centre,

13. poskytuje asistenciu pri vybavovaní vecí fyzických osôb a právnických osôb v klientskom centre,

14. prijíma, eviduje a vybavuje podnety fyzických osôb a právnických osôb súvisiacich s činnosťou klientskeho centra,

15. vyhotovuje podklady na poskytnutie dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej činnosti obciam a mestským častiam a zodpovedá za vecnú správnosť zúčtovania poskytnutých dotácií so štátnym rozpočtom,

16. vyhotovuje podklady na poskytnutie dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky a zodpovedá za vecnú správnosť zúčtovania poskytnutých dotácií so štátnym rozpočtom,

17. vyhotovuje podklady na poskytnutie dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries obciam a mestským častiam a zodpovedá za vecnú správnosť zúčtovania poskytnutých dotácií so štátnym rozpočtom,

18. zabezpečuje materiálne a technické prostriedky potrebné na činnosť okresnej volebnej komisie a okresnej komisie pre referendum počas prípravy a vykonania volieb a referenda podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

19. vyhotovuje podklady na poskytnutie finančných prostriedkov na prípravu, vykonanie a zabezpečenie volieb a referenda obciam a mestským častiam a zodpovedá za vecnú správnosť zúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov so štátnym rozpočtom,

20. predkladá ministerstvu vyúčtovanie prostriedkov štátneho rozpočtu na úhradu výdavkov spojených s voľbami a referendom.

 

c) na úseku povinného zmluvného poistenia

 

1. eviduje oznámenia príslušného orgánu o osobách, ktoré neuzavreli povinné zmluvné poistenie podľa zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 381/2001 Z. z.“),

2. spracúva a zasiela povinným osobám výzvu na predloženie dokladov preukazujúcich existenciu povinného zmluvného poistenia a upovedomuje ich o začatí správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vo veci uloženia pokuty podľa zákona č. 381/2001 Z. z.,

3. spolupracuje s príslušnými útvarmi Policajného zboru, Slovenskou kanceláriou poisťovateľov a komerčnými poisťovňami,

4. v rámci správneho konania vykonáva v informačnom systéme EVO (Evidencia vozidiel) lustráciu motorových vozidiel,

5. vydáva rozhodnutie o uložení pokuty alebo zastavení konania, spracúva a zasiela odvolaciemu orgánu svoje stanovisko spolu s odvolaním; uložené pokuty zadáva do informačného systému;

6. za účelom uskutočnenia výkonu rozhodnutí odstupuje Centru podpory Prešov spisovú dokumentáciu,

 

d) na úseku správy registratúry a podateľne

 

1. zabezpečuje odbornú správu registratúry pochádzajúcu z činnosti okresného úradu a z činnosti územne príslušných právnych predchodcov podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 395/2002 Z. z.“),

2. stará sa o riadnu evidenciu záznamov, zodpovedá za ich účelné a bezpečné uloženie podľa zákona č. 395/2002 Z. z. a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

3. stará sa o riadne vyraďovanie registratúry okresného úradu a jeho pracovísk a o vyraďovanie registratúry územne príslušných právnych predchodcov,

4. umožňuje výkon štátneho odborného dozoru nad správou registratúry,

5. odovzdáva archívne dokumenty na trvalé uloženie do príslušného štátneho archívu,

6. zabezpečuje funkciu vecného správcu automatizovaného systému IS Fabasoft -správy registratúry okresného úradu,

7. v spolupráci s ministerstvom zabezpečuje metodicko-kontrolné usmerňovanie správy registratúry vykonávanej organizačnými útvarmi okresného úradu a jeho pracoviskami,

8. zabezpečuje odborné práce pri preberaní, evidovaní, ukladaní, označovaní, ochrane, využívaní a vyraďovaní registratúry pochádzajúcej z činnosti okresného úradu a z činnosti územne príslušných právnych predchodcov,

9. plní úlohy podateľne a zabezpečuje služby v styku s poštovým úradom,

10. zabezpečuje preberanie a triedenie elektronických podaní doručených do elektronickej schránky okresného úradu,

11. zabezpečuje centrálnu evidenciu doručených záznamov v informačnom systéme,

12. zabezpečuje vyhotovovanie prehľadových zostáv podľa registratúrneho poriadku k zaevidovaným záznamom.

 

e) na úseku regionálneho rozvoja

 

Podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov v znení neskorších predpisov

1. podieľa sa na tvorbe regionálnej politiky,

2. pripravuje návrh akčného plánu a návrh ročných priorít a predkladá ich Rade pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov,

3. plní úlohy súvisiace s realizáciou akčného plánu,

4. spolupracuje

4.1. s Úradom vlády Slovenskej republiky pri vypracúvaní akčného plánu a ročných priorít a pri vyhodnocovaní a kontrole ich plnenia,

4.2. s Radou  pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov pri vykonávaní úloh uvedených v § 5 ods. 3 zákona č. 336/2015 Z. z.,

4.3. s vyšším územným celkom, v ktorého územnom obvode má sídlo a s obcami, ktoré sa nachádzajú v jeho územnom obvode, ako aj s ďalšími subjektmi územnej spolupráce pri príprave návrhu akčného plánu a návrhu ročných priorít a pri realizácii akčného plánu,

5. vedie agendu súvisiacu s realizáciou akčného plánu.

 

Časť 2

KLIENTSKE CENTRUM

 

1. je priestor okresného úradu na vybavovanie vecí fyzických osôb a právnických osôb

v prvom kontakte s okresným úradom, v ktorom sa

1.1. plnia úlohy okresného úradu v určenom rozsahu,

1.2. môžu plniť úlohy aj iných subjektov verejnej správy,

2. činnosti v klientskom centre vykonáva zamestnanec zaradený v príslušnom organizačnom

útvare okresného úradu alebo iného subjektu verejnej správy,

3. dohľad nad činnosťou klientskeho centra vykonáva zamestnanec organizačného odboru okresného úradu (supervízor), ktorý najmä

3.1. dohliada na optimálne personálne obsadenie klientskeho centra,

3.2. dohliada na materiálno-technické vybavenie klientskeho centra,

3.3. spolupracuje s vedúcim odboru, vedúcim zamestnancom iného subjektu verejnej správy, prednostom okresného úradu a analyticko-metodickou jednotkou sekcie verejnej správy ministerstva za účelom efektívneho zabezpečenia úloh v klientskom

centre,

3.4. poskytuje asistenciu pri vybavovaní vecí fyzických osôb a právnických osôb v klientskom centre,

3.5. prijíma, eviduje a vybavuje podnety fyzických osôb a právnických osôb súvisiacich s činnosťou klientskeho centra.