Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

O nás

___________________________________________________________________________

Opatrenia v súvislosti s COVID-19

Bádateľňa Štátneho archívu v Trenčíne, pracovisko Archív Považská Bystrica

je  do 24. januára 2020  

Z A T V O R E N Á

 

Odporúčame využívať telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu (poštové služby).

Kontakty

 ___________________________________________________________________________

Pracovisko Archív Považská Bystrica spravuje archívne fondy bývalých okresných archívov v Ilave, Považskej Bystrici a Púchove, ktoré zanikli v roku 1960.

V období od 1. 1. 1961 do 31. 12. 2002 fungoval archív najskôr ako okresný, od roku 1975 ako Štátny okresný archív Považská Bystrica. Na základe nového archívneho zákona NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov sa  1. 1. 2003 stal pobočkou Štátneho archívu v Bytči. Ďalšou zákonnou normou NR SR č. 266/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, vznikol 1. 11. 2015 Štátny archív v Trenčíne a Archív Považská Bystrica sa stal jeho pracoviskom.

Pracovisko vykonáva predarchívnu starostlivosť a preberá archívne dokumenty od pôvodcov alebo vlastníkov, vedie ich evidenciu, ochraňuje a sprístupňuje archívne dokumenty pochádzajúce z činnosti orgánov verejnej správy v územnom obvode okresov Ilava, Považská Bystrica a Púchov, ako aj od právnických osôb zriadených štátnymi orgánmi a orgánmi samosprávy a ich predchodcov a iných právnických a fyzických osôb vzťahujúcich sa na územie vyššie uvedených okresov.

Pracovisko Archív Považská Bystrica má vo svojej správe 711 archívnych fondov a zbierok v rozsahu 3182 bm z rokov 1427 – 2014.

Okresné archívy zriadené v  roku 1954 boli určené predovšetkým pre záchranu písomnej produkcie orgánov štátnej správy z 2. polovice 19. a  20. storočia, ktorými boli predovšetkým obvodné notárske úrady, okresné súdy a okresné úrady – tie sú  aj najbohatším prameňom informácií do polovice 20. storočia, keďže sa do archívu prevzali takmer celé registratúry.  Vďaka organizovanému slovenskému archívnictvu sa vo veľmi dobrom stave zachovali aj archívne dokumenty z činnosti orgánov štátnej správy a samosprávy v 2. polovici 20. storočia. Fondy okresných národných výborov, mestských a miestnych národných výborov, škôl, spoločenských organizácií sú bádateľmi a klientmi veľmi využívané.

Genealogický výskum zaujíma čoraz viac občanov Slovenskej republiky,  ale aj rodákov z celého sveta. Pre tento účel sa využívajú štátne matriky 24 matričných obvodov z rokov 1895 – 1906 (narodenia, sobáše a úmrtia).

Možno tu študovať archívne dokumenty, knihy a časopisy z príručnej odbornej archívnej knižnice zameranej na históriu. Správne informácie sa poskytujú vyhotovovaním odpisov, výpisov, potvrdení a kópií z archívnych dokumentov na základe písomnej žiadosti.

Podmienky prístupu k archívnym dokumentom upravuje zákon NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré sú uvedené v bádateľskom poriadku archívu.

V bádateľni sú k dispozícii 4 bádateľské miesta.