Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. október 2020, sobota
 

Vedúci zamestnanci

Prednosta : ThLic. PaedDr. František Höger

Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
Telefón 051/ 708 22 01
Fax 051/ 772 14 23

Organizačný odbor

Mgr. Monika Platková, vedúca odboru

Telefón 051/7082220

Organizačný odbor

Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
Telefón 051/7082201
Fax 051/7082227

Odbor všeobecnej vnútornej správy

JUDr. Ján Kmec, LL.M., vedúci odboru

kanc. 303
Telefón 051/7082222
Fax 051/7082433

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
Telefón 051/7082221
Fax 051/7082433

Mgr. Danka Gačová, vedúca oddelenia

oddelenie priestupkové
Telefón 051/7082283

Mgr. Branislav Mičieta, vedúci oddelenia

oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík
Telefón 051/7082229

Odbor živnostenského podnikania

Ing. Stanislav Baňas, vedúci odboru

Telefón 051/7082430
Fax 051/7724870

Ing. Gabriela Eliášová, vedúca oddelenia

oddelenie živnostenskej registrácie
Telefón 051/7082288

Ing. Ľudovít Turák, vedúci oddelenia

oddelenie živnostenskej kontroly
Telefón 051/7082213

Odbor živnostenského podnikania

Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
Telefón 051/7082430
Fax 051/7724870

Odbor krízového riadenia

Ing. František Kundrát, vedúci odboru

Telefón 051/7082226

Ing. Martin Pacinda, vedúci oddelenia

oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania
Telefón 051/7082448

Koordinačné stredisko IZS

Telefón 051/7082457

Ing. Vladimír Tutoky, vedúci oddelenia

koordinačné stredisko IZS
Telefón 051/7082457

Odbor krízového riadenia

Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
Telefón 051/7082226
Fax 051/7082131

Majetkoprávny odbor

JUDr. Richard Eliáš, vedúci odboru

Masarykova 10
Telefón 051/7485948

Odbor majetkovoprávny

Masarykova 10, 080 01 Prešov
Telefón 051/7485941

Odbor školstva

Mgr. Monika Platková, poverená vykonávaním funkcie vedúcej odboru

Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
Telefón 051/7082220

PhDr. Anna Böhmerová, vedúca oddelenia

oddelenie odborných a metodických činností
Telefón 051/7462730

Ing. Marta Rybárová, vedúca oddelenia

oddelenie analýz, finančných a kontrolných činností
Telefón 051/7462723

Ing. Viera Mariňáková, vedúca oddelenia

oddelenie špecializovaných činností
Telefón 051/7462731

Odbor výstavby a bytovej politiky

Ing. Andrea Marcinková, vedúca odboru

Telefón 051/7082340
Fax 051/7732663

Ing. Božena Vargová, vedúca oddelenia

oddelenie štátnej stavebnej správy
Telefón 051/7082334

Ing. Janka Dobiašová, vedúca oddelenia

oddelenie územného plánovania
Telefón 051/7082344

Ing. Ladislav Matisko, vedúci oddelenia

oddelenie bytovej politiky
Telefón 051/7082352

Odbor výstavby a bytovej politiky

Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
Telefón 051/7082358
Fax 051/7732663

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Ing. František Vaško, vedúci odboru

Telefón 051/7082400

Odbor starostlivosti o životné prostredie

PaedDr. Miroslav Benko, MBA - vedúci odboru

Telefón 051/7082330
Fax 051/7723633

RNDr. Marta Makarová, vedúca oddelenia

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Telefón 051/7082311

Ing. Eva Bryndzová, vedúca oddelenia

oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Telefón 051/7082314

Ing. Dušan Vočko, vedúci oddelenia

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Telefón 051/7082319

Pozemkový a lesný odbor

Mgr. Roman Švaňa, vedúci odboru

kanc. 504
Telefón 051/7485943
Fax 051/7581588

Ing. Mária Fecková, vedúca oddelenia

pozemkové oddelenie
Telefón 051/7485913

Ing. Milan Guľa, vedúci oddelenia

oddelenie lesného hospodárstva
Telefón 051/7485962

Katastrálny odbor 

JUDr. Daniel Švirk, vedúci odboru

Telefón 051/2818500
Fax 051/7711573

Ing. Viera Repáňová, vedúca oddelenia

oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií
Telefón 051/2818723

JUDr. Mária Vožníková, vedúca oddelenia

oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam
Telefón 051/2818724

JUDr. Karin Holvayová, vedúca oddelenia

oddelenie registratúry
Telefón 051/2818560
Fax 051/7711753

Odbor opravných prostriedkov

JUDr. Róbert Baran, vedúci odboru

Telefón 051/7082203

Odbor opravných prostriedkov

Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
Telefón 051/7082203

Odbor obrany štátu

Mgr. Magdaléna Pištejová, poverená vedením odboru

kanc. č. 518
Telefón 051/7082345
Fax 051/7082359

Odbor obrany štátu

Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
Telefón 051/7082345
Fax 051/7082359