Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. január 2020, utorok
 

OSZP UT

OSZP  |  KO

Verejná vyhláška ROZHODNUTIE - "Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdošín - Oravice, objekt: SO 01 Vodovod" (PDF, 929 kB)

Mesto Tvrdošín, "Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdošín - Oravice, objekt: SO 01 Vodovod" - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania o zmene stavby ešte pred jej dokončením verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania (PDF, 726 kB)

Verejná vyhláška - Preventívne opatrenia pred povodňami na toku Trsteník v Trstenej, objekt: SO 01 Úprava vodného toku Trsteník (PDF, 1 MB)

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Preventívne opatrenia pred povodňami na toku Trsteník v Trstenej, objekt: SO 01 Úprava vodného toku Trsteník (PDF, 1 MB)

IBV Varta II. etapa, objekty: SO 03 kanalizácia splašková, SO 04 Vodovod - Oznámenie o začatí vodoprávneho a stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania (PDF, 569 kB)

Obec Nižná - návrh na kolaudáciu vodnej stavby ( Nižná - časť Malá Orava - splašková kanalizácia)  - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním verejnou vyhláškou (PDF, 300 kB)

Verejná vyhláška ROZHODNUTIE -"IBV Varta II. etapa, objekty: SO 03 Kanalizácia splašková, SO 04 Vodovod" v katastrálnom území Medvedzie (PDF, 622 kB)

Verejná vyhláška Kolaudačné rozhodnutie - "Nižná - časť Malá Orava - splašková kanalizácia" (PDF, 235 kB)