Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. júl 2020, sobota
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Rozhodnutie - Hrabské vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade (PDF, 419 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín - oznámenie o začatí správneho konania, CKN 4774/1, k.ú. Bardejov (PDF, 332 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín - oznámenie o začatí správneho konania, CKN 2826/5, k.ú. Bardejov (PDF, 306 kB)

Rozhodnutie - kolaudácia vodnej stavby SO 01 - Verejný vodovod - Vodovodná prípojka (PDF, 414 kB) 

Začatie vodoprávneho - stavebného konania na stavbu "Bardejov, ul. Partizánska - rozšírenie kanalizácie" - oznámenie verejnou vyhláškou (PDF, 383 kB)

Začatie vodoprávneho - stavebného konania na stavbu "Bardejov, ul. Ľ. Štúra, Tehelná - prepojenie kanalizácie" - oznámenie verejnou vyhláškou (PDF, 322 kB)

Začatie vodoprávneho – stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním - Rozšírenie vodovodu, Vaniškovce (PDF, 249 kB)    Grafická príloha 1 (PDF, 320 kB)    Grafická príloha 2 (PDF, 519 kB)

Kontajnerová ČOV pre zvoz žumpových vôd pre obce Sveržov a Tarnov (PDF, 70 kB)    Grafická príloha (PDF, 982 kB)

Raslavice ul. Kláštorná - Rozšírenie inžinierskych sietí, SO 03 Vodovod a vodovodná prípojka a SO 04 Splašková kanalizácia (PDF, 2 MB)

Rozšírenie verejného vodovodu v obci Smilno, SO 101 Vodovod (PDF, 141 kB)    Grafická príloha (PDF, 276 kB)

EIA PPO Bardejov III 

EIA PPO Bardejov

KAMAX FASTENERS - EIA

Územný plán obce Malcov (PDF, 97 kB)     Grafická príloha (PDF, 920 kB)

Záchytné parkovisko CMZ a MPR na ulici Krátky rad v Bardejove

Pracovisko prieskumného vrtu AOG - Smilno - 1

EGE - Slovakia - Prístavba k výrobnej hale

Rozhodnutie - proti odvolaniu rozhodnutia mesta Bardejov č. ŽP 2017/02036-9-MK zo dňa 04.12.2017 (PDF, 3 MB)