Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. marec 2020, utorok
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Rozhodnutie - Kurov, Kanalizácia + ČOV

Začatie vodoprávneho konania na stavbu „Bardejov, ul. Partizánska – rozšírenie kanalizácie" - oznámenie o zrušení termínu ústneho pojednávania (PDF, 389 kB)

Kanalizácia a MČOV pre materskú školu a obecný úrad Vyšná Voľa - oznámenie o začatí stavebného a vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania – verejná vyhláška (PDF, 305 kB)    Grafická príloha (PDF, 253 kB)

Raslavice ul. Kláštorná - Rozšírenie inžinierskych sietí, SO 03 Vodovod a vodovodná prípojka a SO 04 Splašková kanalizácia (PDF, 2 MB)

Rozšírenie verejného vodovodu v obci Smilno, SO 101 Vodovod (PDF, 141 kB)    Grafická príloha (PDF, 276 kB)

EIA PPO Bardejov III 

EIA PPO Bardejov

KAMAX FASTENERS - EIA

Územný plán obce Malcov (PDF, 97 kB)     Grafická príloha (PDF, 920 kB)

Záchytné parkovisko CMZ a MPR na ulici Krátky rad v Bardejove

Pracovisko prieskumného vrtu AOG - Smilno - 1

EGE - Slovakia - Prístavba k výrobnej hale

Rozhodnutie - proti odvolaniu rozhodnutia mesta Bardejov č. ŽP 2017/02036-9-MK zo dňa 04.12.2017 (PDF, 3 MB)