Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Ochrana prírody a krajiny

Verejná vyhláška: Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Bytča - Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu, zverejnené dňa 1.04.2020  (PDF, 287 kB)

Dokument Regionálne územné systémy ekologickej stability (RÚSeS) okresu Bytča (1.časť), zverejnené dňa 30.03.2020 (PDF, 47 MB)

Dokument Regionálne územné systémy ekologickej stability (RÚSeS) okresu Bytča (2.časť), zverejnené dňa 30.03.2020 (PDF, 19 MB)

Dokument Regionálne územné systémy ekologickej stability (RÚSeS) okresu Bytča (3.časť), zverejnené dňa 01.04.2020 (PDF, 49 MB)

Dokument Regionálne územné systémy ekologickej stability (RÚSeS) okresu Bytča (4.časť), zverejnené dňa 01.04.2020 (PDF, 16 MB)

O Z N Á M E N I A   O  V Ý R U B E  P O D Ľ A  O S O B I T N Ý CH  P R E D P I S O V

S Ú H L A S Y  N A  V Ý R U B  D R E V Í N  - I N F O R M Á C I E   P R E   FO  A  PO

Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy na roky 2019 – 2048 zverejnené dňa 05.11.2018 (PDF, 496 kB)

Zoznam parciel, ktoré celé alebo časťou zasahujú do Chráneného vtáčieho územia Strážovské vrchy podľa evidencie registra C katastra nehnuteľností (stav k 29.6.2018) zverejnené dňa 05.11.2018 (PDF, 247 kB)

Zoznam parciel, ktoré celé alebo časťou zasahujú do Chráneného vtáčieho územia Strážovské vrchy podľa evidencie registra E katastra nehnuteľností (stav k 29.6.2018) zverejnené dňa 05.11.2018 (PDF, 440 kB)